Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Σχέδιο Δράσης της ΕΕ: «Προς μηδενική ρύπανση για τον αέρα, το νερό και το έδαφος».

Καθορίζει ένα ολοκληρωμένο όραμα για το 2050: έναν κόσμο στον οποίο η ρύπανση μειώνεται σε επίπεδα που δεν είναι πλέον επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία και τα φυσικά οικοσυστήματα, καθώς και τα βήματα για να φτάσουμε εκεί.

Το σχέδιο συνδέει όλες τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ για την αντιμετώπιση και την πρόληψη της ρύπανσης, με ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο χρήσης ψηφιακών λύσεων για την αντιμετώπιση της ρύπανσης.

Προβλέπονται αναθεωρήσεις της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ για τον εντοπισμό των κενών που εξακολουθούν να υπάρχουν στη νομοθεσία της ΕΕ και όπου απαιτείται καλύτερη εφαρμογή για την εκπλήρωση αυτών των νομικών υποχρεώσεων.

Για να οδηγήσει την ΕΕ προς τον στόχο του 2050 για έναν υγιή πλανήτη για υγιείς ανθρώπους, το Σχέδιο Δράσης θέτει βασικούς στόχους για το 2030 για μείωση της ρύπανσης στην πηγή, σε σύγκριση με την τρέχουσα κατάσταση.

Συγκεκριμένα:

* βελτίωση της ποιότητας του αέρα για τη μείωση του αριθμού των πρόωρων θανάτων που προκαλούνται από την ατμοσφαιρική ρύπανση κατά 55%·

* βελτίωση της ποιότητας του νερού μειώνοντας τα απόβλητα, τα πλαστικά απορρίμματα στη θάλασσα (κατά 50%) και τα μικροπλαστικά που απελευθερώνονται στο περιβάλλον (κατά 30%)·

* βελτίωση της ποιότητας του εδάφους μειώνοντας τις απώλειες θρεπτικών ουσιών και τη χρήση χημικών φυτοφαρμάκων κατά 50%·

* μείωση κατά 25% των οικοσυστημάτων της ΕΕ όπου η ατμοσφαιρική ρύπανση απειλεί τη βιοποικιλότητα·

* μείωση του μεριδίου των ανθρώπων που διαταράσσονται χρόνια από τον θόρυβο από τις μεταφορές κατά 30% και

* μειώνοντας σημαντικά την παραγωγή αποβλήτων και κατά 50% υπολειμματικά αστικά απόβλητα.

Το σχέδιο περιγράφει μια σειρά από εμβληματικές πρωτοβουλίες και δράσεις, όπως:

* ευθυγράμμιση των προδιαγραφών ποιότητας του αέρα πιο κοντά στις τελευταίες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας,

* αναθεώρηση των προτύπων για την ποιότητα των υδάτων, συμπεριλαμβανομένων των ποταμών και των θαλασσών της ΕΕ,

* μείωση της ρύπανσης του εδάφους και ενίσχυση της αποκατάστασης,

* αναθεώρηση της πλειονότητας των νομοθεσιών της ΕΕ για τα απόβλητα για την προσαρμογή τους στις αρχές της καθαρής και κυκλικής οικονομίας

* προώθηση μηδενικής ρύπανσης από την παραγωγή και την κατανάλωση,

* παρουσιάζοντας έναν πίνακα αποτελεσμάτων για τις πράσινες επιδόσεις των περιφερειών της ΕΕ για την προώθηση μηδενικής ρύπανσης μεταξύ των περιφερειών,

* μείωση των ανισοτήτων στην υγεία που προκαλούνται από το δυσανάλογο μερίδιο των επιβλαβών επιπτώσεων στην υγεία που υφίστανται τώρα οι πιο ευάλωτοι,

* μείωση του αποτυπώματος εξωτερικής ρύπανσης της ΕΕ περιορίζοντας την εξαγωγή προϊόντων και αποβλήτων που έχουν επιβλαβείς, τοξικές επιπτώσεις σε τρίτες χώρες,

* εγκαινίαση «Living Labs» για πράσινες ψηφιακές λύσεις και έξυπνη μηδενική ρύπανση,

* ενοποίηση των κέντρων γνώσης της ΕΕ για τη μηδενική ρύπανση και την ένωση των ενδιαφερόμενων φορέων στην πλατφόρμα ενδιαφερομένων για τη μηδενική ρύπανση,

* ισχυρότερη επιβολή μηδενικής ρύπανσης, μαζί με περιβαλλοντικές και άλλες αρχές.

Η φετινή Πράσινη Εβδομάδα ΕΕ, η μεγαλύτερη ετήσια εκδήλωση για την περιβαλλοντική πολιτική, την 1 – 4 Ιουνίου, θα επιτρέψει στους πολίτες σε ολόκληρη την ΕΕ να συζητήσουν το θέμα της μηδενικής ρύπανσης από πολλές απόψεις της στο κύριο συνέδριο των Βρυξελλών, διαδικτυακά και σε περισσότερες από 600 εκδηλώσεις εταίρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.