Κοινότητα Μάρπησσας: Έγκριση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης γηπέδου ποδοσφαίρου Μάρπησσας Πάρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Αριθ. πρωτ: 15063 / 15-9-20

Αριθμός Απόφασης: 151 / 2020

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό 18/2020 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου
Θέμα: Έγκριση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη γηπέδου ποδοσφαίρου Μάρπησσας Πάρου».

Στην Πάρο σήμερα 26 Αυγούστου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 23:00΄, το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς (σύμφωνα με το άρθρο 10 του ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 13513/21-8-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Πάρου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133) καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, Πετρόπουλο Παναγιώτη, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών συμμετείχαν 22 μέλη και ονομαστικά οι:
Π α ρ ό ν τ ε ς: 1) Άγουρος Άγγελος, 2) Αντιπαριώτης Δημήτριος, 3) Βελέντζας Αθανάσιος, 4) Γιουρτζίδης Χαρίλαος, 5) Δαφερέρα-Κάλλους Χριστίνα, 6) Καραχάλιος Σταύρος, 7) Λεοντής Μικές, 8) Μαλαματένιος Εμμανουήλ, 9) Μανωλάκη Θεοδοσία, 10) Μαούνη Φλώρα, 11) Μαρινόπουλος Αθανάσιος, 12) Πατέλης Άγγελος, 13) Παυλάκης Ευστράτιος, 14) Πετρόπουλος Παναγιώτης, 15) Ροκονίδας Κωνσταντίνος, 16) Ρούσσος Βατίστας, 17) Σάμιος Αθανάσιος, 18) Σαρρή–Παπακυρίλλου Θεοδώρα, 19) Σιέτος Βασίλειος, 20) Τριπολιτσιώτη-Τσουνάκη Μαρία, 21) Τριπολιτσιώτης Γεώργιος, 22) Τσιγώνιας Νικόλαος.
A π ό ν τ ε ς: 1) Βολοσυράκης Νικόλαος, 2) Κεμπάμπης Παναγιώτης, 3) Κεφάλας Φραγκίσκος, 4) Κουντρομιχάλης Ηλίας, 5) Πούλιος Γεώργιος.
Παρών ήταν και ο Δήμαρχος Πάρου, Κωβαίος Μάρκος.
Από τους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Πάρου δεν συμμετείχε κανείς.
Στην συνεδρίαση συμμετείχε η υπάλληλος του Δήμου Πάρου Τριπολιτσιώτη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.
Θέμα 3o: ημερήσιας διάταξης Eισηγητής: Πετρόπουλος Παναγιώτης
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου για έγκριση:
α] Τα από Μάιο 2020 Τεύχη δημοπράτησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πάρου της μελέτης Γηπέδου Ποδοσφαίρου Μάρπησσας.
β] Τo 93/6-7-20 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πάρου, που αναφέρει: «…Θέμα: Εκπόνηση μελέτης γηπέδου ποδοσφαίρου Μάρπησσας Πάρου. Έχοντας υπόψη: -το άρθρο 95 του Ν.4674/2020 σύμφωνα με το οποίο «…Αν η τεχνική υπηρεσία του δήμου αδυνατεί να συντάξει τη μελέτη, αδυναμία που βεβαιώνεται από τον Προϊστάμενο της, επιτρέπεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, η ανάθεση εκπόνησης μελετών πάσης φύσης σε ιδιώτες μελετητές και ιδιωτικά γραφεία μελετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016…» -Το γεγονός ότι η εκπόνηση της υπόψη μελέτης γηπέδου ποδοσφαίρου Μάρπησσας Πάρου πρέπει να γίνει από ομάδα μελετητών ή οποία θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο ειδικών αρχιτεκτονικών μελετών, στατικών μελετών και ηλεκτρολογικών μελετών με εμπειρία σε μελέτες φωτισμού. Η Υπηρεσία μας, η οποία είναι ούτως ή άλλως ιδιαίτερα υποστελεχωμένη, δε διαθέτει αρχιτέκτονα μηχανικό, ηλεκτρολόγο μηχανικό με εμπειρία σε μελέτες φωτισμού και πολιτικό μηχανικό ΠΕ με κατάλληλο μελετητικό πτυχίο. Εισηγούμαστε να εγκριθεί η ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη Γηπέδου Ποδοσφαίρου Μάρπησσας Πάρου» προεκτιμώμενης αμοιβής 18.140,91 € σε ιδιώτη μελετητή (ή γραφείο μελετών). Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 η επιλογή του αναδόχου για την εκπόνηση της υπόψη μελέτης θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό…»
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω, τις διατάξεις των άρθρων 65, 69, 94 και 95 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 74 του Ν. 4555/18, τις σχετικές διατάξεις και τις έγγραφες τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων: 1) Άγουρου Άγγελου: Υπέρ. 2) Αντιπαριώτη Δημητρίου: Ναι. 3) Βελέντζα Αθανασίου: Υπέρ. 4) Γιουρτζίδη Χαρίλαου: Ναι. 5) Δαφερέρα-Κάλλους Χριστίνας: Ναι. 6) Καραχάλιου Σταύρου: Ναι. 7) Λεοντή Μικέ: Ναι. 8) Μαλαματένιου Εμμανουήλ: Ναι. 9) Μανωλάκη Θεοδοσίας: Ναι. 10) Μαούνη Φλώρας: Υπέρ. 11) Μαρινόπουλου Αθανασίου: Υπέρ. 12) Πατέλη Άγγελου: Ναι. 13) Παυλάκη Ευστράτιου: Υπέρ. 14) Πετρόπουλου Παναγιώτη: Ναι. 15) Ροκονίδα Κωνσταντίνου: Υπέρ. 16) Ρούσσου Βατίστα: Ναι. 17) Σάμιου Αθανασίου: Υπέρ. 18) Σαρρή–Παπακυρίλλου Θεοδώρας: Ναι. 19) Σιέτου Βασιλείου: Ναι. 20) Τριπολιτσιώτη-Τσουνάκη Μαρίας: Υπέρ. 21) Τριπολιτσιώτη Γεωργίου: Σύμφωνος. 22) Τσιγώνια Νικολάου: Υπέρ.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α
1. Εγκρίνει τα από Μάιο 2020 τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Μελέτη Γηπέδου Ποδοσφαίρου Μάρπησσας» όπως αυτά συντάχθηκαν από την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πάρου, προεκτιμώμενης αμοιβής 18.140,91 €.
2. Να ανατεθεί η εκπόνηση της μελέτης του έργου: «Μελέτη Γηπέδου Ποδοσφαίρου Μάρπησσας» σε ιδιώτη μελετητή, διότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου είναι υποστελεχωμένη, δε διαθέτει αρχιτέκτονα μηχανικό, ηλεκτρολόγο μηχανικό με εμπειρία σε μελέτες φωτισμού και πολιτικό μηχανικό ΠΕ με κατάλληλο μελετητικό πτυχίο. Η επιλογή του αναδόχου για την εκπόνηση της υπόψη μελέτης θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
H απόφαση αυτή πήρε α/α 151/ 2020.
Ο Δήμαρχος Ο Πρόεδρος Τα μέλη
(Τ.Υ.) (Τ.Υ.) (Τ.Υ)
Μάρκος Ι. Κωβαίος Πετρόπουλος Παναγιώτης 1) Άγουρος Άγγελος
2) Αντιπαριώτης Δημήτριος
3) Βελέντζας Αθανάσιος
4) Γιουρτζίδης Χαρίλαος
5) Δαφερέρα-Κάλλους Χριστίνα
6) Καραχάλιος Σταύρος
7) Λεοντής Μικές
8) Μαλαματένιος Εμμανουήλ
9) Μανωλάκη Θεοδοσία
10) Μαούνη Φλώρα
11) Μαρινόπουλος Αθανάσιος
12) Πατέλης Άγγελος
13) Παυλάκης Ευστράτιος
14) Ροκονίδας Κωνσταντίνος
15) Ρούσσος Βατίστας
16) Σάμιος Αθανάσιος
17) Σαρρή–Παπακυρίλλου Θεοδώρα
18) Σιέτος Βασίλειος
19) Τριπολιτσιώτη-Τσουνάκη Μαρία
20) Τριπολιτσιώτης Γεώργιος
21) Τσιγώνιας Νικόλαος

Για την ακρίβεια
Ο Δήμαρχος Ο Πρόεδρος

Μάρκος Ι. Κωβαίος Πετρόπουλος Παναγιώτης

. . .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.