Η Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το θέμα της ημερήσιας διάταξης…

ΘΕΜΑ 1ον

Αριθ. Απόφασης:  31/2019

Η Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το θέμα της ημερήσιας διάταξης και είπε τα εξής:

Αφού ευχήθηκε καλή θητεία σε όλους τους Συμβούλους, ζήτησε την αδιάλειπτη παρουσία τους στις συνεδριάσεις, εκτός βέβαια ανωτέρας βίας, και την συνεργασία τους για την επίλυση των πολλών και ποικίλων προβλημάτων που καθημερινά εμφανίζονται στην περιφέρεια της Κοινότητας Μάρπησσας. Συνεχίζοντας ανέφερε τα παρακάτω:

Παραλάβαμε:

Ένα Γραφείο το οποίο διοικητικά δεν λειτουργούσε σωστά.Υπήρχε ένας Δημοτικός υπάλληλος όπου ασκούσε γραμματειακή υποστήριξη μόνο μία φορά την εβδομάδα και εάν υπήρχε άλλη υποχρέωση του υπαλλήλου στην έδρα του Δήμου ή λόγο φόρτο εργασίας δεν είχαμε καθόλου διοικητικό υπάλληλο για την εξυπηρέτησή μας.

Οι ενέργειές μας για την επίλυση του θέματος ήταν έγγραφες και προφορικές, καταφέραμε τρεις φορές την εβδομάδα, Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 11.00-15.00 να έχουμε διοικητικό υπάλληλο στο γραφείο της Κοινότητάς μας.

Περιστασιακά υπάρχει εξυπηρέτηση και από διοικητικό υπάλληλο με πρόσληψη μέσω ΟΑΕΔ.

Για περισσότερη βελτίωση της λειτουργίας του Γραφείου μας χρειάζεται μόνιμος διοικητικός υπάλληλος επί καθημερινής βάσεως με κανονικό ωράριο λειτουργίας του Γραφείου μας διότι στη περιοχή μας δεν λειτουργεί ΚΕΠ όπως υπάρχει στη Νάουσα και στην Παροικιά, για καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων.

Η αρμοδιότητα της θεώρησης του γνήσιου της υπογραφής που παραχωρήθηκε στους Προέδρους και σε ορισμένους διοικητικούς υπαλλήλους βοήθησε κατά πολύ τους κατοίκους και επισκέπτες της Κοινότητάς μας.

Ο υπάλληλος που ασκεί τα καθήκοντά του στο γραφείο της Κοινότητας εξυπηρετεί τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ από Άσπρο Χωριό μέχρι Μάρπησσα και δεν είναι πλέον υποχρεωμένοι για μία απλή θεώρηση, χορήγηση βεβαιώσεων ή αιτήσεων προς τα Κεντρικά γραφεία του ΟΓΑ να πηγαίνουν σε γειτονικά γραφεία Κοινοτήτων, αλλά εξυπηρετεί τους κατοίκους από το Γραφείο της Κοινότητάς μας.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

1. Οι Δ/ντες  της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης  Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου Πάρου, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο Αντιδήμαρχο και με την Πρόεδρο της Κοινότητας να μεριμνούν ώστε  οι μελέτες των  έργων που προτείνονται με απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου να συντάσσονται έγκαιρα για να  προωθούνται τα έργα.

2. Οι Πρόεδροι των Ν.Π.Δ.Δ. και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου του Δήμου Πάρου να βρίσκονται σε συνεργασία με την Πρόεδρο της Κοινότητας Μάρπησσας και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους για την καλύτερη διεκπεραίωση των θεμάτων που αφορούν την Κοινότητα Μάρπησσας.

3. Η οικονομική ενίσχυση από την ΚΔΕΠΑΠ για  την διεξαγωγή πολιτιστικών, αθλητικών, επετειακών εκδηλώσεων να γίνεται σε συνεργασία με την Πρόεδρο της Κοινότητας Μάρπησσας που είναι γνώστης των αναγκών της κάθε Εκδήλωσης ώστε να υπάρχει και καλύτερη επιτυχία αυτών

4. Χρειάζεται να ενισχυθεί ο εθελοντισμός από και προς όλες τις κατευθύνσεις διότι αποτελεί σημαντική βοήθεια σε όλους τους τομείς και τις ανάγκες της Κοινότητας Μάρπησσας. Η Εθελοντική Ομάδα Δράσης Μάρπησσας έχει τεθεί ήδη  υπό την αιγίδα της Κοινότητας Μάρπησσας και του Δήμου Πάρου με απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Μάρπησσας.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Προκειμένου να υπάρξει καλύτερη αντιμετώπιση των θεμάτων της κοινότητας και να έχουμε  σφαιρική αντίληψη των αναγκών σε όλη την περιφέρειά μας, προτείνω να συστήσουμε επιτροπές  για:

α)την καθαριότητα – το πράσινο και το περιβάλλον,

β) τον τουρισμό

γ)την διαφύλαξη του παραδοσιακού χαρακτήρα του οικισμού Μάρπησσας

δ) τον Πολιτισμό και την Κοινωνική Προσφορά

ε) τον  Αθλητισμό

στ) την συγκρότηση διαχειριστικών επιτροπών για: λειτουργία αγροτολέσχης, για λειτουργία Αλιπραντείου βιβλιοθήκης, για λειτουργία μουσείων Μάρπησσας.

Οι παραπάνω επιτροπές θα είναι θέμα και θα συγκροτηθούν με απόφασή μας στην επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου μας.

Στη συνέχεια σας διαβάζω τις διατάξεις που ισχύουν για τις αρμοδιότητες του Προέδρου και του Συμβουλίου της κοινότητας, τα οποία ήδη σας έχουν δοθεί εγγράφως.

Αρμοδιότητες προέδρου του συμβουλίου κοινότητας άνω των 300 κατοίκων (από 1.9.19)

Ο πρόεδρος του συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, πέρα από τις αρμοδιότητες εκείνες που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, ασκεί και τις εξής αρμοδιότητες: 
α) Εκπροσωπεί το συμβούλιο της κοινότητας. 
β) Ασκεί κάθε αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τον δήμαρχο. Μεταφέρει και παρουσιάζει στον δήμαρχο και στα άλλα αρμόδια όργανα του δήμου τα προβλήματα της κοινότητας, συνεργάζεται με τον δήμαρχο, τους αντιδημάρχους και τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες, προκειμένου να προετοιμάσει κάθε θέμα που θα συζητηθεί στο συμβούλιο της κοινότητας, παρακολουθεί την προώθηση από το δήμο των θεμάτων που αναφέρονται στις αποφάσεις του συμβουλίου που έχουν σταλεί σε αυτόν. Συμμετέχει στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, στις οποίες καλείται υποχρεωτικά με δικαίωμα ψήφου, όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορά ειδικά την αντίστοιχη κοινότητα.
γ) Εισηγείται στο συμβούλιο θέματα της αρμοδιότητάς του και εκτελεί τις αποφάσεις του συμβουλίου που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83 έως 84 του Ν.3852/10.
δ) Ενεργεί πληρωμές από την πάγια προκαταβολή, που συνιστάται κατά τις σχετικές διατάξεις.
ε) Συμμετέχει στη διοίκηση κληροδοτήματος, με έδρα την κοινότητα στην οποία ασκεί τα καθήκοντά του, στις περιπτώσεις που προβλέπεται, σύμφωνα με το ν. 2539/1997 (Α’ 244) ή την πράξη σύστασής του, η συμμετοχή προέδρου τοπικού συμβουλίου ή δημάρχου δήμου, ο οποίος καταργείται με τον παρόντα νόμο. (άρθρο 81 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 82 του Ν.4555/18)

Η μεταβίβαση αρμοδιότητας από τον Δήμαρχο στους κατ’ τόπο αντιδημάρχους και προέδρους κοινοτήτων, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 59 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 84 του ν.3852/2010 όπως αυτές αντικαθίσταται και ισχύουν, δεν αφορούν σε υπογραφή πιστοποιητικών Δημοτολογίου ούτε και βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας, επειδή τα εν λόγω δεν εκδίδονται από τις Δημοτικές Ενότητες ούτε από τις Κοινότητες άλλα μόνο από την έδρα του Δήμου. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.28/44133/2018/24.08.2018)

Ο πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας στον οποίον κοινοποιούνται όλες οι ενέργειες, πράξεις και παρατηρήσεις των οργάνων και υπηρεσιών του δήμου που αναφέρονται στις αποφάσεις του συμβουλίου της κοινότητας, υποχρεούται να ενημερώνει αμέσως το συμβούλιο. (παρ.3 άρθρο 87 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 88 του Ν.4555/18

Στις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής καλούνται υποχρεωτικώς οι πρόεδροι των συμβουλίων κοινοτήτων άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων ή και οι πρόεδροι των κοινοτήτων έως τριακοσίων (300) κατοίκων, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν ειδικώς την κοινότητά τους, καθώς και οι πρόεδροι των νομικών προσώπων του δήμου και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες, όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο. (παρ.2 άρθρο 62 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 70 του Ν.4555/18)

I. Αρμοδιότητες συμβουλίου

Το συμβούλιο κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες, εντός των ορίων της κοινότητας:
α) εκφράζει γνώμη και διατυπώνει προτάσεις προς το δημοτικό συμβούλιο, για την εκτέλεση νέων έργων εντός της κοινότητας, καθώς και για τη συντήρηση και τη λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί, 
β) εισηγείται ποια έργα και δράσεις θα εκτελεστούν στην κοινότητα, από το ποσοστό των κεντρικών αυτοτελών πόρων που προορίζονται για επενδυτικές ανάγκες του δήμου, που της αναλογούν, σύμφωνα με την παράγραφο 4Α του άρθρου 259,
γ) μεριμνά για την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας της κοινότητας, εποπτεύοντας τις εργασίες συντήρησης και υποβάλλοντας προς την τεχνική υπηρεσία, διά του αρμόδιου αντιδημάρχου, σχετικό υπόμνημα όπου αναγράφεται το είδος των εργασιών, ο τόπος και ο χρόνος που έγιναν αυτές, 
δ) μεριμνά για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου για την καλή τήρηση αυτής, 
ε) λαμβάνει μέτρα για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναθέτει την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης ζημιών μικρής κλίμακας εάν από την καθυστέρηση αποκατάστασης δημιουργείται άμεσος κίνδυνος για την επαρκή υδροδότηση της κοινότητας, ενημερώνοντας εγγράφως για το λόγο αυτόν τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή τον πρόεδρο της ΔΕΥΑ,
στ) μεριμνά για την αποκατάσταση ζημιών και την καλή λειτουργία του δικτύου δημοτικού φωτισμού και συνεργάζεται γι’ αυτό με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου,
ζ) μεριμνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών και συνεργάζεται με τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών του δήμου,
η) μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση και την ευταξία του κοιμητηρίου της κοινότητας, προεγκρίνει την κατασκευή οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών μνημείων και εκδίδει τις άδειες για την παράταση ταφής και την ανακομιδή οστών, 
θ) καταγράφει τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και έχει την ευθύνη της ομάδας πυρασφάλειας της κοινότητας. Για την κατάρτιση του σχεδίου πρόληψης πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα του δήμου, ενώ, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων αντιμετώπισης πυρκαγιών ή φυσικών καταστροφών τίθεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών,
ι) είναι υπεύθυνο για την προστασία της δημοτικής περιουσίας στα όρια της κοινότητας και έχει καθήκον να αναφέρει αμελλητί στον δήμαρχο ή στον αρμόδιο αντιδήμαρχο ζημίες ή προσβολές των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του δήμου,
ια) μέλη του συμβουλίου της κοινότητας συμμετέχουν στη διοίκηση κληροδοτήματος με έδρα την κοινότητα που ασκούν τα καθήκοντά τους, στις περιπτώσεις που προβλέπεται, σύμφωνα με το ν. 2539/1997 ή την πράξη σύστασής του, η συμμετοχή μελών τοπικού συμβουλίου ή μελών του δημοτικού συμβουλίου δήμου ο οποίος καταργείται με τον παρόντα νόμο, 
ιβ) στις περιπτώσεις όπου ο δήμος είναι ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας, σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 2 και την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), προτείνει, ως προς την κοινότητα, τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες, καθώς και τους χώρους στάθμευσης οχημάτων. Οι αποφάσεις του συμβουλίου της κοινότητας για τις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και αποστέλλονται στην επιτροπή ποιότητας ζωής, προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το δημοτικό συμβούλιο για την έκδοση των προβλεπόμε νων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων.
ιγ) προωθεί τον εθελοντισμό και συνεργάζεται με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινότητας.

ιδ) αποφασίζει για την παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής. (παρ.1 άρθρο 83 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 84 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με την παρ. 7 και την περίπτ. ε’ της παρ. 9 του άρθρου 5 του Ν.4623/19)

Σε συνεργασία με τον τυχόν ορισμένο κατά τόπο αρμόδιο αντιδήμαρχο, καλεί τους κατοίκους και τους φορείς της κοινότητας, τουλάχιστον μια φορά κατ’ έτος σε συνέλευση. (άρθρο 85 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 87 του Ν.4555/18

II. Διατύπωση γνώμης και προτάσεων

Το συμβούλιο της κοινότητας διατυπώνει, επίσης, γνώμη και προτάσεις, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής από τα αρμόδια όργανα του δήμου, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: 
α) τις υπηρεσιακές μονάδες του δήμου, για τις οποίες συντρέχουν δυνατότητες λειτουργίας τους στην κοινότητα, με κριτήριο ότι θα συμβάλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και στην ανάπτυξη της περιοχής, 
β) την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου, που βρίσκονται στην κοινότητα, την κάθε μορφής εκμίσθωση ή παραχώρηση εκτάσεων εντός των ορίων αυτής, καθώς και την εκποίηση, εκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά, περιουσιακών εν γένει στοιχείων του δήμου που βρίσκονται στα όρια της κοινότητας.
γ) την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής,
δ) τη συντήρηση των δημοτικών και αγροτικών οδών, τη συντήρηση, καθαριότητα και λειτουργία των πλατειών, δημοτικών αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά όλων των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της περιοχής της κοινότητας, 
ε) την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της κοινότητας,
στ) την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της αισθητικής περιοχών, καθώς και για την καθαριότητα αυτών, 
ζ) την προστασία της δημόσιας υγείας και την προστασία των κατοίκων από την ηχορρύπανση, 
η) την περισυλλογή και εν γένει τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα,
θ) τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη της περιοχής της κοινότητας σε πολιτιστικά, πνευματικά και κοινωνικά θέματα, 
ι) τη μέριμνα για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και γενικά τη φροντίδα ώστε η λειτουργία και ανάπτυξη της περιοχής της κοινότητας, να αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της, 
ια) την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών ιδρυμάτων, δημοτικών νομικών προσώπων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δημοτικών επιχειρήσεων και γενικότερα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην περιφέρεια της κοινότητας, 
ιβ) την τροποποίηση των ορίων της κοινότητας, 
ιγ) την εξέταση γενικών ή ειδικών προβλημάτων που αφορούν τους κατοίκους και την περιφέρεια της κοινότητας, ιδίως αστέγων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού της περιοχής της,
ιδ) την αξιοποίηση των τοπικών πόρων της περιοχής της κοινότητας. (παρ.2 άρθρο 83 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 84 του Ν.4555/18)

IV. Άσκηση αρμοδιοτήτων δημάρχου

Ο δήμαρχος, με απόφασή του, που δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα και αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου, μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στους προέδρους ή τα συμβούλια κοινοτήτων. (παρ.1 άρθρο 84 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 86 του Ν.4555/18)

V. Άσκηση αρμοδιοτήτων δημοτικού συμβουλίου

Το δημοτικό συμβούλιο με απόφαση, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, μπορεί να μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του στους προέδρους ή στα συμβούλια των κοινοτήτων. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, και αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου. Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται μέσα στα όρια της οικείας κοινότητας. (παρ.2 άρθρο 84 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 86 του Ν.4555/18)

Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων:
α) η έκδοση κανονιστικών πράξεων,
β) η επιβολή φόρων, τελών και δικαιωμάτων,
γ) η σύναψη δανείων,
δ) η σύσταση και λειτουργία δημοτικών ιδρυμάτων και λοιπών δημοτικών νομικών προσώπων, καθώς και η εκλογή των μελών των συλλογικών οργάνων που τα διοικούν και
ε) οι αποφάσεις που κατά ειδικές διατάξεις λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία των μελών του δημοτικού συμβουλίου.
Η απόφαση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον εφημερίδα του νομού. (παρ.2 άρθρο 84 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 86 του Ν.4555/18)

VI. Άσκηση αρμοδιοτήτων από όργανα του δήμου

Αν για οποιονδήποτε λόγο ο πρόεδρος ή το συμβούλιο της κοινότητας δεν ασκεί τις αρμοδιότητες του, τις ασκεί ο δήμος με τα αρμόδια όργανά του. Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδει το δημοτικό συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση του δημάρχου ή του τυχόν κατά τόπο αρμόδιου ορισμένου αντιδημάρχου. (παρ.3 άρθρο 84 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 86 του Ν.4555/18)

VII. Συμμετοχή στην κατάρτιση του προϋπολογισμού και του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου

Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρονται δημοτικές ή τοπικές κοινότητες ή πρόεδροι και σύμβουλοι δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων, νοούνται οι κοινότητες και οι σύμβουλοι κοινοτήτων του άρθρου 3 του Ν.4555/18. (παρ.1 άρθρο 44 Ν.4555/18)

Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος, που, κατόπιν ελέγχου από την οικεία οικονομική επιτροπή, εντάσσεται στο σχέδιο προϋπολογισμού του δήμου. (παρ.2 άρθρο 86 Ν.3852/10)

Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας με απόφαση που λαμβάνεται ένα μήνα τουλάχιστον πριν την κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου, εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της περιφέρειάς του και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν. (παρ.4 άρθρο 86 Ν.3852/10)

Στη συνεδρίαση του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας για τη λήψη των αποφάσεων της προηγούμενης παραγράφου, καλούνται οι κοινωνικοί φορείς της περιφέρειάς της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, προκειμένου να υποβάλλουν τις προτάσεις τους. Εάν το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας δεν υποβάλλει εισήγηση εμπρόθεσμα στην εκτελεστική επιτροπή, το σχέδιο του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου καταρτίζεται χωρίς αυτήν. (παρ.5 άρθρο 86 Ν.3852/10)

Καθήκον όλων μας είναι να συμβάλουμε στην επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζονται καθημερινά, με σκοπό τη διευκόλυνση της ζωής των κατοίκων αλλά της σωστής λειτουργίας της Κοινότητας Μάρπησσας.

Επίσης θα ήθελα να σας ενημερώσω επί τροχάδην, για να έχετε μια ιδέα, για τα έργα που από την προηγούμενη θητεία μας έχουμε δρομολογήσει με αποφάσεις του Συμβουλίου μας και έγγραφά μας.

Όπως και σεις θα δείτε είναι χρόνια αιτήματα της Μάρπησσας και των οικισμών της και πιστεύουμε με τις ενέργειές μας και στενή παρακολούθηση κατά την διάρκεια της τωρινής μας θητείας να δούμε κάποια από αυτά να ολοκληρώνονται.

 1. -Επέκταση Πολιτιστικής αίθουσαςΑγροτολέσχης
 2. – Κατασκευή κτηρίου για την στέγαση της Αλιπράντείου Κοιν. Βιβλιοθήκης
 3. -Κατασκευή πεζόδρομου Πίσω Λιβάδι- Λογαρά
 4. -Αντιστήριξη ακτογραμμής από κατακρημνίσεις των περιοχών από Μπουτάρι- Δρυό μέχρι και Πυργάκι.
 5. -Αξιοποίηση του Κοιν. Ξενώνα Μάρπησσας στο Πίσω Λιβάδι.
 6. -Ανάπλαση Δημοτικού χώρου στάθμευσης «Κάτω Μύλοι».
 7. -Αντιστήριξη λόφου – βράχου της εκκλησίας Αγίου Νικολάου στο Πίσω Λιβάδι.
 8. -Ανακαίνιση των W.C. στο λιμάνι του Πίσω Λιβαδιού.
 9. -Προώθηση του έργου « κατασκευή υπαίθριου Θεάτρου στο αλσύλλιο- Πάρκο με τις Φραγκοσυκιές» στο Πίσω Λιβάδι..
 10. – Προώθηση του έργου « Αναδάσωση του λόφου Αγίου Αντωνίου» το οποίο θα εκτελεστεί από την ΔΕΥΑΠ.
 11. – Προώθηση του έργου « Κατασκευή γηπέδου 11Χ11» Κοινότητας Μάρπησσας.
 12. -Αποπεράτωση Παιδικών Χαρών Μάρπησσας-Δρυού- Πίσω Λιβαδιού.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στα λοιπά μέλη του Συμβουλίου τα οποία με την σειρά τους ευχήθηκαν καλή θητεία και δύναμη στην Πρόεδρο εξαίροντας το μέχρι σήμερα έργο της στην προηγούμενη θητεία της και πιστεύοντας ότι με την συνεργασία και την ενεργή συμμετοχή όλων των μελών του συμβουλίου, θα πετύχουμε ακόμη περισσότερα για τον τόπο μας.

Το συμβούλιου μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, αυτές των συμβούλων και τις διατάξεις των άρθρων 82,84,89,90 του ν, 4555/2018

                                          Αποφασίζει   ομόφωνα:

 1. Αποδέχεται την εισήγηση της Προέδρου και την ενημέρωση που πραγματοποίησε σχετικά με την ανάληψη των καθηκόντων των μελών του Συμβουλίου της Κοινότητας Μάρπησσας του Δήμου Πάρου καθώς και τις αρμοδιότητες της Προέδρου και του Συμβουλίου και εύχεται σε όλους καλή θητεία.
 2. Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο για τα περαιτέρω.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:   31/2019

. . .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.