Δήμος Πάρου : Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

Για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της ΕπιχείρησηςΟ Δήμαρχος Πάρου  Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 77 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3966/2011 και το άρθρο 4 του Ν. 4257/2014 και το άρθρο 7 του Ν. 4623/2019 Προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότηκαι της Επιχείρησης        

Ως  συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.       

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση-αίτηση του ενδιαφερομένου που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής δηλ. από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του θα ενισχύσει την υποψηφιότητά του για την πλήρωση της θέσης.       

Η 31η Οκτωβρίου 2019 είναι η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης δηλώσεων-αιτήσεων.       

Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής.       

Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν. 3852/2010.       

Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.Για την επιλογή του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης λαμβάνεται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων μελών του.       

Η ακριβής ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την οποία θα διεξαχθεί η διαδικασία επιλογής του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πάρου (dimos.paros.gr)       

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάρου. Αρμόδιος υπάλληλος κ. Νικόλαος Σπανόπουλος. Διεύθυνση Δημαρχείο Πάρου, Τ.Κ. 84400 Παροικία Πάρου. Τηλέφωνο: 2284360110 και e-mail: gramatia@paros.gr       

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και τον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Πάρου.                                                                     

Ο Δήμαρχος Πάρου

  Μάρκος Ι. Κωβαίος

. . .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.