«Μαζί για την Αντίπαρο»: Αίτηση Χορήγησης Στοιχείων και Εγγράφων

Αντίπαρος 23 Ιουλίου 2020.

Προς:   Δήμαρχο Αντιπάρου  κο Αναστάσιο Φαρούπο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                         

  • Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
  • Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού Νοτίου Αιγαίου

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Κύριε Δήμαρχε,

                Αφενός στο πλαίσιο της Διοικητικής και Οικονομικής Διαφάνειας της διαχείρισης του Δήμου μας και αφετέρου σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 157 και με αριθμό πρωτοκόλλου 2186/20.07.2020 και ΑΔΑ: 6ΔΟΥΩΨΘ-ΖΔΓ απόφασής σας με θέμα ‘’Απευθείας ανάθεση για την αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες’’, δυνάμει της οποίας προβήκατε στην απευθείας ανάθεση ποσού 24.800,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στην εταιρεία με την επωνυμία «ΝΤΑΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», ΑΦΜ 800967026, για την υπηρεσία της αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες, παρακαλούμε, όπως, εντός τριών ημερών από την ημέρα πρωτοκόλλησης της παρούσας στο πρωτόκολλο του Δήμου Αντιπάρου, χορηγήσετε στην επικεφαλής του συνδυασμού μας κα Ελένη Βιάζη:

1. Αντίγραφο της υπ’ αριθ. πρωτ. 1624/09.06.2020 μελέτης με τίτλο «αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες»   

2. Αντίγραφο της υπ’ αριθ. 138 και με αριθμό πρωτοκόλλου 1925/01.07.2020 απόφασής σας περί έγκρισης της ανωτέρω μελέτης

3.  Αντίγραφο της υπ’ αριθ. 2010/07.07.2020 πρόσκλησης του Δήμου Αντιπάρου

4. Αντίγραφο του Πρακτικού Πραγματογνωμοσύνης του  Οργάνου Ελέγχου – Πολιτικής Προστασίας ή άλλης υπηρεσίας στο οποίο να πιστοποιούνται οι καταστροφές από τις  θεομηνίες που επικαλείστε

                Επίσης, στο ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα των τριών ημερών από την ημέρα πρωτοκόλλησης της παρούσας στο πρωτόκολλο του Δήμου Αντιπάρου παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε εγγράφως σχετικά με το σημείο ανάρτησης της υπ’ αριθ. αριθ. 2010/07.07.2020 πρόσκλησης του Δήμου Αντιπάρου, καθώς και για τις περιοχές του Δήμου Αντιπάρου, στις οποίες πρόκειται να λάβουν χώρα οι εργασίες αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες.

Τέλος, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εγγράφως σχετικά με το γεγονός ότι η ανάδοχος εταιρία, έχει προσκομίσει πλήρη σειρά νομιμοποιητικών εγγράφων, από τα οποία να αποδεικνύεται ότι δεν εμπίπτει στη διάταξη του άρθρου 73 Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, και συνεπώς θα έπρεπε να αποκλεισθεί από τη διαδικασία ανάθεσης.

...