Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων του Δήμου Πάρου

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Πάρου»

Τευχη

...