Δήμος Πάρου: Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας

Ο ∆ήµαρχος Πάρου προκηρύσσει: την επαναληπτική, δηµόσια, µειοδοτική, φανερή και προφορική δηµοπρασία εύρεσης και µίσθωσης ακινήτου, για χρήση ως χώρου στάθµευσης στη ∆ηµοτική Κοινότητα Νάουσας, στην περιοχή «Ξηροπόταµος» έκτασης από 3.000 έως 4.000 τετραγωνικά µέτρα. Η χρονική διάρκεια µίσθωσης του προσφερόµενου ακινήτου θα είναι έως 12 έτη. Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα στην Παροικία, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου.

Καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης, υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25η Σεπτεµβρίου 2019 ,ηµέρα Τετάρτη. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί µε φροντίδα του ∆ηµάρχου τουλάχιστον πέντε ηµέρες πριν τη διενέργεια της επαναληπτικής δηµοπρασίας µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής: στον Πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού καταστήµατος στην Παροικία καθώς και των γραφείων των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Πάρου, στο δηµοσιότερο µέρος της έδρας του ∆ήµου(Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Παροικίας και Ναούσης).

Θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Πάρου:www.paros.gr.

Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων

Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από την αρµόδια υπάλληλο του ∆ήµου Πάρου, κ. Βασιλική Ζαµπούνη στο τηλέφωνο: 2284360121 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Ο ∆ήµαρχος Πάρου

Μάρκος Ι. Κωβαίος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 109 2019 Ο Ε επαναλ pdf αδα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 118 2019 Ο Ε επαναλ pdf αδα

. . .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.