ΥΠΕΝ: ζητούνται ειδικοί επιστήμονες στη διαχείρισης αποβλήτων

Ειδικούς επιστήμονες  μηχανικούς, περιβαλλοντολόγους, οικονομολόγους και διοικητικούς καλεί το υπουργείο Περιβάλλοντος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να εργαστούν έως και 8 χρόνια στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων.

Από το ΥΠΕΝ δημοσιεύτηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων στο πλαίσιο του έργου «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα – Circular Economy Implementation in Greece» (LIFE-IP CEI -Greece – LIFE 18 IPE GR 000013)

Στην πρόσκληση, που υπογράφει ο γενικός γραμματέας ΥΠΕΝ Μ. Γραφάκος σημειώνεται ότι καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εξειδικευμένοι επιστήμονες για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις κάτωθι έξι (6) θέσεις εξωτερικών συνεργατών:

Κωδικός ΘέσηςΤίτλος ΘέσηςΣυνολική Αμοιβή (ευρώ)
LIFE-IP- CEI -Greece -Θ1Υπεύθυνος/η Διαχείρισης Έργου (Project Manager)65.100
LIFE-IP- CEI -Greece -Θ2Υπεύθυνος/η Οικονομικής Διαχείρισης του Έργου (Financial Manager)60.480
LIFE-IP- CEI -Greece -Θ3Υπεύθυνος/η Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης του Έργου (Project Secretariat)40.495
LIFE-IP- CEI -Greece -Θ4Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας, Εκδηλώσεων & Δημοσίων Σχέσεων του Έργου (Project Communication Officer)30.144
LIFE-IP- CEI-Greece -Θ5Ειδικός επιστήμονας (Engineer/Environmentalist)64.260

Στα παραρτήματα που συνοδεύουν την πρόσκληση, (δείτε ακολούθως) περιγράφονται αναλυτικά το έργο, τα προσόντα και οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για την επιλογή των ειδικών συνεργατών του ΥΠΕΝ.

Η λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι: Δευτέρα 13/01/2020 και ώρα 14:00.

Αντικείμενο των συμβάσεων είναι η κάλυψη μέρους των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων), ως Συντονιστής Δικαιούχος του έργου «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα – Circular Economy Implementation in Greece (LIFE-IP CEI – Greece – LIFE 18 IPE GR 000013)».

To έργο έχει διάρκεια 8 έτη (01/11/2019 – 31/10/2027) και υλοποιείται σε τέσσερις (4) φάσεις διετούς διάρκειας έκαστη. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Πράσινο Ταμείο και ιδίους πόρους.

Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου θα είναι ορισμένης χρονικής διάρκειας: από την ημερομηνία υπογραφής της εκάστοτε σύμβασης από τους συμβαλλομένους έως τη λήξη της πρώτης φάσης του έργου LIFE-IP CEI -Greece, ήτοι την 31η Οκτωβρίου 2021. Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεώνονται αυτομάτως για κάθε νέα φάση του έργου LIFE-IP CEI -Greece, μέχρι τη λήξη αυτού, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και χωρίς καμία δέσμευση εκ των προτέρων για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το αντικείμενο των συμβάσεων συνδέεται αποκλειστικά με τις ανάγκες του έργου LIFE-IP CEI -Greece και δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Η παρούσα διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου δεν είναι διαγωνιστική και συνεπώς η επιλογή αντισυμβαλλόμενων έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της σύμβασης μίσθωσης έργου καθ’ όλη τη διάρκεια της εφόσον ο/η αντισυμβαλλόμενος/η δεν εκτελεί το έργο που του/της έχει ανατεθεί ή το έργο για το οποίο απασχολείται απενταχθεί από το Πρόγραμμα LIFE.

Η συνολική αμοιβή κάθε θέσης, όπως αναγράφεται στον ανωτέρω πίνακα, αντιστοιχεί στο έργο που θα υλοποιηθεί από τον επιλεχθέντα/α υποψήφιο/-α από την υπογραφή της «σύμβασης μίσθωσης έργου» έως την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του έργου LIFE-IP CEI -Greece, ήτοι στις 31 Οκτωβρίου 2021. Στη συνολική αμοιβή συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α και οποιεσδήποτε επιπλέον νόμιμες εισφορές και κρατήσεις ήθελε προκύψουν (συμπεριλαμβανομένων τυχόν εισφορών εργοδότη στην περίπτωση που ο επιλεχθείς/α υποψήφιος/α επιλέξει να ενταχθεί στις διατάξεις άρθρου 39, παρ. 9, του ν. 4387/2016).

[su_button url=”http://ecopress.gr/” target=”blank” background=”#ffff” color=”#2080A4″ size=”4″ icon_color=”#2080A4″ text_shadow=”0px 0px 0px #000000″][ Πηγή Άρθρου ][/su_button]

...