10η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου

Για τη Δευτέρα 21/10 και ώρα 10:30 είναι προγραμματισμένη η επόμενη ( 10η ) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, που θα πραγματοποιηθεί στη Σύρο. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑ 1ο
Σύσταση Επιτροπής Περιβάλλοντος του και μεταβίβαση σε αυτήν αρμοδιοτήτων του Περιφερειακό Συμβούλιου
Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική ∆/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΘΕΜΑ 2ο
Σύσταση γνωμοδοτικής Επιτροπής για την επεξεργασία του σχεδίου τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική ∆/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΘΕΜΑ 3ο
Εκλογή εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική ∆ιευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΘΕΜΑ 4ο
Επιλογή Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική ∆ιευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση δράσεων Πρωτογενούς Τομέα για το 2020
Εισηγητής: Φιλήμων Ζαννετίδης, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 6ο
Έγκριση Σύναψης Σύμβασης ∆ιαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ∆ήμου Σύρου Ερμούπολης για την Αποπεράτωση Γηπέδου 5Χ5 Καμινίων και ∆ιαμόρφωση Περιβάλλοντα Χώρου.
Εισηγητής: Γιώργος Λεονταρίτης, Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 7ο
Ορισμός Επιτροπής ∆ιαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου Κυκλάδων και τροποποίηση καταστατικού.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Μπιζάς, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 8ο
Σύσταση Περιφερειακής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική ∆ιευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΘΕΜΑ 9ο
5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Κυκλάδων και Τροποποίηση Προϋπολογισμού Κυκλάδων οικονομικού έτους 2019.
Εισηγητής: Αντώνης Λούβαρης, Προϊστάμενος ∆ΙΑΠ Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 10ο
5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ∆ωδεκανήσου και Τροποποίηση Προϋπολογισμού ∆ωδεκανήσου οικονομικού έτους 2019.
Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάμενος ∆ΙΑΠ και ∆/νσης Οικονομικού
∆ωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 11ο
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και ∆ήμου Άνδρου με τίτλο: Επισκευές – συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια (Γ’ φάση) ∆ήμου Άνδρου. Ορισμός εκπροσώπου Περιφέρειας στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
Εισηγητής: ∆ημήτρης Λάσκαρης, Έπαρχος ΠΕ Άνδρου

ΘΕΜΑ 12ο

Έγκριση σύναψης ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του ∆ήμου Μεγίστης και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο “Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή / και
συνοδευτικού εξοπλισμού” του Άξονα προτεραιότητας “Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος” του Προγράμματος “Φιλόδημος ΙΙ”.
Εισηγητής: Χρήστος Ευστρατίου, Αντιπεριφερειάρχης ∆ωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 13ο
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήμων Νοτίου Αιγαίου και του Κ.Ε.Κ. Γ.Γεννηματάς Α.Ε. για το έργο “∆ράσεις Ενημέρωσης, Επιμόρφωσης και Κατάρτισης στα ∆ωδεκάνησα”.
Εισηγητής: Χαρούλα Γιασιράνη, Πρόεδρος Κ.Ε.Κ. Γ. Γεννηματάς Α.Ε

ΘΕΜΑ 14ο
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήμων Νοτίου Αιγαίου και του Κ.Ε.Κ.Γ. Γεννηματάς Α.Ε. για το έργο “∆ράσεις Ενημέρωσης, Επιμόρφωσης και Κατάρτισης στις Κυκλάδες”.
Εισηγητής: Χαρούλα Γιασιράνη, Πρόεδρος Κ.Ε.Κ. Γ. Γεννηματάς Α.Ε.

ΘΕΜΑ 15ο
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου για το έργο “∆ιαμόρφωση κόμβου έμπροσθεν λιμένα Πάτμου”.
Εισηγητής: Μανώλης Μουσελλής, Έπαρχος ΠΕ Καλύμνου

ΘΕΜΑ 16ο
Ορισμός εκπροσώπου στην Αστική Εταιρία “ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ” – Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας.
Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική ∆ιευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΘΕΜΑ 17ο
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του ∆ήμου Σύρου-Ερμούπολης και της ΑΜΚΕ “Πολυδύναμο Κέντρo Κοινωνικής Παρέμβασης Ν. Κυκλάδων” και ακύρωση της αριθ.77/2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Μπιζάς, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 18ο
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και ∆ήμου Κέας για το έργο: “∆ράσεις και Έργα για την Ολοκληρωμένη ∆ιαχείριση Αστικών Αποβλήτων στον ∆ήμο Κέας”
Εισηγητής: Γιάννης Ευαγγέλου, Έπαρχος ΠΕ Κέας-Κύθνου

ΘΕΜΑ 19ο
Τροποποίηση της ομάδας εργασίας του έργου “ΝΑΥΣ: Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη ∆ιαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας” στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020, με εταίρο την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου.
Εισηγητής: Χρήστος Μπάρδος, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

ΘΕΜΑ 20ο
Τροποποίηση της ομάδας εργασίας του έργου “ΑΝ∆ΙΚΑΤ: Καταδυτικές ∆ιαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου – Ανάπτυξης ∆ικτύου Καταδυτικού Τουρισμού” στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, με επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου
Εισηγητής: Χρήστος Μπάρδος, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

ΘΕΜΑ 21ο
Έγκριση 1ης Τροποποίησης ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του ∆ήμου Αστυπάλαιας και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο “Συντηρήσεις-Επισκευές σχολικών κτιρίων” ως προς το άρθρο 3: Ισχύς-∆ιάρκεια-Χρονοδιάγραμμα με την παράταση ισχύος κατά ένα (1) έτος.
Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάμενος ∆ΙΑΠ και ∆/νσης Οικονομικού ∆ωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 22ο
Γνωμοδότηση για τη Μ.Π.Ε. του έργου “Νομιμοποίηση υφιστάμενων Λιμενικών Εγκαταστάσεων λιμένα ∆ονούσας, ∆.Κ. ∆ονούσας, ∆ήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων”
Εισηγήτρια: Έλλη Χωριανοπούλου, Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος σε θέματα Περιβάλλοντος ΠΕ Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 23ο
Γνωμοδότηση για τη Μ.Π.Ε. του έργου “Νομιμοποίηση υφιστάμενων Λιμενικών Εγκαταστάσεων λιμένα Κουφονησίων, ∆.Κ. Κουφονησίων, ∆ήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων”
Εισηγήτρια: Έλλη Χωριανοπούλου, Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος σε θέματα Περιβάλλοντος ΠΕ Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 24ο
Γνωμοδότηση για τη Μ.Π.Ε. του έργου “Νομιμοποίηση υφιστάμενων Λιμενικών Εγκαταστάσεων λιμένα Σχοινούσας, ∆.Κ. Σχοινούσας, ∆ήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων”
Εισηγήτρια: Έλλη Χωριανοπούλου, Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος σε θέματα Περιβάλλοντος ΠΕ Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 25ο
Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. που αφορά στην Τροποποίηση της Α.Π.7615/5-4-2018 υ.α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου με τίτλο “Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τον Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 15MW, στη θέση Ράχη-Ξηροκόμπι ∆ήμου Άνδρου, ΠΕ Κυκλάδων, ιδιοκτησίας της εταιρίας ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝ∆ΡΟΥ-ΡΑΧΗ ΞΗΡΟΚΟΜΠΙ ΑΕ”.
Εισηγήτρια: Έλλη Χωριανοπούλου, Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος σε θέματα Περιβάλλοντος ΠΕ Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 26ο
Αίτημα των εργαζομένων στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για την παραμονή τους στην υπηρεσία (παράταση των συμβάσεων) έως την πρόσληψη των εργαζομένων του νέου Προγράμματος.
Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική ∆ιευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΘΕΜΑ 27ο
Έγκριση τροποποίησης των παρακάτω Προγραμματικών Συμβάσεων:
– 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Κατασκευή επέκτασης αποβάθρας λιμένα Λειψών» ως προς το άρθρο 3: Ποσά και Πόροι Χρηματοδότησης με τη διόρθωση του προϋπολογισμού και ως προς το άρθρο 4: ∆ιάρκεια με την επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου.
– 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου για το έργο “Μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδρομίου στην Κάλυμνο” ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και ∆ιάρκεια με την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30) μήνες.
– 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου για το έργο “Μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδρομίου στη Λέρο” με την αντικατάσταση του δεύτερου συμβαλλόμενου, ήτοι το ∆ημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου από το ∆ημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου (ΦΕΚ 147/2017 Τροποποίηση του π.δ.203/2001 και σύσταση ΝΠ∆∆ με την επωνυμία “∆ημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου”) και ως προς τα το άρθρο 2: Ισχύς και ∆ιάρκεια με την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30) μήνες.

– 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου για το έργο “Μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδρομίου στο Αγαθονήσι” με την αντικατάσταση του δεύτερου συμβαλλόμενου, ήτοι το ∆ημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου από το ∆ημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου (ΦΕΚ 147/2017 Τροποποίηση του π.δ.203/2001 και σύσταση ΝΠ∆∆ με την επωνυμία “∆ημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου”) και ως προς τα το άρθρο 2: Ισχύς και ∆ιάρκεια με την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30) μήνες.

– 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου για το έργο “Μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδρομίου στους Λειψούς” ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και ∆ιάρκεια με την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30) μήνες.

– 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας ∆ωδεκανήσου για το έργο “Μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδρομίου στην Κάρπαθο” ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και ∆ιάρκεια με την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30) μήνες.

– 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας ∆ωδεκανήσου για το έργο “Μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδρομίου στην Κάσο” ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και ∆ιάρκεια με την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30) μήνες.

– 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας ∆ωδεκανήσου για το έργο “Μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδρομίου στο Καστελλόριζο” ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και ∆ιάρκεια με την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30) μήνες.

– 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας ∆ωδεκανήσου για το έργο “Μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδρομίου στη Ρόδο” ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και ∆ιάρκεια με την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30) μήνες.

– 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας ∆ωδεκανήσου για το έργο “Μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδρομίου στη Σύμη” ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και ∆ιάρκεια με την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30) μήνες.

– 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου και του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας ∆ωδεκανήσου για το έργο
“Μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδρομίου στην
Τήλο” ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και ∆ιάρκεια με την παράταση ισχύος κατά τριάντα
(30) μήνες.

-1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας ∆ωδεκανήσου για το έργο “Μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδρομίου στη Χάλκη” ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και ∆ιάρκεια με την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30) μήνες.
Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάμενος ∆ΙΑΠ και ∆/νσης Οικονομικού
∆ωδεκανήσουΘΕΜΑ 28ο
Επικύρωση πρακτικών 9ης/22-9-2019 συνεδρίασης Περιφερειακού ΣυμβουλίουΘΕΜΑ 29ο
Λήψη απόφασης για ορισμό τόπου συνεδρίασης του επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου

2: Ισχύς και ∆ιάρκεια με την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30) μήνες.

– 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου για το έργο “Μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδρομίου στη Λέρο” με την αντικατάσταση του δεύτερου συμβαλλόμενου, ήτοι το ∆ημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου από το ∆ημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου (ΦΕΚ 147/2017 Τροποποίηση του π.δ.203/2001 και σύσταση ΝΠ∆∆ με την επωνυμία “∆ημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου”) και ως προς τα το άρθρο 2: Ισχύς και ∆ιάρκεια με την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30) μήνες.

– 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου για το έργο “Μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδρομίου στο Αγαθονήσι” με την αντικατάσταση του δεύτερου συμβαλλόμενου, ήτοι το ∆ημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου από το ∆ημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου (ΦΕΚ 147/2017 Τροποποίηση του π.δ.203/2001 και σύσταση ΝΠ∆∆ με την επωνυμία “∆ημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου”) και ως προς τα το άρθρο 2: Ισχύς και ∆ιάρκεια με την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30) μήνες.

– 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου για το έργο “Μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδρομίου στους Λειψούς” ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και ∆ιάρκεια με την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30) μήνες.

– 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας ∆ωδεκανήσου για το έργο “Μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδρομίου στην Κάρπαθο” ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και ∆ιάρκεια με την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30) μήνες.

– 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας ∆ωδεκανήσου για το έργο “Μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδρομίου στην Κάσο” ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και ∆ιάρκεια με την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30) μήνες.

– 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας ∆ωδεκανήσου για το έργο “Μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδρομίου στο Καστελλόριζο” ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και ∆ιάρκεια με την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30) μήνες.

– 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας ∆ωδεκανήσου για το έργο “Μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδρομίου στη Ρόδο” ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και ∆ιάρκεια με την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30) μήνες.

– 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας ∆ωδεκανήσου για το έργο “Μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδρομίου στη Σύμη” ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και ∆ιάρκεια με την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30) μήνες.

– 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου και του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας ∆ωδεκανήσου για το έργο
“Μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδρομίου στην
Τήλο” ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και ∆ιάρκεια με την παράταση ισχύος κατά τριάντα
(30) μήνες.

-1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας ∆ωδεκανήσου για το έργο “Μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδρομίου στη Χάλκη” ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και ∆ιάρκεια με την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30) μήνες.
Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάμενος ∆ΙΑΠ και ∆/νσης Οικονομικού
∆ωδεκανήσουΘΕΜΑ 28ο
Επικύρωση πρακτικών 9ης/22-9-2019 συνεδρίασης Περιφερειακού ΣυμβουλίουΘΕΜΑ 29ο
Λήψη απόφασης για ορισμό τόπου συνεδρίασης του επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου

. . .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.