Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση.

Βάσει του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018( ΦΕΚ Τεύχος Α’ 133/19.07.2018) για τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (πρόγραμμα Κλεισθένης Ι).

Καλείσθε την 21η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 πμ να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου Αντιπάρου.

Θέμα 2ο Έγκριση δαπανών μετακίνησης, διαμονής και ημερησίας αποζημίωσης του Αντιδημάρχου  Πάρου.

Θέμα 3ο  Έγκριση του από 13-01-2020 πρακτικού Νο 1(αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής οικονομικής και τεχνικής προσφοράς) συνοπτικού διαγωνισμού για τη δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο:  « Λειτουργία Δημοτικών Κοιμητηρίων Πάρου».

Θέμα 4ο Έγκριση 1ου πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου « Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαρμάρων Νήσου Πάρου».

Θέμα 5ο Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού».

Θέμα 6ο Αυξομείωση ποσοτήτων της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Λειτουργία δημοτικών κοιμητηρίων Πάρου».

                                 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

                                                       Μάρκος Ι. Κωβαίος

...