Δήμος Πάρου: Σύμβαση για την προμήθεια φορητών υπολογιστών για εξ΄αποστάσεως εργασία

Ο Δήμος Πάρου ενδιαφέρεται να αναθέσει την σύμβαση προμηθειών με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 7.936,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, Η διαδικασία αυτή του κατεπείγοντας προκύπτει σε συνέχεια της τρέχουσας δυσχερούς και έκτακτης κατάστασης, που αφορά τη λήψη (έκτακτων) μέτρων, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19 και σύμφωνα με το Άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020,Τεύχος Α΄) όπου προβλέπεται η δυνατότητα οι Δήμοι και οι Περιφέρειες να μπορούν να αναθέσουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την προβλεπόμενη για τέτοιου είδους καταστάσεις, περίπτωση γ΄ της παραγράφου του Άρθ. 32 του Ν.4412/2016 (Α΄147).

          Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Του άρθρου 206, παρ. 1, του Ν. 4555/2018 σύμφωνα με το οποίο: «[…]Δεν απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας. […]».
 5. Του άρθρου 72, παρ. 1, περιπτ. θ και ιδ, του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, σύμφωνα με το οποίο: «[…]θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση. […]».
 6. Του άρθρου 32, παρ. 2, του Ν.4412/2016 σύμφωνα με το οποίο: «[…]2.Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:  […]β) εάν τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνον από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα για οποιονδήποτε από τους κατωτέρω λόγους: αα) στόχος της σύμβασης είναι η δημιουργία ή απόκτηση μοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης, ββ) απουσία ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους, γγ) προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Οι εξαιρέσεις που ορίζονται στις υποπεριπτώσεις ββ’ και γγ’ εφαρμόζονται μόνο εάν δεν υπάρχει εύλογη εναλλακτική λύση ή υποκατάστατο και η απουσία ανταγωνισμού δεν είναι αποτέλεσμα τεχνητού περιορισμού των παραμέτρων της σύμβασης[…]»
 7. Του άρθρου 54, παρ.7, του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο: «[…]Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61[…]».
 8. Την υπ΄ αριθμ. 15/2020 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής ενδεικτικού προϋπολογισμού 7.936,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 9. Του πρωτογενούς αιτήματος το οποίο καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με συστημικό αριθμό ΑΔΑΜ: 20REQ007738716
 10. Της υπ’ αριθμ. 307/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου με την οποία  εγκρίθηκε: α) η ανάθεση της σύμβασης με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2β του Ν.4412/2016, λόγω αποκλειστικότητας, β) οι τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης οι οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση , γ) οι όροι της διαπραγμάτευσης  και δ) η συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε σύμφωνα με τα ανωτέρω, την προσφορά σας και την παραδώσετε στο Γραφείο Πρωτοκόλλου Δήμος Πάρου (ταχυδρομική διεύθυνση Δημαρχείο Πάρου, Παροικιά , ΤΚ 84400 τηλ. 2284360100)  ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου grafeiodimarhou@paros.gr έως την 22/12/2020  και ώρα 14:00 σε ΚΛΕΙΣΤΟ & ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

α) Ο πλήρης τίτλος του Δήμου Πάρου.

β) Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα, δηλαδή η επωνυμία, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email).

γ) Αφορά στην: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ»,  CPV: 30213000-5

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων του Ν. 4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι:

 1. Είναι εγγεγραμμένος στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασης του και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεσης σύμβασης.
 2. Δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει ήτοι:
 1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
 2. δωροδοκία,
 3. απάτη,
 4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
 5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
 6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων,

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που υπάρχουν καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να τις προσκομίσουν.

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

α) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιριών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές.

β) στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

 1. Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική.
 2. Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016.
 3. Δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
 4.   Δεν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό την στρέβλωση του ανταγωνισμού.
 5.   Δεν γνωρίζει την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης.
 6.   Δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
 7.   Δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, ούτε έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές.
 8. Δεν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.
 9. Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την ακεραιότητά του.
 10. Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

Β) Οικονομική Προσφορά.

Γ) Τεχνική Προσφορά.

Δ) Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης για την απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας (Το ανωτέρω αποδεικτικό μέσο γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του).

Ε) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς ήταν ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του(Τα ανωτέρω αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτά  χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους).

ΣΤ) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (π.χ. ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. (Τα ανωτέρω αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους).

Η μη προσκόμιση των παραπάνω, αλλά και η διαπίστωση κατά τον έλεγχο σοβαρής ανειλικρίνειας των στοιχείων συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τη διαδικασία.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την ανωτέρω δημόσια σύμβαση δίδονται στο τηλ. 2284360149, email : i.tairis@paros.gr αρμόδιος υπάλληλος κ. Ταΐρης Ιωάννης ή στο τηλ. 2284360180, email : lskiadas@paros.gr, υπάλληλος Λουκάς Σκιαδάς.

Προυπολογισμος

Προυπ-Φορητων

Προδιαγραφές

Τεχνικη-Περιγραφη-Φορητων


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *