Tέλος στο «χαρτί» σε συναλλαγές με δημόσιο-τράπεζες

Χωρίς δικαιολογητικά θα μπορεί, από την ερχόμενη εβδομάδα, όποιος το επιλέξει, να επικαιροποιήσει τα στοιχεία του σε τράπεζες και δημόσιους Οργανισμούς. Τα στοιχεία θα τα λαμβάνουν οnline, μέσω νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής στα κινητά.

Μαρία Μόσχου

Η νέα ηλεκτρονική εφαρμογή «Συστηθείτε» (Know Your Customer – KYC), που περιλαμβάνεται στη «Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού» του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έρχεται να απλουστεύσει τη διαδικασία της συλλογής και παράδοσης των απαραίτητων δικαιολογητικών σε τράπεζες και δημόσιο.

Ο… Τειρεσίας Δημοσίου – Τραπεζών ξεκινά τη λειτουργία του από τις 12 Απριλίου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην απόφαση που δημοσιεύεται στη Διαύγεια και υπογράφεται από τον υπουργό Επικρατείας κ. Κ. Πιερρακάκη.

Με τη σχετική απόφαση, η οποία περιλαμβάνει 14 άρθρα, καθορίζεται η διαδικασία με την οποία θα αντλούνται τα στοιχεία από την εφορία, την αστυνομία, την ΕΡΓΑΝΗ κ.λπ. και θα καταγράφονται – αποστέλλονται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του πολίτη.

Στόχος του KYC είναι ο πολίτης να συναινεί στην ηλεκτρονική διάθεση των στοιχείων του στις τράπεζες από τα διάφορα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου, χωρίς να χρειάζεται να τα παραλαμβάνει και να τα μεταφέρει ο ίδιος.

Σήμερα, για την επικαιροποίηση των στοιχείων στις τράπεζες, κάθε συναλλασσόμενος, μεταξύ άλλων, καταθέτει έγχαρτα το εκκαθαριστικό του σημείωμα, το οποίο περιέχει, εκτός από τα στοιχεία που απαιτούνται, και πολλά ακόμα προσωπικά του δεδομένα. Με το KYC, η τράπεζα θα μπορεί να αντλεί αυτόματα μόνο το στοιχείο που αφορά το σύνολο των αποδοχών του πολίτη.

Τι είναι το egov-KYC

Ειδικότερα, στόχος της εφαρμογής KYC, που θα διατίθεται και για «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα, είναι να αναπτυχθεί ένα ασφαλές ψηφιακό κανάλι μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, για την ηλεκτρονική διάθεση στοιχείων των πολιτών.

Η σύγχρονη και έγκυρη διάθεση των στοιχείων του πολίτη που συλλέγονται από αξιόπιστες πηγές θα γίνεται συνεχώς με γνώμονα την προστασία των προσωπικών του δεδομένων.

Η χρήση της εφαρμογής eGov-KYc θα είναι δυνατή με δύο τρόπους:

  • Μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης Gov.gr, στον ιστότοπο kyc.gov.gr, μόνο για την άντληση δεδομένων και τον έλεγχό τους από το φυσικό πρόσωπο, καθώς και την επισκόπηση των εξουσιοδοτήσεων που έχει ήδη δώσει.
  • Μέσω χρήσης ηλεκτρονικής τραπεζικής (web banking), όπου το φυσικό πρόσωπο θα αναδρομολογείται στην πλατφόρμα kyc.gov.gr για την άντληση και διαβίβαση των δεδομένων του στο τραπεζικό ίδρυμα, στο οποίο είναι χρήστης e-banking.

Τα στοιχεία που θα αντλούνται

Οι κατηγορίες των δεδομένων του φυσικού προσώπου που θα αντλούνται από τα πρωτογενή μητρώα των αντίστοιχων φορέων είναι:

  • Στοιχεία ταυτότητας, από το μητρώο της ΕΛ.ΑΣ.
  • Στοιχεία επικοινωνίας, από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών (ΕΜΕΠ).
  • Στοιχεία εισοδήματος, από την ΑΑΔΕ.
  • Στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας μισθωτών του Δημοσίου Τομέα, από το υπουργείο Εσωτερικών (πρόγραμμα ΑΠΟΓΡΑΦΗ). Αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους.
  • Στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας απασχολουμένων με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, από το υπουργείο Εργασίας (πρόγραμμα ΕΡΓΑΝΗ). Αφορά τους απασχολουμένους στον ιδιωτικό τομέα.
  • Στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας αυτοαπασχολουμένων από την ΑΑΔΕ. Αφορά τους αυτοαπασχολουμένους.

Στο πρώτο στάδιο εφαρμογής της, η πλατφόρμα θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με την υφιστάμενη διαδικασία κατάθεσης έγχαρτων ή ψηφιακών εγγράφων και θα εξυπηρετήσει αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα που έχουν κωδικούς TAXISnet.

Αντληση στοιχείων ταυτότητας

Για την άντληση των στοιχείων ταυτότητας του αιτούντος φυσικού προσώπου, αξιοποιούνται από την υπηρεσία eGov-KYC οι εξής διαδικτυακές υπηρεσίες μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας:

α. Διαδικτυακή υπηρεσία επιβεβαίωσης στοιχείων ταυτότητας βάσει ΑΦΜ του αιτούντος από το πληροφοριακό σύστημα του Φορολογικού Μητρώου που διαχειρίζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). 

β. Διαδικτυακή υπηρεσία άντλησης των ακόλουθων στοιχείων ταυτότητας βάσει του Αριθμού Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ) του αιτούντος από το Μητρώο Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας: i) Ονοματεπώνυμο, ii) Πατρώνυμο, iii) Μητρώνυμο, iv) Ημερομηνία γέννησης, v) Τόπος γέννησης, vi) Ημερομηνία έκδοσης της ταυτότητας, vii) Φωτογραφία ταυτότητας, εφόσον τηρείται στο μητρώο της ΕΛ.ΑΣ, viii) Αρχή έκδοσης και ix) Αριθμός προηγούμενου Α.Δ.Τ. Τα ονόματα αποτυπώνονται και με λατινικούς χαρακτήρες, εφόσον διατίθενται από το μητρώο της ΕΛ.ΑΣ..

Η διαβίβαση των στοιχείων ταυτότητας λαμβάνει χώρα αποκλειστικά για έγγραφα ταυτότητας που είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο της άντλησης των δεδομένων. Αν ο αριθμός δελτίου ταυτότητας αντιστοιχεί σε δελτίο το οποίο δεν είναι σε ισχύ, η διαδικασία άντλησης δεδομένων διακόπτεται.

Αντληση στοιχείων επικοινωνίας

Για την άντληση των στοιχείων επικοινωνίας του αιτούντος φυσικού προσώπου, αξιοποιείται από την υπηρεσία eGov-KYC, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, διαδικτυακή υπηρεσία του πληροφοριακού συστήματος του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) του άρθρου 17 του ν. 4704/2020 και της υπό στοιχεία 6810 ΕΞ 2021/09.03.2021 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Επικοινωνία (Ε.Μ.Επ.)» (Β’ 988).

Μέσω αυτής αντλούνται βάσει του ΑΦΜ του αιτούντος τα εξής στοιχεία επικοινωνίας: i) διεύθυνση διαμονής, ii) διεύθυνση επικοινωνίας, iii) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), iv) αριθμός κινητού τηλεφώνου και v) αριθμός σταθερού τηλεφώνου, εάν είναι διαθέσιμος.

Στην περίπτωση που ο πολίτης δεν έχει καταχωρίσει στο Ε.Μ.Επ. τα στοιχεία επικοινωνίας, θα προτείνεται, μέσω της υπηρεσίας eGov-KYC, η μετάβαση στο Ε.Μ.Επ. για την ενημέρωση του μητρώου.

Αντληση στοιχείων εισοδήματος

Για την άντληση στοιχείων εισοδήματος του αιτούντος φυσικού προσώπου, αξιοποιείται από την υπηρεσία eGov-KYC, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, κατάλληλη διαδικτυακή υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε.

Με τη διαδικτυακή υπηρεσία αντλείται, βάσει του ΑΦΜ του αιτούντος, το πραγματικό εισόδημά του από όλες τις κατηγορίες εισοδήματος (φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο).

Το πραγματικό εισόδημα λαμβάνεται από τον πίνακα Δ1 της τελευταίας εκδοθείσας πράξης διοικητικού/ διορθωτικού προσδιορισμού φόρου του προηγούμενου φορολογικού έτους, από το έτος εντός του οποίου παρέχεται η συγκατάθεση από τον αιτούντα για πρόσβαση στα εισοδήματά του. Εάν δεν έχει εκδοθεί πράξη διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου σε αυτό το φορολογικό έτος, τα εισοδήματα θα λαμβάνονται από την τελευταία εκδοθείσα πράξη διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου των αμέσως δύο (2) προηγούμενων φορολογικών ετών.

Αντληση στοιχείων επαγγελματικής δραστηριότητας

Για την άντληση στοιχείων επαγγελματικής δραστηριότητας, όταν ο αιτών είναι απασχολούμενος στο Δημόσιο, αξιοποιείται από την υπηρεσία eGov-KYC, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, διαδικτυακή υπηρεσία του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα (ΑΠΟΓΡΑΦΗ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Μέσω της ανωτέρω διαδικτυακής υπηρεσίας αντλούνται, βάσει του ΑΦΜ του αιτούντος, στοιχεία για όλους τους δηλωμένους ενεργούς φορείς οργανικής θέσης που απασχολούν τον μισθωτό.

Τα στοιχεία που αντλούνται για κάθε ενεργή σχέση εργασίας του αιτούντος είναι:

i) o ΑΦΜ του φορέα, εφόσον είναι διαθέσιμος,
ii) η επωνυμία του φορέα,
iii) η έδρα (διεύθυνση) του φορέα.

Εάν ο Φορέας απασχόλησης είναι διαφορετικός από τον Φορέα της οργανικής θέσης του αιτούντος, αντλούνται τα αντίστοιχα στοιχεία, εφόσον είναι διαθέσιμα:

i) o ΑΦΜ του φορέα,
ii) η επωνυμία Φορέα,
iii) η έδρα (διεύθυνση).

Τα στοιχεία που αντλούνται για τον αιτούντα εργαζόμενο είναι i) η εργασιακή σχέση και ii) η κατηγορία προσωπικού.

Αντληση στοιχείων επαγγελματικής δραστηριότητας από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Για την άντληση στοιχείων επαγγελματικής δραστηριότητας, όταν ο αιτών είναι απασχολούμενος με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αξιοποιείται από την υπηρεσία eGov-KYC, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, διαδικτυακή υπηρεσία του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Μέσω της ανωτέρω διαδικτυακής υπηρεσίας αντλούνται, βάσει του ΑΦΜ του αιτούντος, στοιχεία για όλους τους δηλωμένους ενεργούς εργοδότες του.

Τα στοιχεία που αντλούνται για κάθε ενεργή σχέση εργασίας είναι τα εξής: i) ο ΑΦΜ του εργοδότη, ii) η κύρια δραστηριότητα (Κ.Α.Δ.) εργοδότη, iii) η επωνυμία εργοδότη, iv) η έδρα (διεύθυνση).

Ως προς τα στοιχεία μισθωτού, αντλείται ανά εργοδότη το καθεστώς απασχόλησης (πλήρης, μερική ή εκ περιτροπής) του μισθωτού στον συγκεκριμένο εργοδότη.

Αν υπάρχει παράρτημα απασχόλησης, αντλούνται επιπλέον: i) ο αριθμός του παραρτήματος, ii) η έδρα του παραρτήματος, iii) η κύρια δραστηριότητα (Κ.Α.Δ.) του παραρτήματος (αριθμός και περιγραφή).
Άντληση στοιχείων επαγγελματικής δραστηριότητας από το μητρώο φορολογουμένων της Α.Α.Δ.Ε.

Για την άντληση στοιχείων επαγγελματικής δραστηριότητας, όταν ο αιτών είναι επιτηδευματίας, αξιοποιείται από την υπηρεσία eGov-KYC, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, διαδικτυακή υπηρεσία του πληροφοριακού συστήματος του μητρώου φορολογουμένων της Α.Α.Δ.Ε.

Μέσω της ανωτέρω διαδικτυακής υπηρεσίας αντλούνται, βάσει του ΑΦΜ του αιτούντος που αντιστοιχεί σε φυσικό πρόσωπο και είναι ενεργός επιτηδευματίας, τα στοιχεία: i) επωνυμίας, ii) Κ.Α.Δ. κύριας και δευτερεύουσας δραστηριότητας (αριθμός και περιγραφή) iii) έδρας και iv) ημερομηνίας έναρξης δραστηριότητας.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και δικαιώματα υποκειμένων

Κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι υπεύθυνο επεξεργασίας. Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί είναι ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας.

Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, προκειμένου να παρέχουν στο υποκείμενο των δεδομένων κάθε πληροφορία που αναφέρεται στα άρθρα 13 και 14 και κάθε ανακοίνωση στο πλαίσιο των άρθρων 15 έως 22 και του άρθρου 34 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 119/1), σχετικά με την επεξεργασία, και προκειμένου να διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στα άρθρα 15 έως 22 του ιδίου Κανονισμού.

Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας

Ως ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας eGov-KYC ορίζεται η 12η.4.2021.

[su_button url=”https://www.euro2day.gr/” target=”blank” background=”#ffff” color=”#165B76″ size=”4″][ Πηγή άρθρου ][/su_button]

...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *