ΚΥΑ: υποχρεωτική πιστοποίηση και σήμα “Health First” για τα τουριστικά καταλύματα

Υποχρεωτική πιστοποίηση, ως προς τη λήψη μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, προκειμένου οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να εξασφαλίσουν το σήμα πιστοποίησης “Health First”, προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τα υγειονομικά πρωτόκολλα του Τουρισμού.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ θεσπίζεται Σήμα Πιστοποίησης με τον τίτλο “Health First”, το οποίο είναι υποχρεωτικό για τις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων που θα λειτουργήσουν κατά το έτος 2020 ενώ για την τήρηση των μέτρων προβλέπονται έλεγχοι από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού και πρόστιμα από πεντακόσια (500) ευρώ έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας της τουριστικής επιχείρησης για χρονικό διάστημα από δεκαπέντε (15) έως ενενήντα (90) ημέρες.

Το εν λόγω σήμα θα αναρτάται σε εμφανές σημείο του κοινόχρηστου χώρου υποδοχής του καταλύματος και θα αποδεικνύει ότι η επιχείρηση τηρεί τα πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου. Για τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, το σήμα χορηγείται από το υπουργείο Τουρισμού μετά από αίτηση της επιχείρησης, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του (http://www.mintour.gov.gr/).

Η ΚΥΑ συνοδεύεται από παραρτήματα με εξαντλητικές λεπτομέρειες για την λειτουργία των εγκαταστάσεων και τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνει το προσωπικό των μονάδων για το οποίο επίσης προβλέπεται να εκπαιδευτεί και να πιστοποιηθεί μέχρι του σημείου, «να αναγνωρίζει συμπτώ­ματα πελατών και να το αναφέρει αμελλητί στον συντονι­στή του σχεδίου δράσης ή στον υπεύθυνο εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος»!

Αγώνας δρόμου

Η ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 31 Μαΐου 2020 δίνει το εναρκτήριο σήμα και αρχίζει αγώνας δρόμου για την λειτουργία των επιχειρήσεων του τουρισμού. Ως γνωστό από αύριο Δευτέρα ανοίγουν τα ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας και στις 15 Ιουνίου τα εποχικά ξενοδοχεία, που με τη σειρά τους θα υποδεχτούν τους επισκέπτες από το εξωτερικό.

Στην ΚΥΑ γίνεται εκτενή αναφορά των μέσων προστασίας και υγιεινής και ορίζονται τα εξής:

α) Μέσα Ατομικής Προστασίας (εφεξής ΜΑΠ): μάσκα (απλή χειρουργική ή πάνινη/υφασμάτινη), γάντια μιας χρήσης. Ειδικά για το προσωπικό της υπηρεσίας υποδοχής, μπορεί να γίνεται χρήση προσωπείου/ασπίδας προσώπου.

β) Βασικά μέτρα αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού – COVID-19: υγιεινή χεριών, χρήση αντισηπτικών, αποφυγή χειραψιών, τήρηση σωματικών αποστάσεων, αποφυγή επαφής των χεριών με το πρόσωπο και εν γένει τήρηση μέτρων προσωπικής και αναπνευστικής υγιεινής.

γ) Διαχείριση ύποπτου κρούσματος COVID-19: η διαδικασία που περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

δ) Βιβλίο συμβάντων – COVID-19: βιβλίο (μη θεωρημένο), το οποίο περιλαμβάνει την καταγραφή περιστατικών που συνδέονται με την πρόληψη ή αντιμετώπιση πιθανού κρούσματος

ε) Προσωπικό του τουριστικού καταλύματος: το σύνολο των απασχολούμενων, συμπεριλαμβανομένων όσων πραγματοποιούν πρακτική άσκηση.

Ειδική αναφορά γίνεται μεταξύ άλλων στα μέτρα που θα ισχύσουν στα εστιατόρια που διαθέτουν μπουφέ (buffet) και αυτά ορίζονται ως εξής:

* Παροχή απολυμαντικού μέσου χεριών στην είσοδο του μπουφέ και έλεγχος από το προσωπικό ότι χρησιμοποιείται από τους πελάτες

* Τήρηση απαιτούμενων αποστάσεων κατά το σερβίρισμα των πελατών στο μπουφέ

* Υποχρεωτική τοποθέτηση διαχωριστικού προστατευτικού (sneeze guards)

* Το σερβίρισμα στον μπουφέ θα πραγματοποιείται μόνο από το προσωπικό εστίασης, το οποίο θα φέρει τα ενδεδειγμένα Μ.Α.Π. και θα τηρεί τα βασικά μέτρα αποφυγής μετάδοσης του κορωονοϊού – COVID -19. Σκοπός των μέτρων είναι να μην υπάρχει επαφή του πελάτη με τα φαγητά και τα σκεύη στο μπουφέ.

* Συνιστάται η παράθεση των προϊόντων σε ατομικά σκεύη στο μπουφέ, όπου δεν είναι δυνατό το σερβίρισμα από το προσωπικό

* Η χρήση κοινόχρηστων σκευών/αντικειμένων dispenser, αυτόματες μηχανές σερβιρίσματος (καφέ, χυμό κ.λπ.) θα γίνεται μόνο από το προσωπικό εστίασης, το οποίο θα φέρει τα ενδεδειγμένα Μ.Α.Π. και θα τηρεί τα βασικά μέτρα αποφυγής μετάδοσης του κορονοϊού – COVID -19.

Σε ό,τι αφορά την κατανάλωση ποτών στα μπαρ παρέχονται μόνο συσκευασμένα ατομικά συνοδευτικά. Την ίδια στιγμή θα υπάρχει προτροπή για room service χωρίς επιπλέον χρέωση.

Στην ΚΥΑ εξάλλου αναφορά γίνεται και για τα τουριστικά λεωφορεία με τη σύσταση για τοποθέτηση διαχωριστικού υλικού ανάμεσα στον οδηγό και τους επιβάτες. Στην είσοδο των τουριστικών λεωφορείων μάλιστα θα υπάρχουν και διαθέσιμα αντισηπτικά.

Παράλληλα ιδιαίτερη σημασία δίδεται και στην παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος για τα υγειονομικά πρωτόκολλα των τουριστικών καταλυμάτων. Αυτή όπως τονίζεται θα είναι υποχρεωτική και θα συνδέεται με την ασφαλή και νόμιμη λειτουργία κάθε επιχείρησης.. Η διαδικασία της πιστοποιημένης εκπαίδευσης θα τελεί υπό την ευθύνη του υπουργείου Τουρισμού, το οποίο μπορεί να αναθέτει στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΞΕΕ) και συνεργαζόμενους φορείς την εκτέλεσή της.

Ολόκληρη η ΚΥΑ 

Ολόκληρη η ΚΥΑ  για τα «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομέ­νου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστι­κές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19» και τα συνοδευτικά παραρτήματα,  όπως δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ έχουν ως εξής:

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 60 του ν. 4688/2020 «Ειδικές μορφές τουρισμού και διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη» (Α’ 101).

β. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ­νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο» (A’ 112).

γ. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο­νομικών (Α’181).

δ. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας» (Α’148).

ε. Του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρι­σμού» (Α’ 157).

στ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

ζ. Του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημο­σίων Εσόδων» (Α’ 90).

η. Της υπ’ αρ. 340/18.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά­θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3051).

 1. Την έγκριση των ειδικών υγειονομικών πρωτοκόλ­λων των τουριστικών επιχειρήσεων από την Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, στην 60η Συνεδρίασή της, την 28η Μαΐου 2020.
 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο­γισμού, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8025/29-5-2020 εισήγη­ση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής – ορισμοί

 1. Ορίζουμε ειδικά υγειονομικά πρωτόκολλα λειτουρ­γίας των τουριστικών επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρ­θρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), τα οποία λειτουργούν συμπληρωματικά και κατισχύουν κατά περίπτωση των ισχυόντων όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών.
 2. Για την εφαρμογή της απόφασης αυτής ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί:

α) Μέσα Ατομικής Προστασίας (εφεξής ΜΑΠ): μάσκα (απλή χειρουργική ή πάνινη/υφασμάτινη), γάντια μιας χρήσης. Ειδικά για το προσωπικό της υπηρεσίας υπο­δοχής, μπορεί να γίνεται χρήση προσωπείου/ασπίδας προσώπου.

β) Βασικά μέτρα αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού – COVID-19: υγιεινή χεριών, χρήση αντισηπτικών, αποφυγή χειραψιών, τήρηση σωματικών αποστάσεων, αποφυγή επαφής των χεριών με το πρόσωπο και εν γένει τήρηση μέτρων προσωπικής και αναπνευστικής υγιεινής.

γ) Διαχείριση ύποπτου κρούσματος COVID-19: η διαδικασία που περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

δ) Βιβλίο συμβάντων – COVID-19: βιβλίο (μη θεωρη­μένο), το οποίο περιλαμβάνει την καταγραφή περιστα­τικών που συνδέονται με την πρόληψη ή αντιμετώπιση πιθανού κρούσματος

ε) Προσωπικό του τουριστικού καταλύματος: το σύνο­λο των απασχολούμενων, συμπεριλαμβανομένων όσων πραγματοποιούν πρακτική άσκηση.

 1. Τα πρωτόκολλα εφαρμόζονται έως 31.12.2020, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 και περιλαμβάνονται στα οικεία Πα­ραρτήματα της απόφασης αυτής, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

Άρθρο 2

Ειδικά υγειονομικά πρωτόκολλα

 1. Για τα ξενοδοχεία της υποπερ. αα’ της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 εφαρμόζεται το Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
 2. Για τις λοιπές κατηγορίες καταλυμάτων (πλην των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων) εφαρμό­ζεται το Παράρτημα I, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ανάλογα με τις παρεχόμενες υπη­ρεσίες του καταλύματος.
 3. Για τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάμπινγκ) της υποπερ. ββ’ της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 εφαρμόζεται το Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
 4. Τα τουριστικά και ναυλομεσιτικά γραφεία λειτουρ­γούν σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, εν­δεικτικά, αναφορικά με την τήρηση αποστάσεων σε κλειστούς χώρους, τη χρήση ΜΑΠ, την ενθάρρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και της ηλεκτρονικής/ τηλεφωνικής πληροφόρησης με συνεργάτες, προμη­θευτές, πελάτες.
 5. Τα τουριστικά γραφεία και Τουριστικές Επιχειρή­σεις Οδικών Μεταφορών (ΤΕΟΜ) που εκμεταλλεύονται τουριστικά λεωφορεία κλειστού ή/και ανοικτού τύπου, λειτουργούν σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαί­σιο, ενδεικτικά, αναφορικά με τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό επιβατών και τη χρήση των ΜΑΠ και επιπλέον:

–     Ενημερώνονται σχετικά με την επιδημία του COVID-19 και παρέχουν καθοδήγηση στο προσωπικό τους για την αναγνώριση των σημείων και συμπτωμάτων.

–     Το προσωπικό ενημερώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για τη σχολαστική τήρηση των μέτρων υγιει­νής, τις τεχνικές πλυσίματος χεριών, την ορθή χρήση των ΜΑΠ, τις περιπτώσεις χρήσης αντισηπτικών, την απο­φυγή επαφής με ασθενείς που έχουν συμπτώματα του αναπνευστικού, την κατάλληλη διαχείριση αποβλήτων.

–     Το προσωπικό ενημερώνεται σχετικά με τις ακο­λουθούμενες διαδικασίες για τη διαχείριση ύποπτου κρούσματος -όταν ένας ταξιδιώτης στο λεωφορείο εμ­φανίζει σημεία και συμπτώματα ενδεικτικά της λοίμω­ξης COVID-19-, για την παροχή βοήθειας και για σωστή επιλογή και χρήση των Μ.Α.Π., σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

–     Αναπτύσσουν γραπτό σχέδιο για τη διαχείριση ύπο­πτου κρούσματος COVID-19, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

–     Μεριμνούν για την επάρκεια στις ποσότητες αντιση­πτικών, απολυμαντικών, μέσων προστασίας και ειδών καθαρισμού.

–     Στην είσοδο των τουριστικών λεωφορείων υπάρχουν διαθέσιμα αντισηπτικά.

–     Συνιστάται η τοποθέτηση ειδικού διαφανούς διαχωριστικού πετάσματος μεταξύ του οδηγού και των επι­βατών (plexiglass ή άλλο ομοιογενές υλικό επαρκούς πάχους και ανθεκτικότητας) και η πόρτα του οδηγού παραμένει κλειστή.

–     Γ ια την περίπτωση των ειδικών τουριστικών λεωφο­ρείων ανοικτού τύπου, προηγείται αυστηρά η αποβίβα­ση και στη συνέχεια ακολουθεί η επιβίβαση.

–     Συνιστάται η χρήση γαντιών από τον οδηγό κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμων, καθώς και σε άλλες διαδικασί­ες που απαιτούν να αγγιχθούν επιφάνειες εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται από πολλά άτομα και εφόσον δεν υπάρχει κοντά εγκατάσταση για πλύσιμο χεριών ή σταθμός με αντισηπτικά.

–     Συνιστάται ο συνεχής φυσικός αερισμός των τουρι­στικών λεωφορείων. Στην περίπτωση οχημάτων με μη ανοιγόμενα παράθυρα όπου χρησιμοποιείται κλιματισμός, πρέπει να απενεργοποιείται η επανακυκλοφορία του αέρα.

– Σχολαστική και πλήρης απολύμανση μετά από κάθε μεταφορά ή μετά το τέλος της βάρδιας. Συνιστάται μετά το πέρας κάθε δρομολογίου, ο καθαρισμός με αντιση­πτικό των επιφανειών και των σημείων συχνής επαφής εντός των οχημάτων (πχ. χειρολισθήρες).

 1. Τα γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων λειτουργούν σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ενδεικτικά αναφορικά με τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό επι­βατών, τη χρήση ΜΑΠ και την τήρηση αποστάσεων και επιπλέον απαιτείται καθαρισμός και απολύμανση των οχημάτων μεταξύ των χρήσεων από διαφορετικούς πε­λάτες.
 2. Για τις επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρί­τροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ.εκ. απαιτείται καθαρισμός και απολύμανση των οχημάτων μεταξύ των χρήσεων από διαφορετικούς πελάτες.

Άρθρο 3

Εκπαίδευση στην τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων των τουριστικών καταλυμάτων

 1. Η παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος για τα υγειονομικά πρωτόκολλα των τουριστικών κατα­λυμάτων είναι υποχρεωτική και συνδέεται με την ασφα­λή και νόμιμη λειτουργία κάθε επιχείρησης.
 2. Η διαδικασία της πιστοποιημένης εκπαίδευσης τελεί υπό την ευθύνη του Υπουργείου Τουρισμού, το οποίο μπορεί να αναθέτει στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελ­λάδας (ΞΕΕ) και συνεργαζόμενους φορείς την εκτέλεσή της.

Άρθρο 4

Σήμα Πιστοποίησης “Health First”

 1. Θεσπίζεται Σήμα Πιστοποίησης με τον τίτλο “Health First”, το οποίο είναι υποχρεωτικό για τις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων που θα λειτουργήσουν κατά το έτος 2020.
 2. Το Σήμα αναρτάται σε εμφανές σημείο του κοινόχρη­στου χώρου υποδοχής του καταλύματος και αποδεικνύει ότι η επιχείρηση τηρεί τα πρωτόκολλα υγειονομικού πε­ριεχομένου, όπως αποτυπώνονται κατά περίπτωση στα Παραρτήματα I και ΙΙ.
 3. Η κατάρτιση του πρωτοκόλλου υγειονομικού περι­εχομένου για τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα και η χορήγηση του Σήματος διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής του ΞΕΕ. Οι αρ­μόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας/ ΕΟΔΥ μπο­ρούν να αντλούν τα υποχρεωτικά στοιχεία επικοινωνίας για τον υπεύθυνο εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος και τον συνεργαζόμενο ιατρό ανά­λογης ειδικότητας ή εμπειρίας, όπου αυτό είναι εφικτό, ή πάροχο υπηρεσιών δευτεροβάθμιας υγείας κάθε κα­ταλύματος μέσω web service.
 4. Για τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, το Σήμα χορηγείται από το Υπουργείο Τουρισμού μετά από αίτη­ση της επιχείρησης, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του (http://www.mintour.gov.gr/).
 5. Το Σήμα αποτυπώνεται στο Παράρτημα IV, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
 6. Για την έκδοση του Σήματος ενημερώνεται αυτό­ματα η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας λειτουργεί το κατάλυμα.
 7. Γ ισχύς του παρόντος άρθρου άρχεται από την 20η Ιουνίου 2020.

Άρθρο 5

Αρμόδιες αρχές επιβολής κυρώσεων

 1. Αρμόδιες αρχές για την επιβολή του διοικητικού προστίμου, καθώς και του διοικητικού μέτρου της ανα­στολής λειτουργίας για παραβάσεις των διατάξεων της παρούσας είναι οι κατά τόπο αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού. Όπου στην παρούσα προβλέπεται το διοικητικό μέτρο της ανα­στολής λειτουργίας, νοείται η διακοπή λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος με τη σφράγισή του σύμφωνα με την υπ’ αρ. 7471/15.4.2019 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού «Διαδικασία σφράγισης τουριστικών επιχει­ρήσεων, καθώς και καταστημάτων υγειονομικού ενδια­φέροντος και κολυμβητικών δεξαμενών που βρίσκονται εντός τουριστικών καταλυμάτων» (Β’ 1479).
 2. Αρμόδιες αρχές για την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις διατάξεων που προβλέπονται σε άλλες κα­νονιστικές πράξεις (και αναφέρονται στην παρούσα ως «σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο») είναι οι ειδικώς οριζόμενες από τις οικείες διατάξεις αρχές και ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 6

Διαδικασίες ελέγχων – πιστοποίηση παραβάσεων

 1. Οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 5 διενεργούν τακτι­κούς ελέγχους, έκτακτους ελέγχους και ελέγχους κατόπιν καταγγελίας και ενημερώνουν εγγράφως την οικεία Πε­ριφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού για τα αποτελέσματα των ελέγχων. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων φέρουν και επιδεικνύουν υποχρεωτικώς την υπηρεσιακή τους ταυ­τότητα ή άλλο έγγραφο αποδεικτικό της ιδιότητάς τους.
 2. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της ελεγκτικής δράσης των αρμόδιων αρχών, κατά τα ορι­ζόμενα στην παρούσα και στους οικείους οργανισμούς λειτουργίας τους και αναλόγως των αρμοδιοτήτων τους.

Άρθρο 7

Επιβολή προστίμων

 1. Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού για κάθε παράβαση των μέτρων που προβλέπονται στην πα­ρούσα. Τα πρόστιμα εντάσσονται ως δημόσια έσοδα (ν.δ. 356/1974) στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1560989001 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές».
 2. Στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παραβιάζουν τους όρους των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού πε­ριεχομένου, όπως αποτυπώνονται στα Παραρτήματα της απόφασης αυτής, επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη

του Προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρε­σίας Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού, διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) ευρώ έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας της τουριστικής επιχείρησης για χρονικό διάστημα από δεκαπέντε (15) έως ενενήντα (90) ημέρες.

 1. Η κύρωση επιβάλλεται με βάση την κλιμάκωση που περιλαμβάνεται στον Πίνακα ως εξής:
Παράβαση των στοιχείων του ειδικού υγειονομικού πρωτοκόλλου με αριθμό 1Πρόστιμο 500 ευρώ
Παράβαση των στοιχείων του ειδικού υγειονομικού πρωτοκόλλου με αριθμό 2Πρόστιμο από 501 έως 1.000 ευρώ
Παράβαση των στοιχείων του ειδικού υγειονομικού πρωτοκόλλου με αριθμό 3Πρόστιμο από 1.001 έως 2.000 ευρώ
Παράβαση των στοιχείων του ειδικού υγειονομικού πρωτοκόλλου με αριθμό 4Πρόστιμο από 2.001 έως 3.000 ευρώ
Παράβαση των στοιχείων του ειδικού υγειονομικού πρωτοκόλλου με αριθμό 5Πρόστιμο από 3.001 έως 4.000 ευρώ
Παράβαση των στοιχείων του ειδικού υγειονομικού πρωτοκόλλου με αριθμό 6Πρόστιμο 4.001 έως 5.000 ευρώ.Σε περίπτωση υπο­τροπής επιβάλλεται αναστολή λειτουργίας του τουριστικού κατα­λύματος για δεκαπέντε (15) ημέρες.
 1. Η παράβαση των διατάξεων των παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 2 για τον καθαρισμό και απολύμανση των οχη­μάτων λογίζεται ως παράβαση με αριθμό 5.
 2. Κατά των αποφάσεων επιβολής διοικητικών κυρώ­σεων χωρεί προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής Προσφυ­γών του άρθρου 4 παρ. 6 του ν. 3270/2004 (Α’ 187), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 8

Αρχή ενημέρωσης του κοινού

Ως αρμόδια υπηρεσία για την ενημέρωση του κοινού ως προς την εφαρμογή της παρούσας ορίζεται το Υπουρ­γείο Τουρισμού, μέσω του τετραψήφιου τηλεφωνικού αριθμού 1572 και άλλων ηλεκτρονικών μέσων (www. mintour.gov.gr).

Το ΞΕΕ είναι αρμόδιο για την ενημέρωση των μελών του ως προς την εφαρμογή της παρούσας.

Άρθρο 9

Ισχύς

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως και τις 31.12.2020.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Ειδικό πρωτόκολλο υγειονομικού περιεχομένου για τη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων, πλην των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ (ΠΛΗΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ)
Α/ΑΣτοιχείο ΠρωτοκόλλουΠεδίοΕφαρμογήςΥποχρεωτικήεφαρμογή(Υ)ΠροαιρετικήΕφαρμογή(Π)Κλιμάκωσηκυρώσεων
ΑΣχέδιο δράσης: αποτελεί την έγγραφη παρουσίαση της λήψης προληπτικών μέτρων για το σύνολο του καταλύμα­τος και τα επιμέρους τμήματα αυτού και περιλαμβάνει Α.1 έως A.4Διοίκηση/Διεύθυνση
Α.1Ορισμός συντονιστή: η διεύθυνση του καταλύματος ορίζει συντονιστή για την επίβλεψη της εφαρμογής του σχεδίου δράσης. Η θέση του συντονιστή μπορεί να καλύπτεται από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, από υπάρχουσα θέση Γενι­κού Διευθυντή/Διευθυντή Ποιότητας κ.λπ. ή από νέα θέση στο οργανόγραμμα. Επίσης, μπορεί να ορισθεί σε επίπεδο Ομάδας Διαχείρισης.Υ6
Α.2Ορισμός υπευθύνου ανά τμήμα. Η διεύθυνση του καταλύ­ματος ή ο συντονιστής ορίζει υπευθύνους για την τήρηση των πρωτοκόλλων για κάθε επιμέρους τμήμα του καταλύ­ματος (πχ. F&B, Housekeeping).Καταλύματα άνω των 50 δωματίωνΥ5
Α.3Συνεργασία με πάροχο δευτεροβάθμιας φροντίδας υγεί­ας ή ιατρό ανάλογης ειδικότητας ή εμπειρίας όπου αυτό είναι εφικτό (αναλυτικά στοιχεία), ο οποίος ενεργεί βάσει των οδηγιών του ΕΟΔΥ για τον έλεγχο του COVID-19 και ειδικότερα είναι εκπαιδευμένος στη λήψη ρινοφαρυγγικού δείγματος για μοριακό έλεγχο από ύποπτο κρούσμα. Πα­ράλληλα, στο πλαίσιο της τηλεϊατρικής έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης ύποπτου κρούσματος και στενών επα­φών του.Προθεσμίες για ορισμό συνεργαζόμενου ιατρού ή παρό- χου δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας:•           Για ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας: 20/06/2020•           Για λοιπά καταλύματα: 05/07/2020Καταλύματα άνω των 50 δωματίωνΥ6
Α.4Πιστοποίηση του τουριστικού καταλύματος ως προς τη λήψη μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης.Π
ΒΕκπαίδευση προσωπικού στην τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων (ανά υπηρεσία/τμήμα καταλύματος).Η εκπαίδευση περιλαμβάνει:– Πηγές και τρόπους μετάδοσης του ιού– Διαδικασίες ενημέρωσης των αρμοδίων του καταλύματος και των ίδιων των πελατών– Μεθόδους και επικοινωνιακή προσέγγιση των επισκε­πτών– Συμπεριφορά και ενέργειες σε περίπτωση ασθένειας από το προσωπικό– Μεθόδους και πρακτικές καθαρισμών και απολύμανσης των εντοπισμένων σημείων με βάση την επικινδυνότητα και την πιθανότητα μετάδοσης της ασθένειας–           Τήρηση των βασικών μέτρων αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού – COVID-19Διοίκηση/ Διεύθυνση για το σύνο­λο του προ­σωπικού
Β.1Πλάνο εκπαίδευσης:•           Για τα καταλύματα άνω των 50 δωματίων, εκπαίδευση ενός τουλάχιστον ατόμου (συντονιστής) ανά υπηρεσία -τμήμα του καταλύματος, το οποίο εν συνεχεία εκπαιδεύει και το υπόλοιπο προσωπικό.• Για τα καταλύματα κάτω των 50 δωματίων, εκπαίδευση ενός τουλάχιστον ατόμου (συντονιστή) ανά κατάλυμα, το οποίο εν συνεχεία εκπαιδεύει και το υπόλοιπο προσωπικό. Σε κάθε περίπτωση, στο πλάνο αναφέρονται ονομαστικά τα άτομα, η διάρκεια και ο τρόπος εκπαίδευσης (πχ. τηλεκπαίδευση, εκπαίδευση από εξωτερικό διαπιστευμένο συνεργάτη)Υ4
Β.2Προθεσμία ολοκλήρωσης εκπαίδευσης συντονιστή:•           Για ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας: 20/06/2020•           Για λοιπά καταλύματα: 05/07/2020Υ4
Β.3Υπεύθυνες δηλώσεις προσωπικού ότι έλαβε εκπαίδευση για τα επιμέρους πρωτόκολλα σύμφωνα με τα καθήκοντά του και τήρηση σχετικού αρχείου.Υ1
Β.4Γενικά θέματα οργάνωσης του καταλύματος
Β.4.1Το τουριστικό κατάλυμα χορηγεί σε κάθε μέλος του προ­σωπικού επαρκή Μ.Α.Π. και εξασφαλίζει τη συνεχή επάρ­κεια των αποθεμάτων.Υ5
Β.4.2Μέλος του προσωπικού που παρουσιάζει συμπτώματα σχετικά με την ασθένεια μένει στο σπίτι και επανέρχεται στην εργασία εάν η εργαστηριακή εξέταση είναι αρνητική. Επίσης, εφόσον έρθει σε επαφή με κρούσμα οφείλει να μείνει στο σπίτι. Στις παραπάνω περιπτώσεις ο εργαζόμε­νος ειδοποιεί τον υπεύθυνο για την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος του καταλύματος.Υ4
Β.4.3Στο προσωπικό που διαμένει στο κατάλυμα παραχωρούνται δίκλινα δωμάτια. Εάν μέλος του προσωπικού ανήκει σε ευπαθή ομάδα παραχωρούνται μονόκλινα.Π
Β.4.4Στο πλαίσιο της ατομικής ευθύνης, το προσωπικό θερμο­μετριέται κάθε πρωί. Ενδελεχής έλεγχος του προσωπικού μπορεί να ακολουθήσει συναρτήσει της επιδημιολογικής εικόνας της τοπικής κοινότητας/περιοχής.Π
ΓΣχέδιο διαχείρισης ύποπτου κρούσματος (γραπτό σχέδιο). Ακολουθείται πιστά το σχέδιο αντιμετώπισης ύποπτου κρούσματος του ΕΟΔΥ (Παράρτημα III).Διοίκηση/Διεύθυνση
Γ.1Ορισμός υπευθύνου για την εφαρμογή του σχεδίου διαχεί­ρισης ύποπτου κρούσματος του καταλύματος.Γ ια τη διασφάλιση της εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος από το κατάλυμα είναι απαραίτητο να οριστεί υπεύθυνος. Η θέση του υπευθύνου εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος, ανάλογα με το μέγεθος του καταλύματος, μπορεί να καλύπτεται από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, από υπάρχουσα θέση Γενι­κού Διευθυντή/Διευθυντή Ποιότητας κ.λπ. ή από νέα θέση στο οργανόγραμμα. Επίσης, μπορεί να ορισθεί σε επίπεδο Ομάδας Διαχείρισης.Ο συντονιστής για την επίβλεψη του σχεδίου δράσης και ο υπεύθυνος εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος δύναται να ταυτίζονται.Υ6
ΔΚοινοποίηση στοιχείων επικοινωνίαςΔιοίκηση/Διεύθυνση
Δ.1Κοινοποίηση στοιχείων επικοινωνίας του υπευθύνου για την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσμα­τος κατά τη διαδικασία πιστοποίησης του άρθρου 4 της παρούσας απόφασηςΥ5
Δ.2Κοινοποίηση στοιχείων επικοινωνίας του ιατρού που συ­νεργάζονται ή του παρόχου υπηρεσιών δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας κατά τη διαδικασία πιστοποίησης του άρθρου 4 της παρούσας απόφασηςΚαταλύματα άνω των 50 δωματίωνΥ5
ΕΤήρηση αρχείου καταλύματος και βιβλίου συμβάντων COVID-19.Για τους σκοπούς δράσεων προστασίας της δημόσιας υγείας, η διεύθυνση/διοίκηση του καταλύματος οφείλει να τηρεί αρχείο των μελών προσωπικού και όλων των ατόμων που διέμειναν στο κατάλυμα -όνομα, εθνικότητα, ημερο­μηνία άφιξης και αναχώρησης, στοιχεία επικοινωνίας (δι­εύθυνση, τηλέφωνο, e-mail)- ώστε να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με τις στενές επαφές τυχόν κρούσματος COVID-19, που ενδέχεται να ταυτοποιηθεί εκ των υστέρων. Να δίδεται προσοχή στο Γενικό Κανονισμό περί Προστα­σίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και να έχουν ενη­μερωθεί όλοι οι επισκέπτες ότι τηρείται αρχείο για λόγους προστασίας δημόσιας υγείας.Διοίκηση/ΔιεύθυνσηΥ4
ΣΤΕνημέρωση και επικοινωνίαΔιοίκηση/Διεύθυνση
ΣΤ.1Το κατάλυμα κοινοποιεί τα μέτρα και τις απαιτήσεις του σχεδίου δράσης σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερι­κούς φορείς/συνεργάτες (υπαλλήλους, ενοικιαστές, εργο­λάβους, προμηθευτές, επισκέπτες και το ευρύ κοινό) και ενδιαφερόμενα μέρη.Υ1
ΣΤ.2Συνιστάται η ενημέρωση της ιστοσελίδας του τουριστικού καταλύματος με ειδική ενότητα COVID-19, στην οποία θα αναρτά τα μέτρα και την νέα πολιτική του καταλύματος περί λήψης αυξημένων μέτρων υγιεινής, αλλαγές σε ωρά­ρια λειτουργίας κοινόχρηστων χώρων, τροποποίηση διάρ­κειας check-in/check-out.Π
ΣΤ.3Ενημέρωση με τα διαθέσιμα μέσα εντός του καταλύματος (π.χ. σε τηλεοράσεις κοινόχρηστων χώρων, σε τηλεοράσεις δωματίων, σήμανση προ της εισόδου στους επιμέρους κοινόχρηστους χώρους και έντυπη ενημέρωση στην υπο­δοχή).Υ3
ΖΠρωτόκολλο υπηρεσίας υποδοχής (reception/concierge).Υπηρεσίαυποδοχής
Ζ.1Το προσωπικό τηρεί τα βασικά μέτρα αποφυγής μετάδο­σης του κορωνοϊού – COVID-19Υ4
Ζ.2Αποφυγή τοποθέτησης σε θέσεις υποδοχής ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.Π
Ζ.3Όταν ζητείται, να υπάρχει δυνατότητα: α) ενημέρωσης επισκεπτών για την πολιτική του καταλύματος και τα μέτρα που έχει λάβει για την αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών, β) παροχής χρήσιμων πληροφοριών για παρόχους υγείας, φαρμακεία κτλ στην περιοχή ή/και εντός του καταλύματος και γ) παροχής Μ.Α.Π.Π
Ζ.4Ανάρτηση ενημερωτικής πινακίδας (banner) βασικών υγει­ονομικών οδηγιών μεταφρασμένων σε αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά. Συμπληρωματικά, η παροχή των οδηγιών αυ­τών μέσω ανάπτυξης εφαρμογής σε κινητά τηλέφωνα.Π
Ζ.5Ειδικός εξοπλισμός (medical kit) για την περίπτωση εμφά­νισης ύποπτου κρούσματος, όπως γάντια και μάσκες μιας χρήσης, αντισηπτικά, καθαριστικά μαντηλάκια, ποδιά, μα- κρυμάνικη ρόμπα, θερμόμετρο laser.Υ3
Ζ.6Το προσωπικό πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζει συμπτώ­ματα πελατών και να το αναφέρει αμελλητί στον συντονι­στή του σχεδίου δράσης ή στον υπεύθυνο εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματοςΠ
Ζ.7Χρήση plexiglass στην υποδοχή (τοποθέτηση πολυκαρβο- νικού υλικού).Π
Ζ.8Αντισηπτικό για χρήση από τον πελάτη (σταθερές ή μη συ­σκευές) στην υποδοχή (reception desk)Υ4
Ζ.9Τακτική απολύμανση των επιφανειών της υποδοχής (reception desk)Υ1
Ζ.10Κατάλληλη διαμόρφωση της υποδοχής (reception desk), προσθήκη επιδαπέδιας σήμανσης σε απόσταση δύο μέ­τρων όπου θα στέκεται ο πελάτης /κατάλληλη σήμανση αποστάσεων στο χώρο αναμονής, κατάλληλη διάταξη των επίπλων και ορθή διαχείριση της ουράς με στόχο τη μείω­ση του χρόνου αναμονήςΥ5
Ζ.11Αποφυγή συνωστισμού κατά το check-in/check-out – τή­ρηση αποστάσεωνΥ3
Ζ.12Χρήση ηλεκτρονικών εναλλακτικών για το check-in/check- out (πχ. mobile concierge, χρήση tablets που μπορούν να απολυμανθούν μετά από κάθε χρήση).Π
Ζ.13Check-in σε υπαίθριο χώρο.Π
Ζ.14Ηλεκτρονική πληρωμή των δαπανών διαμονής, ηλεκτρονι­κή αποστολή λογαριασμών, τιμολογίων και αποδείξεων.Π
Ζ.15Απολύμανση των key cards και κλειδιών -τοποθέτησή τους σε ειδικό δοχείο προς απολύμανση.Υ5
Ζ.16Διεύρυνση διάρκειας check-out και check-in μεταξύ των διαμονών (check out μέχρι τις 11.00 πμ και check in από τις 3.00 μμ). Η μεταβολή αυτή της χρονικής διάρκειας που μεσολαβεί μεταξύ κάθε check in και check out είναι υποχρεωτική για να διασφαλίζεται ότι μεταξύ διαφορετι­κών πελατών το δωμάτιο καθαρίζεται και απολυμαίνεται επιμελώς, καθώς και ότι ακολουθείται επαρκής φυσικός αερισμός του χώρου.Υ5
Ζ.17Απαγόρευση εισόδου στα δωμάτια σε μη διαμένοντες.Υ4
ΗΠρωτόκολλο υπηρεσιών ορόφου, δωματίων και κοινόχρη­στων χώρων (καθαριότητα- housekeeping)Υπηρεσίεςορόφου
Η.1Τήρηση προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης, σύμφωνα με τη με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ), όπως ισχύειY5
Η.2Εφαρμογή ειδικών οδηγιών καθαρισμού στην περίπτωση εμφάνισης κρούσματος σύμφωνα με τις αντίστοιχες Οδη­γίες του ΕΟΔΥ.Υ5
Η.3Ενίσχυση υπηρεσιών υγιεινής σε όλους τους κοινόχρη­στους χώρους και ειδικότερα σε αντικείμενα «υψηλού κιν­δύνου» (πχ. πόμολα, κομβία ανελκυστήρων)Υ4
Η.4Καθαρισμός και αερισμός δωματίου κατά τις ώρες που με­σολαβούν μεταξύ διαμονών.Υ4
Η.5Έλεγχος λειτουργίας πλυντηρίων πιάτων και ρούχων (ως προς τη χρησιμοποιούμενη θερμοκρασία και τη δοσολο­γία απορρυπαντικών)Υ3
Η.6Εξοπλισμός προσωπικού (γάντια, μάσκες, ρόμπα, κλειστά παπούτσια). Κατά την εργασία του, το προσωπικό καθα­ριότητας πρέπει να τηρεί τα βασικά μέτρα αποφυγής με­τάδοσης του κορωνοϊού – COVID-19, δεν καπνίζει και δεν καταναλώνει τρόφιμα ή ποτά.Υ5
Η.7Ειδικότερα το προσωπικό καθαριότητας συνιστάται να χρησιμοποιεί απλή χειρουργική μάσκα (σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας χειρουργικής μάσκας, συνιστάται η χρήση πάνινης), γάντια και αδιάβροχη ρόμπα μιας χρήσης.Π
Η.8Μη συχνός καθαρισμός δωματίου κατά τη διάρκεια της διαμονής (αποφυγή επαφής εργαζομένων καθαριότητας με πιθανό κρούσμα και περαιτέρω μετάδοση), παρά μόνο κατόπιν αιτήματος του πελάτη.Υ4
Η.9Κατάργηση καθημερινής αλλαγής ιματισμού και πετσετών, της βραδινής ετοιμασίας παρά μόνο κατόπιν αιτήματος του πελάτη.Υ4
Η.10Επιλογή πολιτικής μεταξύ κανονικού καθαρισμού και αναμονής 24 ωρών πριν το δωμάτιο διατεθεί σε πελάτη ή σχολαστικού καθαρισμού – απολύμανσης (πχ. με ατμοκα- θαριστή) στις επίμαχες επιφάνειες δωματίου και μπάνιου.Υ5
Η.11Απομάκρυνση διακοσμητικών αντικειμένων (μαξιλαριών, κλινοσκεπασμάτων)Π
Η.12Απομάκρυνση κοινόχρηστων αντικειμένων πολλαπλής χρήσης, όπως μενού, περιοδικά, κλπΠ
Η.13Τοποθέτηση καλύμματος μιας χρήσης στα χειριστήρια της τηλεόρασης και του κλιματιστικού.Π
Η.14Οι υφασμάτινες επιφάνειες (πχ ταπετσαρίες επίπλων) πρέπει να καθαρίζονται με συσκευή ατμού (θερμοκρα- σία>70°).Υ3
Η.15Σήμανση με στόχο την πληροφόρηση του πελάτη για το πότε και πώς καθαρίστηκε το δωμάτιο.Π
Η.16Τοποθέτηση ατομικών αντισηπτικών υγρών σε κάθε δω­μάτιο ή συσκευής αντισηψίας.Π
Η.17Άνοιγμα θυρών και παραθύρων για φυσικό αερισμό του χώρου καθημερινά.Π
Η.18Τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό κατά τη διαλογή ακάθαρτων λινών με χρήση των ενδεδειγμένων Μ.Α.Π. (ειδικής ποδιάς μιας χρήσης πάνω από τη στολή, γαντιών και μάσκας)Υ5
Η.19Τοποθέτηση των χρησιμοποιημένων υφασμάτων, κλινο­σκεπασμάτων και πετσετών σε ειδικές, κλειστές, επισημασμένες σακούλες ή σάκους, προκειμένου να μεταφερθούν στους χώρους πλυντηρίων.Υ4
Η.20Διαχωρισμός (σήμανση) περιοχών ακάθαρτων και καθα­ρών λινών.Υ4
Η.21Απολύμανση μετά από κάθε χρήση των καροτσιών για τη μεταφορά των κλειστών σάκων με τα λινά.Υ4
Η.22Πλύσιμο υφασμάτων, κλινοσκεπασμάτων και πετσετών σε ζεστούς κύκλους (70oC ή περισσότερο) με τα συνήθη απορρυπαντικά.Υ3
Η.23Έλεγχος τήρησης απαιτούμενων μέτρων και παράδοσης με τον κατάλληλο τρόπο σε περίπτωση που η υπηρεσία καθαρισμού του ιματισμού παρέχεται από εξωτερικό συ­νεργάτη.Υ2
Η.24Μέριμνα για τη διατήρηση των καθαρών ειδών ιματισμού σε καλή και καθαρή κατάσταση κατά την αποθήκευσή τους και για τη μεταφορά τους στους χώρους χρήσης (δω­μάτια, εστιατόρια κ.λπ.)Υ2
ΘΥπηρεσίες εστίασης – παρασκευαστήρια Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται τα εστιατόρια a la carte, τα εστιατόρια με μπουφέ/αίθουσες πρωινού, τα μπαρ σε ανοιχτούς και κλειστούς χώρουςΥπηρεσίες εστίασης και παρασκευα­στήριο
Θ.1Τήρηση HACCPΚουζίνες-παρασκευα­στήριαΥ5
Θ.2Παραλαβή εμπορευμάτων από το προσωπικό με χρήση Μ.Α.Π.Υ5
Θ.3Τήρηση των αποστάσεων μεταξύ των εργαζομένων στην κουζίνα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των υγειονομικών αρ­χών, όπως ισχύουν.Υ4
Θ.4Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο χώρο της κουζίνας για τους μη έχοντες εργασία. Σε περίπτωση που αυτό δεν μπορεί να αποφευχθεί, θα πρέπει να παρέχονται στον επισκέπτη Μ.Α.Π., που θα υπάρχουν διαθέσιμα στην είσοδο της κου­ζίνας.Υ4
Θ.5Λειτουργία εστιατορίου, μπαρ κτλ. σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.ΥπηρεσίεςεστίασηςΥ5
Θ.6Απολύμανση χεριών στην είσοδο και έξοδο από τον κάθε χώρο (σταθερές ή μη συσκευές).Υ4
Θ.7Τήρηση βασικών μέτρων αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού – COVID-19 από το προσωπικόΥ5
Θ.8Πλύσιμο χειροπετσέτων, τραπεζομάντηλων και συνόλου μαχαιροπίρουνων ακόμα και αυτών που δεν χρησιμοποιή­θηκαν, εναλλακτικά χρήση συσκευασμένων μαχαιροπίρου­νων και τραπεζομάντηλων μιας χρήσης, συσκευασμένων τροφίμων σε ατομικές μερίδες, όπου είναι εφικτό. Συνιστά- ται να αποφεύγεται η χρήση λινών εστιατορίου και να προ- τιμώνται τραπεζομάντηλα μιας χρήσης, χαρτοπετσέτες. Σε κάθε περίπτωση αλλάζονται σε κάθε νέο πελάτη.Υ4
Θ.9Διεύρυνση χρονικού διαστήματος που είναι ανοικτά τα εστιατόρια για την εκ περιτροπής προσέλευση των επισκε­πτών.Π
Θ.10Λειτουργία σερβιριζόμενων γευμάτων.Π
Θ.11Ειδικά για τα εστιατόρια που διαθέτουν μπουφέ (buffet), απαιτούνται τα εξής:• Παροχή απολυμαντικού μέσου χεριών στην είσοδο του μπουφέ και έλεγχος από το προσωπικό ότι χρησιμοποιεί­ται από τους πελάτες•           Τήρηση απαιτούμενων αποστάσεων κατά το σερβίρισμα των πελατών στο μπουφέ•           Υποχρεωτική τοποθέτηση διαχωριστικού προστατευτι­κού (sneeze guards)•           Το σερβίρισμα στον μπουφέ θα πραγματοποιείται μόνο από το προσωπικό εστίασης, το οποίο θα φέρει τα ενδε- δειγμένα Μ.Α.Π. και θα τηρεί τα βασικά μέτρα αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού – COVID-19. Σκοπός των μέ­τρων είναι να μην υπάρχει επαφή του πελάτη με τα φαγητά και τα σκεύη στο μπουφέ.•           Συνιστάται η παράθεση των προϊόντων σε ατομικά σκεύη στο μπουφέ, όπου δεν είναι δυνατό το σερβίρισμα από το προσωπικό•           Η χρήση κοινόχρηστων σκευών/αντικειμένων dispenser, αυτόματες μηχανές σερβιρίσματος (καφέ, χυμό κ.λπ.) θα γίνεται μόνο από το προσωπικό εστίασης, το οποίο θα φέ­ρει τα ενδεδειγμένα Μ.Α.Π. και θα τηρεί τα βασικά μέτρα αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού – COVID-19Υ5
Θ.12Κατά την κατανάλωση ποτών στα μπαρ παρέχονται μόνο συσκευασμένα ατομικά συνοδευτικά.Υ1
Θ.13Προτροπή για room service χωρίς επιπλέον χρέωση.Π
Θ.14Το προσωπικό του room service να τηρεί τα βασικά μέτρα αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού – COVID-19 και να χρησιμοποιεί Μ.Α.Π.. Συγκεκριμένα για το room service:• Εφαρμόζονται όλοι οι κανόνες υγιεινής των τροφίμων για τη μεταφορά τους εντός ξενοδοχείου.• Εφαρμόζονται όλες οι απαιτήσεις υγιεινής για την περι­συλλογή των σκευών που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί από τους πελάτες.Υ3
ΙΧώροι αναψυχής για παιδιά
Ι.1Απαγόρευση λειτουργίας εσωτερικών χώρων αναψυχής για παιδιά.Χώροι ανα­ψυχής για παιδιάΥ4
Ι.2.Λειτουργία χώρων αναψυχής για παιδιά σε εξωτερικό χώρο σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.Χώροι ανα­ψυχής για παιδιάΥ4
ΙΑΛειτουργία υπηρεσιών ατομικών περιποιήσεων και λοιπών κοινόχρηστων εγκαταστάσεων αυτών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.Σε αυτά περιλαμβάνονται υπηρεσίες όπως ατομικές πε­ριποιήσεις μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, κομ­μωτήριο και κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, γυμναστήριο, σάουνα, χαμάμ, υδρομασάζ.Υπηρεσίες ατομικών πε­ριποιήσεων και άλλων κοινόχρη­στων εγκα­ταστάσεων
ΙΑ.1Τοποθέτηση αντισηπτικών διαλυμάτων για την ξηρή αντι­σηψία των χεριών σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους σε σταθερές ή μη συσκευές (πχ. ρεσεψιόν, κοινόχρηστα WC)Υ4
ΙΑ.2Τοποθέτηση plexiglass στην υποδοχή, όπου είναι εφικτό.Π
ΙΑ.3Χρήση Μ.Α.Π., όπου είναι εφικτό.Π
ΙΑ.4Οδηγίες (ενημέρωση/σήμανση) προς τους ενοίκους για την αποφυγή χρήσης των κοινόχρηστων εγκαταστάσεων σε περίπτωση που αισθάνονται άρρωστοιΠ
ΙΒΛειτουργία κολυμβητικών δεξαμενών εντός τουριστικών καταλυμάτωνΚολυμβη- τικές δεξα­μενές και εγκαταστά­σεις υδάτων αναψυχής
ΙΒ.1Απαγόρευση λειτουργίας εσωτερικών κολυμβητικών δεξα­μενώνΥ5
ΙΒ.2Τήρηση κανόνων καθαρισμού εγκαταστάσεων υδάτων αναψυχής: τακτικός καθαρισμός και απολύμανση, σύμφω­να με την υπ’ αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα καθαρισμού και απολύ­μανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ), όπως ισχύειΥ5
ΙΒ.3Σωστή λειτουργία και συντήρηση συστημάτων χλωρί­ωσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (βλ. υπ’ αρ. Γ1/443/1973 υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε από τις υπ’ αρ. Γ4/1150/76 και την ΔΥΓ2/80825/05 όμοιες και την εγκύκλιο για την «Πρόληψη της νόσου των λεγε- ωναρίων»). Συνιστάται σύμφωνα με τις οδηγίες του Π.Ο.Υ. (Guidelines for safe recreational water environments – Volume 2 – Swimming pools and similar environments), η τιμή του υπολειμματικού χλωρίου στο νερό της δεξαμενής να είναι 1-3 mg/L για τις κολυμβητικές δεξαμενές και έως 5 mg/L για τις δεξαμενές υδρομάλαξης. Χειρωνακτικός έλεγ­χος (ή χρήση αναλυτή αλογόνου με καταγραφικό χαρτιού) επιπέδων χλωρίου κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους κάθε 4 ώρες για τις κολυμβητικές δεξαμενές και κάθε μία ώρα για τις δεξαμενές υδρομάλαξης και τήρηση αρχείου κατα­γραφής, εκτός αν υπάρχει αυτόματος αναλυτής αλογόνου και σύστημα παρακολούθησης με σύστημα ειδοποίησης όταν οι τιμές των παραμέτρων είναι εκτός ορίων.Υ5
ΙΒ.4Ρύθμιση pH: τιμές του pH στο νερό των εγκαταστάσεων υδάτων αναψυχής, θα πρέπει να διατηρούνται στα όρια που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (βλ. υπ’ αρ. Γ1/443/1973 υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε από τις υπ’ αρ. Γ4/1150/76 και την ΔΥΓ2/80825/05 όμοιες). Τακτική μέτρηση και τήρηση αρχείων καταγραφής pH ανά οκτώ ώρες κατά τη διάρκεια λειτουργίας των κολυμ­βητικών δεξαμενών και τουλάχιστον ανά δύο ώρες κατά τη διάρκεια λειτουργίας των δεξαμενών υδρομάλαξης και υδροθεραπείας, εφόσον δεν υπάρχει αυτόματο σύστημα καταγραφής.Υ5
ΙΒ.5Ο μέγιστος συνολικός αριθμός των εισερχομένων εντός της δεξαμενής κάθε στιγμή δεν θα είναι μεγαλύτερος από έναν λουόμενο ανά 5 m2 επιφανείας νερού.Υ5
ΙΒ.6Οι καταιωνιστήρες (ντους) που εξυπηρετούν τις εγκατα­στάσεις υδάτων αναψυχής διαχωρίζονται με αδιαφανές διαχωριστικό έτσι ώστε να καθίσταται δυνατό το αποτε­λεσματικό λούσιμο των κολυμβητών πριν εισέλθουν στη κολυμβητική δεξαμενή. Ισχυρή σύσταση και έμφαση στην ενημέρωση των πελατών με σχετική σήμανση για χρήση των καταιωνιστήρων πριν και μετά τη χρήση της κολυμ- βητικής δεξαμενής. Συνιστάται να παρέχονται από το κατάλυμα τα απαραίτητα (π.χ. σαπούνι, αφρόλουτρο, κτλ.), καθώς επίσης και υγρό αντισηπτικό κατά την είσοδο στους καταιωνιστήρες.Π
ΙΒ.7Η διάταξη των καθισμάτων (ξαπλώστρες, καρέκλες, πουφ, σεζλόνγκ, κτλ.) θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε η απόσταση μεταξύ των ακρότερων σημείων των καθισμάτων δύο ατό­μων που βρίσκονται σε δύο διαφορετικές ομπρέλες ή δύο ατόμων που διαμένουν σε διαφορετικό δωμάτιο, να είναι τουλάχιστον 2 μέτρα σε κάθε κατεύθυνση.Υ3
ΙΒ.8Χρήση υλικών ή κάλυψη αντικειμένων με υλικά που επιδέ­χονται αποτελεσματικής απολύμανσης στα καθίσματα, τα τραπέζια, τα κουτιά φύλαξης προσωπικών αντικειμένων, τα κουμπιά ειδοποίησης του προσωπικού και στους τιμο­καταλόγους.Π
ΙΒ.9Μετά από κάθε αλλαγή πελατών θα πρέπει να απολυμαί- νονται τα καθίσματα, τα τραπεζάκια, τα κουτιά φύλαξης προσωπικών αντικειμένων, οι τιμοκατάλογοι και κάθε άλλο αντικείμενο το οποίο θα χρησιμοποιήσει ο επόμενος πε­λάτης.Υ4
ΙΒ.10Προσφορά πετσετών που θα καλύπτουν το σύνολο της επιφάνειας και απολύμανση κάθε ξαπλώστρας/καθίσματος μετά από κάθε χρήση. Απομάκρυνση υφασμάτινων επιφα­νειών από τις ξαπλώστρες.Π
ΙΒ.11Διακοσμητικά συντριβάνια: χρήση πόσιμου νερού και απολύμανση με χρήση αλογόνου ή άλλου χημικού απολυ­μαντικού και διατήρηση σε καλή κατάσταση όλων των με­ρών τους. Εφόσον παρέμειναν εκτός λειτουργίας για πάνω από έναν μήνα, κατά την επανεκκίνηση τους θα πρέπει να ακολουθηθούν τα βήματα που περιγράφονται στην οδη­γία: «ESGLI Guidance for managing Legionella in building water systems during the COVID-19 pandemic».Υ5
ΙΓΆσκηση της υπηρεσίας σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιοΥπηρεσία transfer πε­λατώνΥ4
ΙΓ.1Παροχή αντισηπτικού από τον οδηγό στους πελάτεςΠ
ΙΓ.2Ο οδηγός αποφεύγει τις χειραψίεςΥ1
ΙΓ.3Ο οδηγός εξασφαλίζει το φυσικό αερισμό του οχήματοςΥ1
ΙΓ.4Club cars: Μ.Α.Π για τον οδηγό και καθαρισμός των club cars μετά από κάθε χρήση. Για τα οχήματα αυτά ανοικτού τύπου δεν υφίστανται περιορισμοί στον αριθμό επιβαινό- ντων.Υ4
ΙΔΠόσιμο νερό-Δίκτυο ύδρευσης/αποχέτευσης
ΙΔ.1Τα καταλύματα θα πρέπει να συμμορφώνονται με την υπ’ αρ. Δ1(δ)/ΓΠ16481/14.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Προστασία της Δημόσιας Υγείας από τον κορω- νοϊό SARS-COV-2 στα συστήματα ύδρευσης και αποχέτευ­σης», όπως ισχύει.Πόσιμο νε- ρό-Δίκτυο ύδρευσης/ αποχέτευσηςΥ4
ΙΔ.2Στην περίπτωση που τα τουριστικά καταλύματα παρέμει­ναν εκτός λειτουργίας για πάνω από ένα μήνα, κατά την επαναλειτουργία τους πρέπει να ακολουθηθούν τα βήμα­τα που περιγράφονται στην οδηγία: «ESGLI Guidance for managing Legionella in building water systems during the COVID-19 pandemic».Πόσιμο νε- ρό-Δίκτυο ύδρευσης/ αποχέτευσηςΥ4
ΙΔ.3Χρήση τυπικών και καλά αεριζόμενων σωληνώσεων, όπως φρεάτια με οσμοπαγίδες και βαλβίδες αντεπιστροφής σε κρουνούς και ψεκαστήρεςΔίκτυο απο­χέτευσηςΠ
ΙΔ.4Οι οσμοπαγίδες (σιφώνια) θα πρέπει να λειτουργούν σω­στά και συνεχώς. Θα πρέπει δηλαδή να έχουν πάντα νερό μέσα. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται ο χώρος για μεγάλο διάστημα θα πρέπει να προστίθεται νερό είτε προ­σθέτοντας το απευθείας στην οσμοπαγίδες είτε ανοίγο- ντας/λειτουργώντας τις συνδεδεμένες συσκευές. Αυτό θα πρέπει να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με το πόσο γρήγορα εξατμίζεται το νερό από τις οσμοπα­γίδες (π.χ. ανά 3 βδομάδες).Δίκτυο απο­χέτευσηςΥ1
ΙΕΤα προβλεπόμενα στη υπ’ αρ. Δ1(δ)/ΓΠ οικ.26635/23.04.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων» (ΑΔΑ: 6ΒΟ5465ΦΥΟ-ΨΓΣ) όπως ισχύει, με έμφα­ση στην μη ανακυκλοφορία του αέρα και τον καλό φυσικό αερισμό στα δωμάτια και στους υπόλοιπους χώρους (δι­ακοπή του συστήματος μη λειτουργίας κλιματισμού όταν είναι ανοιχτές οι πόρτες).Κλιματισμός και αερισμός χώρωνΥ4
ΙΣΤΛειτουργία των υπηρεσιών αυτών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιοΧώροι εκ­δηλώσεων εντός κα­ταλυμάτων (συνεδρια- κές αίθου­σες, χώροι δεξιώσεων κοκ)Υ4
ΙΖΛειτουργία των καταστημάτων αυτών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιοΕμπορικά καταστήμα­τα εντός κα­ταλυμάτωνΥ4
ΙΗΛειτουργία των κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιοΚοινόχρη­στοι χώροι (ανοιχτοί/ κλειστοί)- lobby, καθιστικά, υπαίθρια καθιστικά (εξαιρουμέ- νων αυτών γύρω από τις κολυμβητι- κές δεξαμε­νές βλ. ΙΒ)Υ4
ΙΗ.1Ανελκυστήρες: σύσταση στους πελάτες για αποφυγή χρή­σης ανελκυστήρων. Τοποθέτηση απολυμαντικών στις εισό­δους και σύσταση για χρήση κατά την είσοδο και έξοδο.Π
ΙΗ.2Συχνή καθαριότητα ανελκυστήρων με έμφαση σε επιφά­νειες που αγγίζονται συχνά (χερούλια, κομβία κλπ)Υ4
ΙΗ.3Σήμανση για υπενθύμιση στους πελάτες να τηρούν απο­στάσεις – εφαρμογή μέτρων όπως ταινίες στο δάπεδο, κώ­νοι ή άλλα μέσα για την τήρηση των αποστάσεων.Υ4
ΙΗ.4Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους τοποθέτηση αντι­σηπτικών διαλυμάτων (σταθερές ή μη συσκευές) για την ξηρή αντισηψία των χεριώνΥ3
ΙΗ.5Αναδιάταξη επίπλων για αποφυγή συνωστισμού στους κοι­νόχρηστους χώρους (4 άτομα/10 τ.μ.)Υ2
ΙΗ.6Valet parking: προτροπή για self-service parking αντί για υπηρεσία valet. Αν παραμείνει η υπηρεσία valet parking, τότε χρήση Μ.Α.Π. από τον valet.Υ5
ΙΗ.7Εξέταση αναστολής λειτουργίας των business centers, εναλλακτικά συνιστάται η διάθεση πρόσβασης σε wifi και σε υπηρεσίες εκτύπωσης ή άλλων υπηρεσιών business centers μέσω σύνδεσης από προσωπική συσκευή του πε­λάτη.Π
ΙΗ.8Αποχωρητήρια: τοποθέτηση ενημερωτικής σήμανσης στους χρήστες να αποφεύγουν το συνωστισμό και να εκ­κενώνουν τις λεκάνες των κοινόχρηστων αποχωρητηρίων με κλειστό το καπάκι για την αποφυγή μετάδοσης μέσω του αερολύματος από την τουαλέτα.Π
ΙΘΔιάταξη καθισμάτων που το κατάλυμα διαθέτει στους πελάτες στον αιγιαλό σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.Υ4

Υ: Στοιχείο που εφαρμόζεται υποχρεωτικά από το κατάλυμα

Π: Στοιχείο το οποίο συνιστάται από τα Υπουργεία Τουρισμού και Υγείας και εφαρμόζεται προαιρετικά από το κατάλυμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Ειδικό πρωτόκολλο υγειονομικού περιεχομένου για τη λειτουργία των οργανωμένων τουριστικών κατασκη­νώσεων (κάμπινγκ).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν :

Α/ΑΣτοιχείο ΠρωτοκόλλουΠεδίοΕφαρμογήςΥποχρεωτικήεφαρμογή(Υ)ΠροαιρετικήΕφαρμογή(Π)Κλιμάκωσηκυρώσεων
ΑΣχέδιο για τη διαχείριση ύποπτου κρούσματος COVID-19 (γραπτό σχέδιο). Ακολουθείται πιστά το σχέδιο αντιμετώπι­σης ύποπτου κρούσματος του ΕΟΔΥ (Παράρτημα ΙΙΙ).Διοίκηση/ΔιεύθυνσηΥ5
Α.1Ορισμός υπευθύνου εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος COVID-19 του κάμπινγκ. Ο υπεύθυνος εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος αναφέρεται στο σχέδιο.Υ6
ΒΤα περιστατικά και τα μέτρα που εφαρμόστηκαν καταγρά­φονται στο βιβλίο συμβάντων COVID-19Διοίκηση/ΔιεύθυνσηΥ4
ΓΕπάρκεια και ορθή χρήση Μ.Α.Π.: θα πρέπει να υπάρχουν επαρκή ΜΑΠ και να χορηγούνται στο προσωπικό του κά­μπινγκ ανάλογα με τα καθήκοντά του.Υ5
ΔΕνημέρωση των πελατών για την υποχρέωση εφαρμογής των μέτρων προστασίας από τη λοίμωξη COVID-19 Οι πελάτες ενημερώνονται για το υγειονομικό πρωτόκολλο λειτουργίας και τα μέτρα πρόληψης της λοίμωξης COVID-19 που εφαρμόζονται στα κάμπινγκ, αλλά και για τα μέτρα που ισχύουν στην Ελλάδα όπου είναι εφικτό πριν την άφιξή τους.
Δ.1Η γνωστοποίηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου λειτουρ­γίας γίνεται στους μόνιμους πελάτες, στους διοργανωτές ταξιδιών και τουριστικούς πράκτορες, συλλόγους κλπ., όπως και σε όσους πελάτες έχουν κάνει ή θα κάνουν κράτηση με email.Υ1
Δ.2Ανάρτηση οδηγιών στην επίσημη ιστοσελίδα του κάμπινγκ ή με δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσηςΠ
Δ.3Τα υγειονομικά πρωτόκολλα και οι σχετικές οδηγίες θα αναρτηθούν επίσης σε εμφανή σημεία του καταλύματος (εί­σοδο, χώρο υποδοχής χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος κλπ.) ή θα χορηγούνται και με έντυπη ενημέρωσηΥ3
Δ.4Κοινοποίηση της ιστοσελίδας της Ελληνικής κυβέρνησης με τις πληροφορίες για τη λοίμωξη COVID-19 και τα μέτρα που αφορούν τους αλλοδαπούς που επισκέπτονται τη χώρα στην αγγλική γλώσσα.Π
Δ.5Συνιστάται ενημέρωση της ιστοσελίδας του καταλύματος με ειδική ενότητα COVID-19 στην οποία θα αναρτά τα υγειονο­μικά πρωτόκολλα, τις οδηγίες, τα μέτρα και την πολιτική του καταλύματος, με δυνατότητα link και στις επίσημες ιστοσελί­δες της ελληνικής κυβέρνησης.Π
ΕΟρισμός συντονιστή του κάμπινγκ για την πρόληψη κρου­σμάτων COVID-19 και την τήρηση του ειδικού πρωτοκόλλου και των οδηγιών του ΕΟΔΥ.Υ6
ΣΤΥιοθέτηση από το προσωπικό των βασικών μέτρων αποφυ­γής μετάδοσης του κορωνοϊού – COVID-19 και χρήση των Μ.Α.Π.Υ5
Ζ.1Η κοινωνική απόσταση 1,5 μέτρων πρέπει να τηρείται και σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους μεταξύ των ατόμων τα οποία δεν διαμένουν στο ίδιο κατασκηνωτι- κό μέσο ή δεν ανήκουν στην ίδια οικογένεια/ παρέα.ΚοινωνικήαπόστασηΥ1
Ζ.2Στις εγκαταστάσεις των εσωτερικών στεγασμένων κοινόχρη­στων χώρων του κάμπινγκ θα πρέπει να διατηρείται η κοινω­νική απόσταση με υιοθέτηση μέτρων ειδικής σήμανσης και ελεγχόμενης εισόδου, ώστε να υπάρχει ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρων μεταξύ των ατόμων, τα οποία ταυτόχρονα θα κά­νουν χρήση της υφασμάτινης μάσκας.Υ1
ΗΑναφορά παραβάσεων: οποιαδήποτε παράβαση των οδηγι­ών και κανονισμών θα πρέπει να αναφέρεται στον συντονι­στή.Υ1
Θ.1Εκπαίδευση προσωπικούΗ εκπαίδευση προσωπικού ανάλογα με τα καθήκοντά τους θα αφορά στα εξής:– στο σχέδιο για τη διαχείριση ύποπτου κρούσματος COVID-19,– στη χρήση ΜΑΠ,– στη λήψη των βασικών μέτρων αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού- CoViD-19,– στους λοιπούς ειδικούς κανονισμούς του κάμπινγκ για την πρόληψη της λοίμωξης COVID-19–           την υποχρέωση αναφοράς των σχετικών συμπτωμάτων της λοίμωξης COVID-19 στον προϊστάμενό τους, τόσο για τους ίδιους, όσο και για τους πελάτες, εφόσον αντιληφθούν συμ­βατά συμπτώματα.Υ4
Θ.2.Προθεσμία ολοκλήρωσης εκπαίδευσης συντονιστή, ο οποίος εν συνεχεία εκπαιδεύει και το υπόλοιπο προσωπικό: 20/06/2020Υ4
Θ.3Τα μέλη του προσωπικού τα οποία αναπτύσσουν συμπτώμα­τα αναπνευστικής λοίμωξης θα πρέπει να απομακρύνονται αμέσως από την εργασίας τους.Υ4
ΙΑποφυγή συναλλαγών δια ζώσης. Συνιστάται να προτιμώ- νται οι ηλεκτρονικές συναλλαγές και η τηλεφωνική συνεν­νόηση, σε ό,τι αφορά παραγγελίες, αγορές υπηρεσιών και αγαθών, εξοπλισμού κλπ.Π
ΙΑΔεν επιτρέπεται η είσοδος, η διέλευση, η παραμονή, καθώς και η χρήση των εγκαταστάσεων του κάμπινγκ από μη δι- αμένοντες στο κατάλυμα. Οι μη διαμένοντες θα μπορούν να χρησιμοποιούν την όμορη παραλία χωρίς να διέρχονται μέσα από το κάμπινγκ. Στην περίπτωση που η πρόσβαση στην παραλία γίνεται από την ίδια είσοδο με το κάμπινγκ θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι επισκέπτες της παραλίας δεν έρχονται σε επαφή με τους πελάτες και δεν χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του.Υ4
ΙΒΛειτουργία της παραλίας (διάταξη καθισμάτων κτλ) του κά­μπινγκ σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιοΥ4
ΙΓΗ διεύθυνση του καταλύματος τηρεί αρχείο που διατηρείται στο κάμπινγκ με ευθύνη της, για όλα τα άτομα που διαμέ­νουν ή διέμειναν σε αυτό – όνομα, εθνικότητα, ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, στοιχεία επικοινωνίας(διεύθυνση, τηλέφωνο, email) σε κάθε κατασκηνωτικό μέσο ή οικίσκο είτε ανήκει στους πελάτες είτε στην επιχείρηση.Διεύθυνση/ΔιοίκησηΥ4
ΙΔΘέσεις κατασκηνωτικών μέσωνΗ απόσταση μεταξύ κάθε μορφής κατασκηνωτικού μέσου (τροχόσπιτα, αυτοκινούμενα, σκηνές, κτλ.) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 μέτρα από την πόρτα εισόδου του κατα- σκηνωτικού μέσου και 3 μέτρα από κάθε άλλη πλευρά του. Εναλλακτικά πρέπει ο αριθμός πελατών συμπεριλαμβανομέ­νων και των μόνιμων πελατών να μειωθεί κατά 20% από την εγκεκριμένη δυναμικότητα σε άτομα, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι προαναφερόμενες αποστάσεις 5 μέτρων και 3 μέτρων. Η κοινωνική απόσταση των 1,5 μέτρων μεταξύ των ατόμων που δεν μένουν στο ίδιο κατασκηνωτικό μέσο ή οικίσκο ή δεν ανήκουν στην ίδια οικογένεια/ παρέα πρέπει επίσης να εξασφαλίζεται σε όλους τους χώρους.Θέσεις κατα- σκηνωτικών μέσωνΥ4
ΙΕΕφαρμογή των οδηγιών της υπ’ αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 εγκύκλιου του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ), όπως ισχύει.Καθαρισμός και απολύ­μανσηΥ4
ΙΣΤΣτην περίπτωση που εκμισθώνονται ή παρέχονται σκηνές αυτές θα πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται μεταξύ των χρήσεων τους από διαφορετικούς πελάτες, σύμ­φωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών. Στην περίπτωση που ο καθαρισμός δημιουργεί αερολύματα (π.χ. καθαρισμός με νερό υπό πίεση), ο καθαρισμός θα πρέπει να γίνεται μα­κριά από τους πελάτες και να χρησιμοποιούνται τα απαραί­τητα Μ.Α.Π.Λοιπός εξοπλισμός που εκμισθώνεται ή παρέχεται (όπως στρώματα, τρόμπες, τραπεζάκια, κτλ.,) θα πρέπει να καθα­ρίζεται και να απολυμαίνεται μεταξύ των χρήσεων τους από διαφορετικούς πελάτες.Ενοικιαζό­μενα κατα- σκηνωτικά μέσαΥ4
ΙΖ.1Οι εγκαταστάσεις υγιεινής (αποχωρητήρια, ντους, χώροι πλύσης χεριών, αποδυτήρια, νεροχύτες για το πλύσιμο πιά­των) πρέπει να διατηρούνται καθαρές και σε καλή κατάστα­ση σύμφωνα με τις Υγειονομικές Διατάξεις και να αερίζονται επαρκώς κατά τη χρήση.Εγκαταστά­σεις υγιεινήςΥ4
ΙΖ.2Καθαρισμός και απολύμανση εγκαταστάσεων υγιεινής. Θα πρέπει να τηρείται συγκεκριμένο γραπτό πρόγραμμα καθα­ριότητας και ελέγχου σε τέτοια συχνότητα ώστε να διασφα­λίζεται η διατήρηση των συνθηκών υγιεινής των εγκαταστά­σεων καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.Υ4
ΙΖ.3Τοποθέτηση σε διάφορα προσβάσιμα σημεία στους στε­γασμένους και υπαίθριους κοινόχρηστους χώρους κάδων απορριμμάτων.Υ2
ΙΖ.4Οι νιπτήρες πρέπει να είναι συνεχώς εφοδιασμένοι με σα­πούνι, χειροπετσέτες και ποδοκίνητους κάδους για τα απορ­ρίμματα.Υ2
ΙΗΙσχύουν όσα αναφέρονται στο Παράρτημα Ι για τις κολυμβητικές δεξαμενές και τις δεξαμενές υδρομάλαξηςΚολυμβητι- κές δεξαμε­νές – εγκα­ταστάσεις υδάτων ανα­ψυχήςΥ4
ΙΘΛειτουργία σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιοΕστίαση, κα­ταστήματα και λοιπές εγκαταστά­σειςΥ5

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Διαχείριση ύποπτου κρούσματος COVID-19

Εάν ένας επισκέπτης παρουσιάσει συμπτώματα συμ­βατά με την λοίμωξη COVID-19, εφαρμόζονται τα πα­ρακάτω:

 1. Καλείται ο ιατρός με τον οποίο συνεργάζεται το τουριστικό κατάλυμα για αξιολόγηση του περιστατικού.
 2. Αν ο ασθενής έχει επείγουσα ανάγκη νοσηλείας, πα­ρουσιάζει σοβαρή κλινική εικόνα, διακομίζεται προς την οικεία μονάδα υγείας, ως ύποπτο κρούσμα COVID-19. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα διαχείρισης περιστατικού COVID-19 από τις υγειονομικές υποδομές της περιοχής πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για μεταφορά του ασθενή (ΕΚΑΒ, πλωτό ασθενοφόρο, αεροδιακομιδή) στην πλησιέστερη μονάδα υγείας όπου μπορεί να το διαχειριστεί.
 3. Αν ο ασθενής εμφανίζει ήπια κλινική εικόνα, λαμ- βάνεται από τον ιατρό δείγμα για εργαστηριακή επιβε­βαίωση COVID-19.
 4. Εφόσον το περιστατικό αξιολογείται ως πιθανό COVID-19 από τον εξετάζοντα ιατρό, ο υγειονομικός υπεύθυνος του ξενοδοχείου επικοινωνεί ΑΜΕΣΑ με τον ΕΟΔΥ στα τηλέφωνα 210 5212054 ή τον ειδικό τετρα- ψήφιο αριθμό 1135 (όλο το 24ωρο), για δήλωση του ύποπτου κρούσματος και οδηγίες αντιμετώπισής του.
 5. Ο ασθενής με ήπια κλινική εικόνα παραμένει στο δωμάτιό του, μέχρι τη γνωστοποίηση των αποτελεσμά­των του εργαστηριακού ελέγχου.
 6. Κατά την ως άνω αναμονή, αποφεύγεται η είσοδος προσωπικού στο δωμάτιο του ασθενούς, αν δεν υπάρχει σημαντικός λόγος. Αν παρουσιαστεί ανάγκη, ένα μέλος προσωπικού του καταλύματος συνιστάται να ασχολείται κατά αποκλειστικότητα με το πιθανό κρούσμα.
 7. Ο ιατρός και το προσωπικό του ξενοδοχείου που

θα εισέλθει στο δωμάτιο του ύποπτου η αργότερα επι­βεβαιωμένου κρούσματος πρέπει να χρησιμοποιήσει μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) υψηλής προστασίας (μάσκες, γυαλιά, αδιάβροχες μιας χρήσης ρόμπες). Το ίδιο ισχύει και για το προσωπικό που θα ασχοληθεί με το καθαρισμό δωματίου ασθενή με COVID-19.

 1. Αν επιβεβαιωθεί ως κρούσμα COVID-19, μεταφέρε­ται στο ειδικό ξενοδοχείο καραντίνας και αργότερα σε υγειονομική μονάδα η οποία θα φιλοξενεί τους ασθενείς με COVID-19, αν χρήζει νοσηλείας. Αν δεν επιβεβαιωθεί ως κρούσμα COVID-19, αντιμετωπίζεται στο χώρο του ξενοδοχείου με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού.
 2. Ο ασθενής μεταφέρεται με ΜΑΠ (απλή χειρουργική μάσκα) και ιδιωτικό μεταφορικό μέσο.
 3. Αν υπάρχει συνοδός του ασθενούς, που επιθυμεί να μείνει κοντά του για να τον φροντίζει (π.χ. σύζυγος), πρέπει να χορηγηθεί στο συνοδό απλή χειρουργική μά­σκα και να του συστηθεί να πλένει τα χέρια του, κάθε φορά που έρχεται σε επαφή με εκκρίσεις του ασθενή (π.χ. σάλιο) και οπωσδήποτε πριν ο συνοδός αγγίξει το πρόσωπό του ή φάει ή πιει.
 4. Πρέπει πάντα να καταγράφονται τα στοιχεία επα­φής συγγενικού προσώπου του ασθενή σε περίπτωση που χρειαστεί συναίνεση για επεμβάσεις όπου ο ασθενής δεν μπορεί να επικοινωνήσει.
 5. Ο χρησιμοποιημένος προστατευτικός εξοπλισμός (απλή χειρουργική μάσκα μίας χρήσεως, γάντια) πρέπει να απορρίπτεται σε κάδο και σε καμία περίπτωση να μην ξαναχρησιμοποιείται.
 6. Μετά την απόρριψη του προστατευτικού εξοπλι­σμού πρέπει τα χέρια να πλένονται καλά με νερό και σαπούνι. Τονίζεται ότι η χρήση γαντιών δεν υποκαθιστά το πλύσιμο των χεριών, το οποίο και αποτελεί σημαντι­κότατο μέσο πρόληψης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Σήμα Πιστοποίησης Health First.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 30 Μαΐου 2020

Οι Υπουργοί

Η ΚΥΑ για τα πρωτόκολλα του Τουρισμού στο ΦΕΚ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *