Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση.

Βάσει του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018( ΦΕΚ Τεύχος Α’ 133/19.07.2018) για τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (πρόγραμμα Κλεισθένης Ι)

Καλείσθε την 20η Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:30 π.μ να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο : Έγκριση πρακτικού της δημόσιας, πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης.
Θέμα 2ο Δεύτερη Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α οικονομικού έτους 2020
Θέμα 3ο Έλεγχος και έγκριση έκθεσης και κατάρτιση ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικών ετών 2013 , 2014 ,2015 και 2016 του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α.
Θέμα 4ο Συζήτηση και λήψη απόφασης, όσον αφορά διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών.
Θέμα 5ο Έγκριση 1ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού».
Θέμα 6ο Έγκριση πρακτικού Νο Ι του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια γάλακτος προσωπικού».
Θέμα 7ο Επισκευή και συντήρηση του οχήματος IVECO πλυντηρίου κάδων με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 88614 με υπερκατασκευή CRISTANINI

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μάρκος Ι. Κωβαίος

...