ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ: Έκδοση απόφασης απόδοσης τιµών για τον θάνατο του τέως Δηµάρχου Χρήστου Βλαχογιάννη.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάσισε οµόφωνα, την απόδοση των παρακάτω τιµών στον αποβιώσαντα τέως ∆ήµαρχο Πάρου Χρήστο Βλαχογιάννη:

1. Εκφράζει προς την οικογένεια του εκλιπόντος τη βαθιά του θλίψη και τα ειλικρινή του συλλυπητήρια.

2. Κατάθεση στην µνήµη του εκλιπόντος στεφάνι εκ µέρους του ∆ηµάρχου και του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

3. Η κηδεία του εκλιπόντος θα τελεστεί µε ∆ηµοτική ∆απάνη και µε τις τιµές εν ενεργεία ∆ηµάρχου.

4. Τήρηση ενός λεπτού σιγή στην πρώτη τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

5. Αναστολή των διοικητικών δραστηριοτήτων του ∆ήµου από τις 12:00 και µέχρι τέλους του ωραρίου, την ηµέρα της τελετής.

6. Οι σηµαίες θα κυµατίζουν µεσίστιες στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα και στα εν γένει ∆ηµοτικά κτήρια επί τρεις ηµέρες.

7. Επίδοση της παρούσας απόφασης στην οικογένεια του εκλιπόντος και δηµοσίευσή της στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης.


...