Νέα Δημοκρατία: Εσωκομματικές εκλογές

Την Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021 από την 10:00 έως την 19:00 ώρα, στην Παροικία της Πάρου στην αίθουσα του Π.Σ. “ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ” θα διενεργηθούν οι εσωκομματικές εκλογές Προέδρων των ΔΗΜ.Τ.Ο. και των μελών των ΔΗΜ.Τ.Ε καθώς και για την εκλογή των Προέδρων των Δ.Ε.Ε.Π. και των μελών των Δ.Ε.Ε.Π.

Σχετικά με τις υποψηφιότητες, σύμφωνα με την εγκύκλιο που απέστειλε η Γραμματεία Οργανωτικού (Άρθρο 7):

1. Η δήλωση υποψηφιότητας για την εκλογή στο αξίωμα του Προέδρου της ΔΗΜ.Τ.Ο. υποβάλλεται στην αρμόδια ΕΦ.Ε.Ε.Π., εγγράφως και επί αποδείξει, από την 10:00 ώρα της Τετάρτης, 29 Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι την 19:00 ώρα της Παρασκευής 1ης Οκτωβρίου 2021.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν μόνο τα μέλη της ΔΗΜ.Τ.Ο. που είναι ταμειακώς ενήμερα με ανανεωμένη Κάρτα Μέλους 3ετούς διάρκειας. Για την κατάθεσή της χρησιμοποιείται αποκλειστικά το ΕΝΤΥΠΟ 4 της Εγκυκλίου.

Στην δήλωση υποψηφιότητας επισυνάπτονται, επί ποινή απαραδέκτου:

1.1. Φωτοτυπικό αντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας του υποψήφιου (ή της προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αστυνομικής αρχής).

1.2. Το ΕΝΤΥΠΟ 5, της Εγκυκλίου, σωστά και πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από είκοσι (20) μέλη της ΔΗΜ.Τ.Ο. που είναι ταμειακώς ενήμερα κατά την ημέρα υποβολής της υποψηφιότητας, που δηλώνουν ότι υποστηρίζουν την υποψηφιότητα του συγκεκριμένου υποψηφίου.

Εάν υποψήφιος για την εκλογή στο αξίωμα του Προέδρου της ΔΗΜ.Τ.Ο. προσκομίσει στην ΕΦ.Ε.Ε.Π. δήλωση υποψηφιότητας που δεν είναι γραμμένη στο ΕΝΤΥΠΟ 4, του υποδεικνύεται να συμπληρώσει κατάλληλα το έντυπο αυτό, προκειμένου να την υποβάλει.

Αντίθετα, εάν προσκομίσει τα στοιχεία και τις υπογραφές των είκοσι (20) μελών της ΔΗΜ.Τ.Ο. που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά του σε έντυπο που συνέταξε ο ίδιος και το οποίο έχει διαφορετική μορφή από το ΕΝΤΥΠΟ 5, αυτό μπορεί να γίνει δεκτό από την ΕΦ.Ε.Ε.Π. υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι περιέχει όλα ανεξαιρέτως τα στοιχεία που αναγράφονται στο ΕΝΤΥΠΟ 5.

1.3 Αποδεικτικό κατάθεσης ή μεταφοράς ποσού πενήντα ευρώ (50,00 €) για τη συμμετοχή του στις εκλογές, σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί η Νέα Δημοκρατία.

1.4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, απιστίας, παράβασης καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντικής δυσφήμησης, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, ούτε έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για τα ανωτέρω πλημμελήματα, καθώς και ότι δεν έχει

στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα λόγω καταδίκης (ΕΝΤΥΠΟ 22).

2. Η δήλωση υποψηφιότητας για την εκλογή στο αξίωμα του μέλους της ΔΗΜ.Τ.Ε.

υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΗΜ.ΕΦ.Ε., εγγράφως και επί αποδείξει, από την 10:00 ώρα της Τετάρτης, 29 Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι την 19:00 ώρα της Παρασκευής 1ης Οκτωβρίου 2021.

Για την κατάθεσή της χρησιμοποιείται αποκλειστικά το ΕΝΤΥΠΟ 6 της Εγκυκλίου.  Υποψήφιος για την εκλογή στο αξίωμα του μέλους της ΔΗΜ.Τ.Ε. που προσκομίσει στην ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. δήλωση υποψηφιότητας που δεν είναι γραμμένη στο ΕΝΤΥΠΟ 6, του υποδεικνύεται να συμπληρώσει κατάλληλα τα έντυπο αυτό, προκειμένου να την υποβάλλει. Στην δήλωση υποψηφιότητας επισυνάπτεται, επί ποινή απαραδέκτου, φωτοτυπικό αντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας του υποψήφιου (ή της προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αστυνομικής αρχής) και αποδεικτικό κατάθεσης ή μεταφοράς ποσού δέκα ευρώ (10,00 €) για τη συμμετοχή του στις εκλογές, σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί η Νέα Δημοκρατία.


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.