Ανάθεση υπογραφών σε Προέδρους Συµβουλίων Κοινοτήτων και Υπαλλήλους του ∆ήµου

Ο ∆ήµαρχος Πάρου έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 94 και 95 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων»

3. Tις διατάξεις του Ν. 2690/99 (Φ.Ε.Κ. Α΄/45/9-3-1999) «Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν. 4555/2018 και των Εγκυκλίων 28/2018 και 88/2019 του Υπουργείου Εσωτερικών.

5. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Πάρου ΦΕΚ 2583 τ. Β΄/24-9-2012 όπως τροποποιήθηκε µε το ΦΕΚ 1507 τ. Β΄/20-6-2013.

6. Την υπ’ αρίθµ. 1050/2019 απόφαση ∆ηµάρχου περί ορισµού Αντιδηµάρχων.

7. Τις υφιστάµενες υπηρεσιακές συνθήκες, την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για την επίσπευση της έκδοσης των διοικητικών πράξεων και την αποτελεσµατικότερη άσκηση των αρµοδιοτήτων του ∆ήµου Πάρου και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι :

1. Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ε ί

Α. Τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την υπογραφή µε εντολή του, των παρακάτω εγγράφων: – Βεβαιώσεων ασκήσεως επαγγέλµατος «αγρότη». – Βεβαιώσεων αγροτών για κτηµατική περιουσία. – Βεβαιώσεων αγροτών για αριθµό καλλιεργούµενων (υπαρχόντων) αµπελιών, ελαιόδεντρων κ.ά. – Βεβαιώσεων χρόνου υπηρεσίας και είδους εργασίας για προσωπικό που έχει απασχοληθεί στις πρώην Κοινότητες βάσει αποφάσεων Κοινοτικού Συµβουλίου. – Bεβαιώσεων χρήσης βοσκήσιµων εκτάσεων των αντίστοιχων Κοινοτήτων. – Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των πολιτών. -Την επικύρωση φωτοαντιγράφων από διάφορα έγγραφα που είτε υπάρχουν στο αρχείο του ∆ήµου, είτε προσκοµίζονται από τους πολίτες για τον σκοπό αυτό, όπου προβλέπεται σύµφωνα µε το Ν. 4250/2014.

Β. Τους υπαλλήλους που έχουν οριστεί για τη διοικητική υποστήριξη των Κοινοτήτων – Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των πολιτών. -Την επικύρωση φωτοαντιγράφων από διάφορα έγγραφα που είτε υπάρχουν στο αρχείο του ∆ήµου, είτε προσκοµίζονται από τους πολίτες για τον σκοπό αυτό, όπου προβλέπεται σύµφωνα µε το Ν. 4250/2014.

2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος Προέδρου Κοινότητας τα ως άνω έγγραφα θα υπογράφουν οι Αντιδήµαρχοι ανάλογα µε τις εκχωρηθείσες σε αυτούς αρµοδιότητες.

3. Για την υπογραφή των παραπάνω εγγράφων θα αναζητούνται τα προβλεπόµενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και λοιπά παραστατικά και αποδεικτικά στοιχεία που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, τα οποία θα επισυνάπτονται και θα αρχειοθετούνται µαζί µε την αίτηση των ενδιαφεροµένων, µε ευθύνη των υπαλλήλων των αρµόδιων Γραφείων της έδρας του ∆ήµου και των υπαλλήλων που έχουν ορισθεί για τη διοικητική εξυπηρέτηση των Κοινοτήτων.

Ο ∆ήµαρχος Πάρου

Μάρκος Ι. Κωβαίος

1141-2019 O E ADA

. . .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.