«Μαζί για την Αντίπαρο»: Προς το Δήμαρχο Αντιπάρου κο Αναστάσιο Φαρούπο

Στο πλαίσιο διαφάνειας και ενημέρωσης των συμπολιτών μας, ο συνδυασμός μας “ΜΑΖΙ για την Αντίπαρο”, κατέθεσε την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020 στο Δήμο Αντιπάρου τις αιτήσεις με αριθμό πρωτ. 1826 & 1827/24.06.2020 και περιμένουμε τα σχετικά στοιχεία.

Προς:   Δήμαρχο Αντιπάρου  κο Αναστάσιο Φαρούπο

Α Ι Τ Η Σ Η

Παρακαλούμε, όπως μας χορηγηθούν εντός 5 εργασίμων ημερών στοιχεία με τα οποία θα μας γνωρίζετε:

1.            Πόσες συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας έχει ο Δήμος Αντιπάρου

2.            Με ποιον πάροχο και ποιο το πρόγραμμα συμβολαίου ανά σύνδεση

3.            Ποιοι εκ των αιρετών ή υπηρεσιακών παραγόντων κάνουν χρήση. 

Την εν λόγω αίτησή μας υποβάλλουμε έχοντες ειδικό προς τούτο έννομο συμφέρον, το οποίο συνίσταται στο ότι είμαστε εν  ενεργεία δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης, και έχοντες δικαίωμα για την χορήγηση των εν λόγω εγγράφων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, και ισχύουν.

Με Εκτίμηση

Ελένη Αντ. Βιάζη                                                                                                                      

Επικεφαλής του Συνδυασμού                                                                                                 

«Μαζί για την Αντίπαρο»


Προς:

  • Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου κο Σωτ. Σκούρτη
  • Δήμαρχο Αντιπάρου  κο Αναστάσιο Φαρούπο

Κύριοι, 

Παρακαλούμε, όπως μας χορηγήσετε ατελώς, εντός 5 εργασίμων ημερών, αντίγραφο των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τηλεμοιοτυπίας (fax) όλων των δημοτικών συμβούλων που ψήφισαν σε όλες τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του Δήμου μας, ή όποιο άλλο στοιχείο που να πιστοποιεί τούτο, οι οποίες διεξήχθησαν δια περιφοράς για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας και κατ’ εφαρμογή των νέων προληπτικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, σύμφωνα µε τις υπ’ αρ. 18318/13.03.2020 και 40/31-3-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και το άρθρο 10 του υπ’ αρ’ 55 ΦΕΚ της 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

Την εν λόγω αίτησή μας υποβάλλουμε έχοντες ειδικό προς τούτο έννομο συμφέρον, το οποίο συνίσταται στο ότι είμαστε εν  ενεργεία δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης, και έχοντες δικαίωμα για την χορήγηση των εν λόγω εγγράφων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, και ισχύουν.

Με Εκτίμηση

Ελένη Αντ. Βιάζη
Επικεφαλής του Συνδυασμού
«Μαζί για την Αντίπαρο»


...