Δήμος Πάρου: Διαγωνισμός για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων

Ο δήμος Πάρου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δήμου Πάρου», προϋπολογισμού 69.719,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.paros.gr.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Πάρου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου, στην Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 844 00, την 03-02-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή  03-02-2021 και ώρα 10:00 π.μ..

Η εν λόγω δημόσια σύμβαση προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου Πάρου και θα βαρύνει τις με Κωδικό Αριθμό Εξόδων 20-7135.003 και  20-7135.005 σχετικές πιστώσεις που θα προβλεφθούν στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021 (Πολυετής Υποχρέωση).

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 34928480-6,44613800-8,44613800-7,44613600-6

Αντικείμενο της προμήθειας είναι:

ΟΜΑΔΑ Α΄ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ

Α/ΑΠεριγραφή είδουςCPVΜονάδαΜέτρησηςΠοσότηταΤιμήμονάδαςΣύνολο
1.-ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ 770 ΛΙΤΡΩΝ34928480-644613800-844613700-744613600-6 ΤΕΜ.10290,002.900,00
2.-ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ 1100 ΛΙΤΡΩΝ34928480-644613800-844613700-744613600-6 ΤΕΜ.75335,00 25.125,00
     ΣΥΝΟΛΟ28.025,00

ΟΜΑΔΑ Β΄ – ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ

Α/ΑΠεριγραφή είδουςCPVΜονάδαΜέτρησηςΠοσότηταΤιμήμονάδαςΣύνολο
1.-ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ 120 ΛΙΤΡΩΝ34928480-644613800-844613700-744613600-6 ΤΕΜ.4035,001.400,00
2.-ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ 240 ΛΙΤΡΩΝ34928480-644613800-844613700-744613600-6 ΤΕΜ.4045,001.800,00
3.-ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ 1100 ΛΙΤΡΩΝ34928480-644613800-844613700-744613600-6 ΤΕΜ.60220,0013.200,00
     ΣΥΝΟΛΟ16.400,00

ΟΜΑΔΑ Γ΄ – ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΚΑΔΟΙ

Α/ΑΠεριγραφή είδουςCPVΜονάδαΜέτρησηςΠοσότηταΤιμήμονάδαςΣύνολο
1.-ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΚΑΔΟΣ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΤΑΧΤΟΔΟΧΕΙΟ34928480-644613800-8ΤΕΜ.20345,006.900,00
2.-ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΚΑΔΟΣ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ34928480-644613800-8ΤΕΜ.5980,004.900,00
     ΣΥΝΟΛΟ11.800,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α’ + ΟΜΑΔΑ Β’+ ΟΜΑΔΑ Γ’56.225,00
Φ.Π.Α. 24%13.494,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α’ + ΟΜΑΔΑ Β’+ ΟΜΑΔΑ Γ’69.719,00

Προσφορές υποβάλλονται για οποιαδήποτε από τις  ομάδες της προμήθειας  ή και για όλα τα είδη της προμήθειας στο σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας.

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Διεύθυνση: Παροικία Πάρος 844 00

Τηλ.: 22843 – 60160

email: : gnikas@paros.gr

NUTS 1: EL4 (Γεωγραφική Ομάδα : Νησιά Αιγαίου-Κρήτη)

NUTS 2: EL42 (Περιφέρεια: Νοτίου Αιγαίου)

NUTS 3: EL422 (Νομός: Κυκλάδων)

56.2020_DIAKHRYJH_-PROMHUEIA_KADVN_APORRIMMATVN_id5627


. . .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.