ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Για την πλήρωση μιας (1) θέσης Γενικού Γραμματέα του Δήμου Πάρου

Έχοντας υπόψη:
– Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010)
– Τις διατάξεις του άρθρου 161 «Γενικοί Γραμματείς Δήμων» του Ν. 3584 «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ. Α΄/28-6-2007), όπως
αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4623 (ΦΕΚ 134/τ.
Α΄/9-8-2019) και την παρ. 6 του άρθρου 11 του Ν. 4674 (ΦΕΚ 53/τ. Α΄/11-3-2020).
– Τις διατάξεις του άρθρου 167 «Γενικά προσόντα πρόσληψης – Κωλύματα διορισμού» του Ν. 3584
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/τ. Α΄/28-6-
2007).
– Το με αριθμό 63828/13-9-2019 έγγραφο της Δ/νσης Προσωπικού Τ.Α. του Υπουργείου
Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΦΗΔ465ΧΘ7-Ι1Υ).
– Την ανάγκη πρόσληψης Γενικού Γραμματέα για την υποβοήθηση του έργου του Δημάρχου
Πάρου και συντονισμού των Υπηρεσιών του Δήμου Άνδρου.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ
Την πλήρωση μιας (1) θέσης Γενικού Γραμματέα του Δήμου Πάρου και καλεί τους/τις
ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλλουν σχετική αίτηση, με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και
αποδεικτικά των προσόντων τους.
Για την πλήρωση της ανωτέρω θέσης απαιτούνται:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους
του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17)
Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής (ΠΕ), της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής.
Γ) Να έχουν εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών σε θέματα Διοίκησης (επιτελικές θέσεις ή
θέσεις ευθύνης) στον ιδιωτικό ή Δημόσιο Τομέα.
Αναλυτικά οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν:
 Αίτηση
 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, που να περιγράφει την επιστημονική ενασχόληση ή την
επαγγελματική απασχόληση
 Τίτλο σπουδών και εν γένει τους τίτλους που αποδεικνύουν τα προσόντα που απαιτούνται
από την παρούσα γνωστοποίηση
 Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι
πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού (άρθρα 11 έως και 17 του Ν. 3584/2007), όπως
ισχύουν έως ότου ολοκληρωθεί ο σχετικός έλεγχος.
 Κάθε αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις που
καθορίζονται από την παρούσα ανακοίνωση
Η πλήρωση της θέσης Γενικού Γραμματέα θα διενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, ο
οποίος και θα προσλάβει το κατάλληλο κατά την κρίση του πρόσωπο, για την παραπάνω
θέση. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί και θα λάβει ισχύ με την υπογραφή ειδικής σύμβασης
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία καλύπτει την παρούσα δημοτική
περίοδο.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα
κατατίθενται μόνο ηλεκτρονικά μέχρι την Πέμπτη 31/12/2020, στην διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου: grafeiodimarhou@paros.gr .
Η παρούσα δημόσια γνωστοποίηση θα δημοσιευτεί σε μια (1) ημερήσια εφημερίδα του Ν.
Κυκλάδων, θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Δήμου Πάρου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ Ι. ΚΩΒΑΙΟΣ


. . .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.