Πάρος: Αναστολή Λειτουργίας Σχολείων 24 & 25-1-2022

Κατόπιν απόφασης του δημάρχου Πάρου τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί θα παραμείνουν κλειστά αύριο 24 & 25-1-2022 λόγω των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο νησί.

Α Π Ο Φ Α Σ Η ∆ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ – 58 –

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΜΑ:      «Αναστολή λειτουργίας σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας   Εκπαίδευσης Δήµου  Πάρου και Δηµοτικών  Παιδικών  και Βρεφονηπιακών Σταθµών»

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις της περίπτ. 27 της παραγρ. 4 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
  3. Το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινοµένων
  4. Το γεγονός της επικράτησης ακραίων καιρικών φαινοµένων, χαµηλών θερµοκρασιών σε συνδυασµό µε την ανάγκη τήρησης των υγειονοµικών µέτρων για τον περιορισµό της εξάπλωσης του κορωνοϊού covid-19.
  5. Την λήψη όλων  των απαραίτητων µέτρων για την ασφάλεια και την υγεία των µαθητών και των εκπαιδευτικών.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Τη αναστολή λειτουργίας των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Πάρου καθώς και των ∆ηµοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών τη ∆ευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 και την Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022, λόγω των ακραίων καιρικών φαινοµένων µε την επικράτηση χαµηλών θερµοκρασιών σε συνδυασµό µε την ανάγκη τήρησης των υγειονοµικών µέτρων για τον περιορισµό της εξάπλωσης του κορωνοϊού covid-19.

Ο ∆ήµαρχος Πάρου

Μάρκος Ι. Κωβαίος


...