ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Παροχή υπηρεσιών για την αντικατάσταση ντουί, λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων Δήμου Πάρου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΟΥ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την αντικατάσταση ντουί, λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων Δήμου Πάρου», προϋπολογισμού 48.856,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 4412/2016. Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.paros.gr

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Πάρου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου, στην Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 844 00, την 08-10-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή 08-10-2019 και ώρα 10:00 π.μ.. Η εν λόγω δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου Πάρου και θα βαρύνει τον με Κωδικό Αριθμό Εξόδων 20-6279.007 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Πάρου και την αντίστοιχη πίστωση που θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Προκήρυξη2

...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *