Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση

Βάσει του  άρθρου 77 του  Ν. 4555/2018( ΦΕΚ Τεύχος Α’ 133/19.07.2018) για τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (πρόγραμμα Κλεισθένης Ι)

 Καλείσθε την 7η Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:30 π.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Δεύτερη αναμόρφωση  του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Πάρου.

Θέμα 2ο  Αποδοχή χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΧΙΙ για την Πράξη «Προμήθεια εξοπλισμού για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Πάρου»

Θέμα 3ο  Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων  του προϋπολογισμού 2023 του Δήμου Πάρου.

Θέμα 4ο  Συγκρότηση επιτροπής διενέργειαςδημοπρασιών ακινήτων για το έτος 2023.

Θέμα 5ο Τροποποίηση της με αρ. 26/2023 (ΑΔΑ:9ΗΓΓΩΞΓ-Υ6Ρ)απόφασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πάρου.

Θέμα 6ο Έγκριση  του με αρ. πρ. 8341/31-05-2023 πρακτικού Νο ΙΙΙ(έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια γάλακτος προσωπικού Δήμου Πάρου», (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 183329).

Θέμα 7ο Έγκριση πρακτικώντης δημόσιας, πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου στην περιοχή πλησίον της Αγίας Μαρίνας στα Μάρμαρα της Κοινότητας Αρχιλόχου του Δήμου Πάρου.

Θέμα 8ο Έγκριση πρακτικών της δημόσιας, μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εύρεση και μίσθωση ακινήτου για χώρο στάθμευσης στη Κοινότητα Μάρπησσας του Δήμου Πάρου.

Θέμα 9ο Έγκριση του με αρ. πρωτ. 6608/03-05-2023 πρακτικού Νο  ΙΙΙ (Έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού», (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 183645).

Θέμα 10ο Έγκριση σύναψης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου – δημοτική αστική συγκοινωνία στη Κοινότητα Πάρου» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.

Θέμα 11ο Έγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Μαΐου 2023 στον «Ασωνίτη Χρήστο του Σπυρίδωνος» για την εργασία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων-καθαρισμό δασών-αλσυλλίων και αυτοφυούς βλάστησης (αγριόχορτα) δημοτικού οδικού δικτύου και μονοπατιών Δήμου Πάρου για τα έτη 2022-2023», Ομάδα Α΄ «Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων ετών 2022-2023» (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 157044).

Θέμα 12ο Έγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Μαΐου  2023 στην  «ΤΖΟΥΑΝΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με δ.τ. AMAJ AE για την εργασία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων οικισμών – ασπρίσματα πλακόστρωτων παραδοσιακών οικισμών – μίσθωση και συντήρηση χημικών τουαλετών και τον καθαρισμό δημοτικών τουαλετών Δήμου Πάρου για τα έτη 2022 – 2023», Ομάδα Α΄: «Παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων οικισμών Δήμου Πάρου ετών 2022-2023», (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 154011).

Θέμα 13ο Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής  για την έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας  του απορριμματοφόρου οχήματος μάρκας MERCEDES και με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 4803

Θέμα 14ο Λήψη απόφασης επί αιτημάτων για επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων/ σωματείων.

Θέμα 15ο Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πάρου στη διοργάνωση του Φεστιβάλ Πάρου 2023

Θέμα 16ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα υπαλλήλου του Δήμου Πάρου.

Θέμα 17ο Έγκριση μελέτης, καθορισμός όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή Πράσινων Σημείων Δήμου Πάρου»

Θέμα 18ο Ορισμός εξωτερικού δικηγόρου για άσκηση ένδικων μέσων.                  

                                  Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

                                                        Μάρκος Ι. Κωβαίος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

        Τακτικά Μέλη                                                                                          

  1. Σαρρή Παπακυρίλλου Θεοδώρα                    
  2. Ρούσσος Βατίστας                                          
  3. Καραχάλιος Σταύρος                                                   
  4. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος                                      
  5. Ροκονίδας Κωνσταντίνος                                        

Πατέλης Άγγελος

...