Ενημέρωση για τη πορεία των γεγονότων που οδήγησαν στη σημερινή λειτουργία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάρου.

Η Δημοτική Αρχή με αφορμή το ατυχές συμβάν που διαδραματίστηκε στον Δήμο στις 02/12/2020, επιθυμεί να ενημερώσει κάθε ενδιαφερόμενο για τη πορεία των γεγονότων που οδήγησαν στη σημερινή συνθήκη λειτουργίας της Διεύθυνσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάρου.

Με την γνωμοδότηση 119/2013 (πρακτικό 6/2013 της από 25/10/2013 συνεδρίασης), το Υπηρεσιακού Συμβουλίου  Προσωπικού Ο.Τ.Α. Νομού Κυκλάδων, γνωμοδότησε  για την Επιλογή Προϊσταμένων Διευθύνσεων του Δήμου Πάρου.  Καθώς για τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών δεν υποβλήθηκε καμία αίτηση, ως όφειλε ο Δήμαρχος Πάρου απέστειλε υπηρεσιακά σημειώματα για όλους τους υπαλλήλους που πληρούσαν τις προϋποθέσεις επιλογής και δεν είχαν θέση με αίτησή τους υποψηφιότητα για άλλη θέσει και επιλέχθηκε ως Προϊστάμενος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Οικονομολόγων, ο οποίος  υπηρέτησε στη θέση από τις 31/01/2014 έως και τη συνταξιοδότησή του στις 28/08/2014. 

Στη συνέχεια, και αμέσως  μετά την  παραίτηση λόγω συνταξιοδότησης  του Δ/ντή Οικονομικών με υπ’ αρ.  απόφασης 782 με αριθμ.  πρωτ.: 15284/24-10-2014 «Προκήρυξη – Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσης προϊσταμένου Διεύθυνσης του Δήμου Πάρου»   προκηρύχθηκε η πλήρωση της θέσης του προϊσταμένου Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο ως αρμόδιο όργανο γνωμοδότησε σχετικά με το υπ.αρ. 9/2014 Πρακτικό. Και σε αυτή τη περίπτωση δεν εκδηλώθηκε κανένα ενδιαφέρον από τους υπαλλήλους του Δήμου και ο Δήμαρχος Πάρου απέστειλε υπηρεσιακά σημειώματα όσων πληρούσαν τις προϋποθέσεις για την επιλογή τους σε αυτή την θέση. Από τον τελικό πίνακα μοριοδότησης προέκυψαν πέντε υπάλληλοι π ου είχαν τα απαραίτητα προσόντα και τις προϋποθέσεις για να τοποθετηθούν ως Προϊστάμενοι της εν λόγω Δ/νσης. Όμως στη συνέχεια οι τέσσερις πρώτοι παραιτήθηκαν από τη θέση.

Για το λόγο αυτό και προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη και απρόσκοπτη διαχείριση των οικονομικών υποθέσεων του Δήμου, ο Δήμαρχος με την υπ’ αριθμ. 750/858/2014 απόφασή του, όρισε αναδρομικά από 1-9-2014 και μέχρι την επιλογή Προϊσταμένου από το Υ.Σ. , αναπληρωτή προϊσταμένη  την Τμηματάρχη ενός εκ των υποκείμενων μονάδων της Διεύθυνσης. Η απόφαση πάρθηκε σε εφαρμογή του άρθρου 100 του Ν.3584/2007  με τίτλο “Αναπλήρωση προϊσταμένων”,  το οποίο ορίζει ότι σε περίπτωση που κενωθεί θέση προϊσταμένου  οργανικής Μονάδας ως την τοποθέτηση νέου προϊσταμένου, το αρμόδιο προς διορισμό όργανο, μπορεί με απόφασή του να ορίσει ως αναπληρωτή προϊστάμενο έναν από τους προϊστάμενους των υποκείμενων οργανικών μονάδων, με την προϋπόθεση ο αναπληρωτής να ανήκει σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις.

Η υπάλληλος  υπηρέτησε στη θέση για 5 1/2  μήνες και παραιτήθηκε για προσωπικούς  λόγους στις 13/03/2015. Ελλείψει Προϊσταμένου Διεύθυνσης Οικονομικών και καθώς η ανάγκη κάλυψης της θέσης ήταν ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ και ΑΝΑΓΚΑΙΑ για τη συνολική λειτουργία του Δήμου, έγινε συζήτηση με το υπαλληλικό προσωπικό και τα πρόσωπα που διέθεταν τα τυπικά προσόντα για τη θέση και συμφωνήθηκε η λύση της εκ περιτροπής άσκησης των εν λόγω καθηκόντων όπερ και εγένετο.

Η σημερινή αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών υπηρέτησε στην ίδια θέση τις περιόδους 01/06/2015-29/08/2017, 15/01/2019-31/07/2019 και από τις 10/07/2020 έως σήμερα. Συγχρόνως το διάστημα από 16/03/2015 – 29/08/2017 εκτελούσε και χρέη Τμηματάρχη Εσόδων, Δημοτικής Περιουσίας και Ταμείου ενώ έκτοτε εκτελεί παράλληλα καθήκοντα στο Γραφείο Δημοτικής Περιουσίας. Να σημειωθεί επίσης ότι η συγκεκριμένη υπάλληλος έχει προσληφθεί ως ΠΕ (Διοικητικών) Οικονομολόγων, έχει άδεια λογιστή Α’ Τάξης, είναι άρτια καταρτισμένη και  εν ολίγοις διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για αυτή την θέση.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο Δήμαρχος έπραξε τα δέοντα, και εφάρμοσε όλες τις νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο για αυτές τις περιπτώσεις, για την άμεση τοποθέτηση αναπληρωτή και την εξυπηρέτηση των αναγκών της Οικονομικής Υπηρεσίας, την οποία τα  τελευταία χρόνια έχει ενισχύσει με επιπλέον προσωπικό, ήτοι με την τοποθέτηση 8 νέων υπαλλήλων, ενώ αποχώρησαν λόγω συνταξιοδότησης 3 υπάλληλοι.

Παρόλα αυτά, η Οικονομική Υπηρεσία και υπό το βάρος των σημερινών συνθηκών που έχει επωμιστεί πρόσθετες υποχρεώσεις με την εφαρμογή των μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων που πλήττονται από τις επιπτώσεις του Covid-19, παρουσιάζει εικόνα παράλυσης  και “αναστολής” της λειτουργίας της, με τους πολίτες και προμηθευτές του Δήμου να μη δύναται να εξυπηρετηθούν στις τρέχουσες και επιτακτικές υποθέσεις τους και να μετακυλούν  τα παράπονα, την αγανάκτηση και την αγωνία τους, στο Γραφείο Δημάρχου,  γεγονός που έχει αποτελέσει  κατά καιρούς και το λόγο λογομαχίας μεταξύ των αιρετών και των υπαλλήλων της Οικονομικής Υπηρεσίας.

Είναι βέβαιο ότι, αν μας επέτρεπε η νομοθεσία για τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού, θα είχαμε προχωρήσει σε πρόσληψη υπαλλήλου με τα απαιτούμενα προσόντα προκειμένου να δώσουμε μία οριστική λύση σε αυτό το σοβαρό πρόβλημα. Λύση που αναζητούμε αυτή τη στιγμή μέσω της διαδικασίας της “Κινητικότητας” που μας δίνει τη δυνατότητα μετακίνησης προσωπικού από το ευρύτερο Δημόσιο. Επίσης, με τον ετήσιο προγραμματισμό του 2020 έχει εγκριθεί μόνιμη θέση ΠΕ Οικονομικού  η οποία και αναμένεται να προκηρυχθεί από το ΑΣΕΠ.

Παράλληλα, την περίοδο αυτή γίνεται διαβούλευση μεταξύ των αρμοδίων οργάνων του Δήμου για τη σύνταξη ενός νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, που θα καλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας του για τα επόμενα χρόνια.  Με τη ψήφιση του νέου ΟΕΥ από το Δημοτικό Συμβούλιο και μόλις ξεκινήσει από το Υπουργείο Εσωτερικών η διαδικασία της κάλυψης των θέσεων των Προϊσταμένων στους Ο.Τ.Α. Α΄  βαθμού, ο Δήμος Πάρου θα προκηρύξει εκ νέου τις θέσεις των προϊσταμένων των υπηρεσιακών του δομών. Μέχρι τότε κάθε άλλη συζήτηση θα γίνεται επί ματαίω.

Θα θέλαμε επίσης, να γνωρίσουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι από την πρώτη στιγμή, ο Δήμαρχος Πάρου εκτίμησε τα προσόντα και τις γνώσεις της σημερινής Αναπληρώτριας Διευθύντριας Οικονομικών για αυτό την επέλεξε και επιμένει σε αυτή την επιλογή του μέχρι σήμερα, καθώς όπως απεδείχθη είναι η μόνη υπάλληλος που διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και ειδίκευση για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτής της θέσης.

Κλείνοντας και απευθυνόμενοι προς το Σωματείο Εργαζομένων και την αντιπολίτευση του Δήμου, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι αυτή τη φορά δεν επιθυμούμε να συρθούμε σε μία ατέρμονη ανταλλαγή δελτίων τύπου με κατηγορίες και απαντήσεις εκατέρωθεν. Λόγω της σοβαρότητας του θέματος και με γνώμονα την ευταξία και το κοινό καλό της μικρής μας κοινωνίας, αναζητούμε τη στήριξη και επιθυμούμε συνεργασία και διάλογο προκειμένου να διατηρήσουμε τη διαχειριστική ικανότητα των υπηρεσιών μας και κυρίως της ασθενούσας Διεύθυνσης Οικονομικών.


. . .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.