Κοινότητα Μάρπησσας: Έργα αποκατάστασης – βελτίωσης της θωράκισης του αλιευτικού καταφυγίου στο Π. Λιβάδι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ.Πρωτ.: 9377/24-06-2020
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 102/2020

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό 12/2020 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Θέμα: Επικαιροποίηση της προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση της πράξης – έργα αποκατάστασης (βελτίωσης) της θωράκισης με φυσικούς ογκολίθους του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου του αλιευτικού καταφυγίου στο Π. Λιβάδι Ν. Πάρου.
Στην Πάρο σήμερα 16 Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30΄, το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο χώρο της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του ΕΠΑΛ (σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 72/2020 και ΑΔΑ:ΨΗΦΤΩΞΓ-ΩΒ6 απόφασή του), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 8434/12-06-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Πάρου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133), καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν 22 μέλη και ονομαστικά οι:
Από τους Δημοτικούς Συμβούλους
Παρόντες Απόντες
1. Άγουρος Άγγελος 1. Βολοσυράκης Νικόλαος
2. Αντιπαριώτης Δημήτριος 2. Κεφάλας Φραγκίσκος
3. Βελέντζας Αθανάσιος 3. Μαούνη Φλώρα
4. Γιουρτζίδης Χαρίλαος 4. Σιέττος Βασίλειος
5. Δαφερέρα – Κάλλους Χριστίνα 5. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος
6. Καραχάλιος Σταύρος
7. Κεμπάμπης Παναγιώτης
8. Κουντρομιχάλης Ηλίας
9. Λεοντής Μικές
10. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
11. Μανωλάκη – Κονταράτου Θεοδοσία
12. Μαρινόπουλος Αθανάσιος
13. Πατέλης Άγγελος
14. Παυλάκης Ευστράτιος
15. Πούλιος Γεώργιος
16. Πετρόπουλος Παναγιώτης
17. Ροκονίδας Κων/νος
18. Ρούσσος Βατίστας
19. Σάμιος Αθανάσιος
20. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα
21. Τριπολιτσιώτη – Τσουνάκη Μαρία
22. Τσιγώνιας Νικόλαος
Οι απόντες Σύμβουλοι δεν παρευρέθηκαν αν και νόμιμα είχαν κληθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 8434/12-06-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.
• Ο κ. Χαρίλαος Γιουρτζίδης αποχώρησε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ’ αριθμ. 94/2020 απόφασης.
• Ο κ. Άγγελος Άγουρος αποχώρησε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ’ αριθμ. 100/2020 απόφασης.
Παρών ήταν και ο Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος.
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Πάρου κ. Νικόλαος Σπανόπουλος.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Πετρόπουλος Παναγιώτης ενημέρωσε το Σώμα ότι όλη η συζήτηση καταγράφεται σε ακουστικά μέσα όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Επίσης μετά από πρόταση του Προέδρου και ομόφωνης συναίνεσης του σώματος τροποποιήθηκε η σειρά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και συζητήθηκε το 11ο στην θέση του 1ου, το 7ο στη θέση του 2ου και το 12ο στη θέση του 3ου τροποποιώντας ανάλογα την ημερήσια διάταξη.
Θέμα 10ο : Η.Δ. Εισηγητής: κ. Καραχάλιος
O Πρόεδρος του Δ/Σ κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου κ. Σταύρο Καραχάλιο ο οποίος έθεσε υπόψη του συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 44/25-05-2020 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου Πάρου που αναφέρει: «ΣΧΕΤ: 1. Η 236/2017 απόφασή σας, 2. Η 35/10-01-2020 απόφαση ένταξης της πράξης του θέματος.
Έχοντας υπόψη το γεγονός ότι με το σχετικό (1) εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου Αντιπάρου και Δήμου Πάρου για την ανάθεση κατασκευή και λειτουργία του έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ) ΤΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΟΓΚΟΛΙΘΟΥΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΤΟ Π. ΛΙΒΑΔΙ Ν. ΠΑΡΟΥ», το σχετικό (2) με το οποίο εντάχθηκε η πράξη στο Ε.Π. «Αλιεία και Θάλασσα», σας καταθέτουμε νέο επικαιροποιημένο σχέδιο προγραμματικής σύμβασης και εισηγούμαστε την έγκριση αυτού.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, τις διατάξεις των άρθρων 65, 69, 94 και 95 του Ν.3852/2010, το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, κάθε άλλη σχετική διάταξη και τα στοιχεία του σχετικού φακέλου,
Αποφασίζει ομόφωνα,
Την έγκριση νέου επικαιροποιημένου σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου και Δήμου Πάρου για την εκτέλεση της πράξης – Έργα αποκατάστασης (βελτίωσης) της θωράκισης με φυσικούς ογκολίθους του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου του αλιευτικού καταφυγίου στο Π. Λιβάδι Ν. Πάρου, σύμφωνα με το παρακάτω σχέδιο:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
«Έργα αποκατάστασης (βελτίωσης) της θωράκισης με φυσικούς ογκόλιθους του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου του αλιευτικού καταφυγίου στο Πίσω Λιβάδι Ν. Πάρου».
Στην Πάρο, σήμερα την ………………………………………, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων :
1. Του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου , που εδρεύει στην Παροικία Πάρου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Σταύρο Καραχάλιο, και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του Έργου»
2. Τον Δήμο Πάρου, που εδρεύει στην Παροικία Πάρου όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Πάρου κ. Μάρκο Ι. Κωβαίο, και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Φορέας Υλοποίησης»
Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :
1. Το Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 100 και 190 αυτού.
2. Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/30.6.2006) «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»
3. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 44 παραγρ. 2 αυτού.
4. Τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών για την έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης και την υπογραφή της, ήτοι :
 την απόφαση …./2020 του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου (ΑΔΑ …………………)
 την απόφαση …../2020 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάρου (ΑΔΑ ………………)
5. Την με αριθ. πρωτ. 134453/23.12.2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2857Β’/2015) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 46274/26-09-2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β)».
6. Το Ν.4339/2015 και το Ν.4351/2015 σχετικά με τις ρυθμίσεις περί Φ.Π.Α.
7. Το 3122.1Τ1-Τ53/66467/2019 έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με την ορίστηκαν τα αποφαινόμενα όργανα για την εκτέλεση του ως άνω έργου
8. Τη με αρ. πρωτ. 35/10-01-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων με θέμα «Έργα αποκατάστασης (βελτίωσης) της θωράκισης με φυσικούς ογκόλιθους του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου του αλιευτικού καταφυγίου στο Πίσω Λιβάδι Ν. Πάρου» με κωδικό ΟΠΣ 5040177 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020» (ΑΔΑ: ΩΩ8Ψ4653ΠΓ-6ΑΠ)
συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία και Θάλασσα 2014 – 2020), ειδικότερα σε σχέση με την πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο ανωτέρω πρόγραμμα (αρ. πρωτ.: 996 – 22/06/2017), προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης “ Έργα αποκατάστασης (βελτίωσης) της θωράκισης με φυσικούς ογκόλιθους του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου του αλιευτικού καταφυγίου στο Πίσω Λιβάδι Ν. Πάρου ”, η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας “το Έργο”.
Η παρούσα πράξη αφορά στην αποκατάσταση της θωράκισης του προσήνεμου μόλου, η διατομή της οποίας καθ’ όλο σχεδόν το μήκος του παρουσιάζει απώλειες υλικού, μερική αποδόμηση υποχώρηση της στέψης, με αποτέλεσμα να δημιουργείται, ιδιαίτερα σε περιόδους πνοής ισχυρών ανέμων προερχόμενων από τον ευρύτερο νότιο τομέα, υπερπήδηση κυματισμού, που καθιστά ανασφαλείς τις συνθήκες ελλιμενισμού για τα εξυπηρετούμενα σκάφη. Η κατασκευή της νέας διατομής θωράκισης γίνεται με
εξωτερική στρώση από φυσικούς ογκόλιθους κατάλληλης διαβάθμισης και στρώση φίλτρου εσωτερικά, έπειτα από άρση της υφιστάμενης στρώσης θωράκισης και ποσοστού της υποκείμενης στρώσης του φίλτρου. Η νέα στάθμη του έργου προβλέπεται ψηλότερα από την υφιστάμενη για την αποφυγή της κυματικής υπερπήδησης. Επίσης προβλέπονται εργασίες ανακατασκευής στο χερσαίο χώρο και νέες επιστρώσεις του λιμενικού δαπέδου κυκλοφορίας.
Δεδομένου ότι:
• ο Κύριος του Έργου δεν καλύπτει τις διοικητικές και επιχειρησιακές απαιτήσεις για την υλοποίηση του Έργου,
• ο Φορέας Υλοποίησης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κ.λπ.) για την υλοποίηση του εν λόγω έργου,
τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η άσκηση της αρμοδιότητας υλοποίησης της Πράξης “ Έργα αποκατάστασης (βελτίωσης) της θωράκισης με φυσικούς ογκόλιθους του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου του αλιευτικού καταφυγίου στο Πίσω Λιβάδι Ν. Πάρου ” για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου από το Φορέα Υλοποίησης.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, ο Δήμος Πάρου αναλαμβάνει την άσκηση για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου την αρμοδιότητα να λειτουργήσει ως Φορέας Υλοποίησης του Έργου έναντι της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης (Τεχνικής Γραμματείας Αναπτυξιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου) και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες (ενδεικτικά):
1. Ωρίμανση του Έργου(έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων, όπου απαιτείται).
2. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.
3. Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Έργου (Τ.Δ.Ε.) για την ένταξη του Έργου στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού Νοτίου Αιγαίου / Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – Εθνικοί Πόροι.
4. Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.
5. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.
6. Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με αναδόχους, οι οποίες συνυπογράφονται από τον Κύριο του Έργου, εφόσον οι υπηρεσίες τιμολογούνται σε αυτόν.
7. Σύνταξη και υποβολή Τεχνικών Δελτίων Υποέργων, σε περίπτωση που απαιτείται.
8. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
9. Παρακολούθηση των χρηματορροών και υποστήριξη του Κυρίου του Έργου στην εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.
10. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (έως και την οριστική παραλαβή) .
11. Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.
Ο Φορέας Υλοποίησης, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων. Διευκρινίζεται ρητά στην περίπτωση αυτή ότι οι ανάδοχοι των τεχνικών έργων εκτελούν το έργο για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου και ότι ο Φορέας Υλοποίησης ασκεί για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου την αρμοδιότητα της Αναθέτουσας αρχής.
ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
2.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει:
• Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
• Να θέσει στη διάθεση του Φορέα Υλοποίησης τυχόν διαθέσιμο προσωπικό του, το οποίο δύναται να υποστηρίξει την επίβλεψη του Έργου.
• Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου Έργου.
• Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
• Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του, που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα Υλοποίησης προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας.
• Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
• Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την πραγματοποίηση των πληρωμών του έργου, με την υποστήριξη του Φορέα Υλοποίησης προωθώντας στην συνέχεια όλα τα δικαιολογητικά (συμπεριλαμβανομένων των τιμολογίων που θα εκδίδονται στο όνομα του) στο Δήμο Πάρου
• Να ασκεί τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής κατά τη διαδικασία υλοποίησης του έργου.
• Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του είτε αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα.
• Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.
2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:
• Να ενεργεί ως δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
• Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.
• Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει στην αρμόδια Τεχνική Γραμματεία του Αναπτυξιακού Προγράμματος Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο .
• Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Έργου (Τ.Δ.Ε.) και την υποβολή του στην αρμόδια Τεχνική Γραμματεία του Αναπτυξιακού Προγράμματος Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο, να προβαίνει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τ.Δ.Ε., και στη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων, εάν απαιτούνται.
• Να τηρεί ως δικαιούχος τους όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης του Έργου, σύμφωνα με τους όρους του Αναπτυξιακού Προγράμματος Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο (Εθνικοί Πόροι Π.Δ.Ε.)
• Να καταρτίζει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών.
• Να υποστηρίζει τη Προϊσταμένη Αρχή ώστε να διενεργηθεί ο διαγωνισμός και να υπογραφείη σχετική σύμβαση, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.
• Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων.
• Να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του Έργου μεριμνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηματοδότησης και για την απρόσκοπτη κατανομή των πιστώσεων. Προ της προαναφερθείσας εγγραφής σε ΣΑΕ καμία δαπάνη δεν προβλέπεται να γίνει.
• Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου.
• Να είναι αρμόδιος μέσω της Οικονομικής του Υπηρεσίας για την υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου του έργου. Μετά τη διενέργεια των πληρωμών του έργου θα προωθεί τα πρωτότυπα τιμολόγια και λοιπά παραστατικά στον Κύριο του Έργου.
• Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου.
Ο Φορέας Υλοποίησης στα πλαίσια της οικονομικής διαχείρισης του έργου, μεριμνά για την εξόφληση των παραστατικών, τα οποία έχουν εκδοθεί με στοιχεία οφειλέτη αυτά του Κυρίου του Έργου.
ΑΡΘΡΟ 3
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση (κατασκευή) του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.735.000 € (προϋπολογισμός οριστικής μελέτης – γενικό σύνολο, συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων / εργολαβικού οφέλους, απροβλέπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ 24%). Το έργο θα χρηματοδοτηθεί ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα από το Ε.Π. Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020. Μ ε τη με αρ. πρωτ.35/10-01-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων με θέμα « Ένταξη της Πράξης Έργα αποκατάστασης (βελτίωσης) της θωράκισης με φυσικούς ογκόλιθους του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου του αλιευτικού καταφυγίου στο Πίσω Λιβάδι Ν. Πάρου» το έργο εντάχθηκε με κωδικό ΟΠΣ 5040177 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020» (ΑΔΑ: ΩΩ8Ψ4653ΠΓ-6ΑΠ)
Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης, εφόσον τροποποιηθούν όπως προβλέπεται τα χρηματοδοτικά στοιχεία της πράξης. Για την αναπροσαρμογή εγκρίνουν τα ίδια όργανα των συμβαλλομένων μερών που αποφάσισαν για την σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.
Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Κύριο του Έργου.
ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
H διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της που υπερβαίνουν τους 6 μήνες γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

ΑΡΘΡΟ 5
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα την Πάρο.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από:
• Δύο (2) εκπροσώπους του κυρίου του έργου με τους αναπληρωτές τους
• Έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης με τον αναπληρωτή του και
Με την έγκριση της προγραμματικής σύμβασης ο κύριος του έργου και ο φορέας υλοποίησης ορίζουν τα αντίστοιχα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη υπόδειξη τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε σχέση με τη συγκεκριμένη πράξη. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν .
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.
Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, καθορίζονται με αποφάσεις της.
ΑΡΘΡΟ 6
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.
ΑΡΘΡΟ 7
ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Έναντι των τρίτων ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού με τον Κύριο του Έργου.
ΑΡΘΡΟ 8
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.
ΑΡΘΡΟ 9
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Σύρου
ΑΡΘΡΟ 10
ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης και στο πλαίσιο των συμφωνημένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων είναι δυνατή:
Α) η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Β) η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων του Κυρίου Έργου στο Φορέα Υλοποίησης.
ΑΡΘΡΟ 11
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.
11.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής.
11.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
ΑΡΘΡΟ 12
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα και το τρίτο θα υποβληθεί στην Τεχνική Γραμματεία Αναπτυξιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
1. Τίτλος Πράξης:
“ Έργα αποκατάστασης (βελτίωσης) της θωράκισης με φυσικούς ογκόλιθους του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου του αλιευτικού καταφυγίου στο Πίσω Λιβάδι Ν. Πάρου ”
2. Φορέας πρότασης: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου – Αντιπάρου
3. Φορέας λειτουργίας: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου – Αντιπάρου
4. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης: Η παρούσα πράξη αφορά στην αποκατάσταση της θωράκισης του προσήνεμου μόλου, η διατομή της οποίας καθ’ όλο σχεδόν το μήκος του παρουσιάζει απώλειες υλικού, μερική αποδόμηση υποχώρηση της στέψης, με αποτέλεσμα να δημιουργείται, ιδιαίτερα σε περιόδους πνοής ισχυρών ανέμων προερχόμενων από τον ευρύτερο νότιο τομέα, υπερπήδηση κυματισμού, που καθιστά ανασφαλείς τις συνθήκες ελλιμενισμού για τα εξυπηρετούμενα σκάφη. Η κατασκευή της νέας διατομής θωράκισης γίνεται με εξωτερική στρώση από φυσικούς ογκόλιθους κατάλληλης διαβάθμισης και στρώση φίλτρου εσωτερικά, έπειτα από άρση της υφιστάμενης στρώσης θωράκισης και ποσοστού της υποκείμενης στρώσης του φίλτρου. Η νέα στάθμη του έργου προβλέπεται ψηλότερα από την υφιστάμενη για την αποφυγή της κυματικής υπερπήδησης. Επίσης προβλέπονται εργασίες ανακατασκευής στο χερσαίο χώρο και νέες επιστρώσεις του λιμενικού δαπέδου κυκλοφορίας.
5. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης: Αλιευτικό Καταφύγιο Πίσω Λιβαδίου, στην ακτή και το θαλάσσιο χώρο του οικισμού Πίσω Λιβάδι (Κοινότητα Μάρπησσας)
6. Προϋπολογισμός
Προϋπολογισμός Πράξης 1.735.000 € (προϋπολογισμός οριστικής μελέτης – γενικό σύνολο, συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων / εργολαβικού οφέλους, απροβλέπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ 24%)
Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης 1.735.000 €
7.Διάρκεια υλοποίησης
Διάρκεια σε μήνες
Υποέργο 1 12 μήνες
Σύνολο Πράξης 12 μήνες
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ
Το έργο διαθέτει:
Πλήρη ωριμότητα, με ολοκληρωμένο φάκελο εγκεκριμένων μελετών (τεχνικών, περιβαλλοντικών και υποστηρικτικών).
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 102/2020.
Ύστερα από την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η συνεδρίαση.
Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο Δήμαρχος Ο Πρόεδρος Τα μέλη
(Τ.Υ.) (Τ.Υ) (Τ.Υ.)
Μάρκος Ι. Κωβαίος Πετρόπουλος Παναγιώτης 1. Αντιπαριώτης Δημήτριος
2. Βελέντζας Αθανάσιος
3. Δαφερέρα – Κάλλους Χριστίνα
4. Καραχάλιος Σταύρος
5. Κεμπάμπης Παναγιώτης
6. Κουντρομιχάλης Ηλίας
7. Λεοντής Μικές
8. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
9. Μανωλάκη – Κονταράτου Θεοδοσία
10. Μαρινόπουλος Αθανάσιος
11. Πατέλης Άγγελος
12. Παυλάκης Ευστράτιος
13. Πούλιος Γεώργιος
14. Ροκονίδας Κων/νος
15. Ρούσσος Βατίστας
16. Σάμιος Αθανάσιος
17. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα
18. Τριπολιτσιώτη – Τσουνάκη Μαρία

19. Τσιγώνιας Νικόλαος

...