Δήμος Πάρου: Πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η: Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο(2) μηνών στο Δήμο Πάρου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή πρόσκαιρωναναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών                                                          

Ο Δήμαρχος Πάρου Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις της περ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28Α) , όπως ισχύει.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143Α) περί πρόσληψης προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α., όπως ισχύει.
  3. Τις διατάξεις της περ. α της παρ. 20 του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2-15 (ΦΕΚ 47Α).
  4. Την με αριθμ. 213/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου (ΑΔΑ: Ψ69ΩΩΞΓ-ΓΔ9) σχετικά  με την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού πέντε (5) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας  δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
  5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 2583/Β/24-9-2012) όπως ισχύει.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ο Υ Μ Ε

Την πρόσληψη, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας  δύο (2) μηνών, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών &πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου, ανάειδικότητα, αριθμό ατόμων και με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα πουαναφέρονται παρακάτω:

Εντοπιότητα1. Προηγούνται οι  μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Πάρου2. Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι των  υπολοίπων Δήμων του Ν. Κυκλάδων3. Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Νομών της Χώρας                                                                                                

Γενικά Προσόντα πρόσληψης

1. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών.2. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση τωνκαθηκόντων της θέσεων που επιλέγουν.3.Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα(ποινική καταδίκη, υποδικία, στέρηση ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση, απόλυση απόάλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους). Υποβολή δικαιολογητικώνΟι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

  •  Αίτηση
  •  Φωτοαντίγραφο  των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
  •  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά τα άρθρα 16 και 17 του Ν. 3584/2007
  •  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται η απασχόλησή του ή μη κατά το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο (12μηνο) από την τελευταία ημέρα της νέας σύμβασης,  σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3812/2009, με την ιδιότητα του εποχικού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Στην περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία και την  ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη & λήξη)

 Δημοσίευση της ανακοίνωσης

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του ΔημοτικούΚαταστήματος Πάρου συντασσόμενου του σχετικού πρακτικού ανάρτησης, στην ιστοσελίδατου Δήμου και στον ιστοχώρο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Υποβολή αιτήσεων – προθεσμία

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτηταδικαιολογητικά στο Δήμο Πάρου, έδρα Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 84400 και ειδικότερα στοΓραφείο Πρωτοκόλλου, έως και τη Δευτέρα 7/10/2019.                                                                                        

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                                            

Μάρκος Ι.  Κωβαίος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2ΜΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

. . .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.