Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών…

Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας – Γενικών εργασιών – Τραπεζοκόμου :
Α) Κ.Α.Π.Η. Παρκιάς Β) Κ.Α.Π.Η. Μάρπησσας – Αρχιλόχου ΠΑΡΟΥ Γ) Κ.Α.Π.Η. Αγγαιριάς
Το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πάρου με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ (Κ.Π.Π.Α.), προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, που θα γίνει τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 13.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/8-8-2016 ΦΕΚ 147 Α’ «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», για την ανάθεση εργασιών «Καθαριότητας – γενικών εργασιών – τραπεζοκόμου»- cpv: 90911200-8-, καλώντας τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον από τη δημοσίευση της παρούσης διακήρυξης και να παραλάβουν τους όρους διακήρυξης και την περίληψη αυτής .
1. Οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισμού, διατίθενται στους ενδιαφερομένους κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07.00 – 15.00 στην έδρα του Ν.Π., στο Πρώην Δημαρχείο Πάρου Παραλία Παροικίας, τηλ. 2284-0- 24110, χωρίς κόστος.
2. Οι προσφορές κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Π.Α. Δήμου Πάρου, το αργότερο μέχρι τη 13η μεσημβρινή της 16ης Σεπτεμβρίου 2019,ώρα έναρξης του διαγωνισμού και σύμφωνα με το άρθρο 3 της διακήρυξης.
3. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό σύμφωνα με την διακήρυξη καταθέτοντας φάκελο με προσφορά που θα αφορά υπηρεσίες της ομάδας του ενδιαφέροντός του και με ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στις τιμές προ Φ.Π.Α. του τιμολογίου, της υπ΄αριθμ. 9/2019 μελέτης, που έχει ως εξής:

ΠΡΟΫΠ/ΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ έτους 2019 – 2020 ….. 13.500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα έτος από την υπογραφή της
 Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και η περίληψή της, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου στη Δ/νση: www. paros.gr,
 Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Πάρου
Η παρούσα ,θα δημοσιευθεί σε καθημερινή εφημερίδα του Νομού. Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του αρχικού διαγωνισμού και του τυχόν επαναληπτικού, βαρύνουν τον πάροχο στον οποίο κατακυρώνεται οριστικά η δημοπρασία
Πληρ Μπαμπίρη Ζαχαρούλα
Τηλ. 2284-0-24110
E-mail: kppa@paros.gr

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Π.Π.Α.»
ΛΕΟΝΤΗΣ ΜΙΚΕΣ

. . .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.