Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α Πάρου – Αντιπάρου – Επιστολή προς τον δήμαρχο Πάρου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Τ.Α. Πάρος, 11-02-2021

ΠΑΡΟΥ – ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ Αριθ. πρωτ.: 12

ΔΣ – Ε.Υ.Α.Ε. Προς

Δήμαρχο Πάρου

Κ. Μάρκο Ι. Κωβαίο

Κοινοποίηση

Γενικό Γραμματέα Δήμου Πάρου

κ. Χρήστο Λεμονή

Θέμα: Στατικότητα κτηρίων Δήμου Πάρου

Αξιότιμε Δήμαρχε, παρατηρήσαμε ότι το τελευταίο διάστημα υποτίθεται ότι επιχειρείται ένα επιφανειακό «Lifting» στο κτήριο του Δημαρχείου. Ύστερα από έλεγχο που πραγματοποίησε η Ε.Υ.Α.Ε. διαπιστώθηκε ότι στις κολόνες που έχουν διανοιχτεί υπάρχουν σίδερα που έχουν υποστεί οξεία διάβρωση με αποτέλεσμα να έχουν μείνει μισά ή να έχουν κοπεί. Επίσης σε πολλά σημεία παρατηρήθηκαν πολλά κομμένα τσέρκια καθώς και δύο τεράστια κενά πάνω και κάτω από το δοκάρι που στηρίζει την πλάκα της νοτιοανατολικής πλευράς του κτηρίου.

Όπως αντιλαμβάνεστε η ανησυχία των εργαζομένων από τα ευρήματα της Επιτροπής είναι έκδηλη και ενισχύεται ακόμα περισσότερο αφού ουδέποτε απαντήσατε στα ερωτήματα που έχουν τεθεί από το Σύλλογό μας σε ό,τι αφορά τη στατικότητα του κτηρίου. Επίσης όσες φορές κι αν ρωτήσαμε, προφορικά, με βάση ποια μελέτη και πολεοδομική άδεια γίνονται οι παρεμβάσεις στον οπλισμό του κτηρίου ουδέποτε πήραμε απαντήσεις. Το ίδιο συνέβη όταν αναζητήσαμε τις απόψεις του Τεχνικού Ασφαλείας για το θέμα, αφού, ουδέποτε ορίσατε, ως οφείλατε, συνάντηση με την Ε.Υ.Α.Ε. παρά τα έγγραφα που σας έχουν σταλεί και τις παραινέσεις που σας έγιναν για αυτό.

Σας θυμίζουμε, λοιπόν, για άλλη μια φορά, ότι από 25/10/2019 με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εργαζομένων του Δήμου Πάρου σε εκτέλεση του άρθρου 4 του Ν. 3850/2010 συστάθηκε Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Ε.Υ.Α.Ε.) Δήμου Πάρου. Η Ε.Υ.Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 6 του παραπάνω νόμου αποτελείται από τρία (3) μέλη.

Λουκία Μαλαματένιου

Νικόλαος Μελανίτης

Ανδρέας Ραγκούσης

Σύμφωνα με το άρθρο 5:

1. Η Ε.Υ.Α.Ε. του Δήμου Πάρου είναι όργανο συμβουλευτικό και έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) μελετά τις συνθήκες εργασίας στην επιχείρηση, προτείνει μέτρα για τη βελτίωση τους και του περιβάλλοντος εργασίας, παρακολουθεί την τήρηση των μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια και συμβάλλει στην εφαρμογή τους από τους εργαζομένους,

β) σε περιπτώσεις σοβαρών εργατικών ατυχημάτων ή σχετικών συμβάντων προτείνει τα κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή επανάληψής τους,

γ) επισημαίνει τον επαγγελματικό κίνδυνο στους χώρους ή θέσεις εργασίας και προτείνει μέτρα για την αντιμετώπισή του, συμμετέχοντας έτσι στη διαμόρφωση της πολιτικής της επιχείρησης, για την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου,

δ) ενημερώνεται από τη διοίκηση της επιχείρησης για τα στοιχεία των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών που συμβαίνουν σε αυτήν,

ε) ενημερώνεται για την εισαγωγή στην επιχείρηση νέων παραγωγικών διαδικασιών, μηχανημάτων, εργαλείων και υλικών ή για τη λειτουργία νέων εγκαταστάσεων σε αυτή, στο μέτρο που επηρεάζουν τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας της εργασίας,

στ) σε περίπτωση άμεσου και σοβαρού κινδύνου καλεί τον εργοδότη να λάβει τα ενδεικνυόμενα μέτρα, χωρίς να αποκλείεται και η διακοπή λειτουργίας μηχανήματος ή εγκατάστασης ή παραγωγικής διαδικασίας,

ζ) μπορεί να ζητεί τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων για θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του εργοδότη.

2. Η Ε.Υ.Α.Ε. του Δήμου συνεδριάζει με τον εργοδότη ή τον εκπρόσωπο του μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε τριμήνου, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από κοινού, για τη διευθέτηση των θεμάτων που ανακύπτουν μέσα στην επιχείρηση και σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της προηγούμενης παραγράφου. Στις κοινές συνεδριάσεις μετέχουν ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας της επιχείρησης που προβλέπονται στο άρθρο 8. Πριν από την ημέρα της κοινής συνεδρίασης, η Ε.Υ.Α.Ε. καθορίζει τα θέματα τα οποία θα συζητήσει και τα γνωστοποιεί στον εργοδότη τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Ο εργοδότης γνωστοποιεί στην Ε.Υ.Α.Ε. ή στον εκπρόσωπο τα θέματα που επιθυμεί να συζητηθούν στην κοινή συνεδρίαση τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα πραγματοποίησης της. Οι παραπάνω γνωστοποιήσεις απευθύνονται επίσης μέσα στις ίδιες προθεσμίες και προς τον τεχνικό ασφάλειας και τον ιατρό εργασίας της επιχείρησης. Στις συνεδριάσεις αυτές συντάσσονται πρακτικά εις διπλούν και τηρούνται το ένα αντίτυπο από τον εργοδότη και το άλλο από την επιτροπή.

Επίσης σύμφωνα με το Ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/3-11-2017)

Προβλέπεται:

Άρθρο 2

1. Στην έδρα κάθε Περιφέρειας συνιστάται ως όργανο της Περιφέρειας, Περιφερειακή Διεύθυνση «Ελέγχου Δόμησης – Περιφερειακά Παρατηρητήρια», σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), με κατά τόπον αρμοδιότητα αυτή της οικείας Περιφέρειας.

2. Στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας συνιστάται ως όργανο της Περιφέρειας Τμήμα «Ελέγχου Δόμησης – Τοπικά Παρατηρητήρια», με κατά τόπον αρμοδιότητα αυτή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, τα οποία υπάγονται ως υπηρεσίες στην αντίστοιχη Περιφερειακή Διεύθυνση «Ελέγχου Δόμησης – Περιφερειακά Παρατηρητήρια».

Άρθρο 6

Αρμοδιότητες Τμημάτων Ελέγχου Δόμησης –

Τοπικών Παρατηρητηρίων

4. Τον έλεγχο των κατασκευών και των κοινόχρηστων χώρων ως προς την τήρηση της νομοθεσίας για θέματα προσβασιμότητας και ελεύθερης κυκλοφορίας πεζών, ΑμεΑ και εμποδιζόμενων ατόμων.

5.α. Ως προς τις επικίνδυνες οικοδομές είναι αρμόδια για:

αα) τη διενέργεια αυτοψίας και τη σύνταξη έκθεσης σχετικά με τον υφιστάμενο κίνδυνο κατασκευών,

ββ) την εξέταση ενστάσεων κατά εκθέσεων επικίνδυνων κατασκευών και την τήρηση της διαδικασίας αναθεώρησης των εκθέσεων,

γγ) την απόφαση περί επιβολής μέτρων αναγκαστικής εκκένωσης, αχρηστίας ή και κατεδάφισης επικίνδυνων κατασκευών, εφόσον δεν πραγματοποιούνται εμπρόθεσμα τα υποδεικνυόμενα από την έκθεση μέτρα,

δδ) τη διαβίβαση της τελικής έκθεσης επικίνδυνης κατασκευής στον αρμόδιο Εισαγγελέα, προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη στον ιδιοκτήτη της κατασκευής εφόσον ο τελευταίος δεν συμμορφώνεται με το περιεχόμενο της έκθεσης αυτής.

Κατόπιν των προαναφερομένων σας καλούμε για ακόμη μια φορά, όπως ορίσετε ημερομηνία συνάντησης με την Ε.Υ.Α.Ε., εξασφαλίζοντας παράλληλα την παρουσία των Ιατρού Εργασίας και του Τεχνικού ασφαλείας, με τα παρακάτω θέματα:

1. Ασφάλεια εργαζομένων, κτηρίων και οχημάτων (στατικότητα Δημαρχείου).

2. Μέτρα προστασίας στους Δημοτικούς χώρους για περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού.

3. Παροχές υγείας για τους εργαζόμενους.

Για το ΔΣ ΣΕΟΤΑΠΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γιώργος Σαμπαζιώτης Γιώργος Ανδρεάδης

Για την Ε.Υ.Α.Ε..

Ανδρέας Ραγκούσης Λουκία Μαλαματένιου Νικόλαος Μελανίτης


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.